/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sq.po
ViewVC logotype

Contents of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/sq.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 414 - (show annotations) (download)
Thu Feb 3 21:26:51 2011 UTC (9 years, 5 months ago) by dmorgan
File size: 164507 byte(s)
Use msgmerge on the po  files
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # Naim Daka <naim70@freesurf.ch>, 2002, 2003.
4 #
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: DrakX for MDK 9.2\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-26 17:42+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2004-09-15 13:33+0200\n"
11 "Last-Translator: Naim Daka <naim70@freesurf.ch>\n"
12 "Language-Team: Albanian <LL@li.org>\n"
13 "Language: sq\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
17
18 #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
19 #, c-format
20 msgid "256 kB"
21 msgstr "256 kB"
22
23 #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
24 #, c-format
25 msgid "512 kB"
26 msgstr "512 kB"
27
28 #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
29 #, c-format
30 msgid "1 MB"
31 msgstr "1 MB"
32
33 #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
34 #, c-format
35 msgid "2 MB"
36 msgstr "2 MB"
37
38 #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
39 #, c-format
40 msgid "4 MB"
41 msgstr "4 MB"
42
43 #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
44 #, c-format
45 msgid "8 MB"
46 msgstr "8 MB"
47
48 #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
49 #, c-format
50 msgid "16 MB"
51 msgstr "16 MB"
52
53 #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
54 #, c-format
55 msgid "32 MB"
56 msgstr "32 MB"
57
58 #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
59 #, c-format
60 msgid "64 MB or more"
61 msgstr "64 MB ose më shumë"
62
63 #: ../lib/Xconfig/card.pm:174
64 #, c-format
65 msgid "X server"
66 msgstr "Server Xorg"
67
68 #: ../lib/Xconfig/card.pm:175
69 #, c-format
70 msgid "Choose an X server"
71 msgstr "Zgjedheni një server X (server Xorg)"
72
73 #: ../lib/Xconfig/card.pm:206
74 #, c-format
75 msgid "Multi-head configuration"
76 msgstr "Konfigurimi i multi-ekraneve"
77
78 #: ../lib/Xconfig/card.pm:207
79 #, c-format
80 msgid ""
81 "Your system supports multiple head configuration.\n"
82 "What do you want to do?"
83 msgstr ""
84 "Sistemi juaj mund të përdore konfigurimin multi head.\n"
85 "Çka dëshironi të beni?"
86
87 #: ../lib/Xconfig/card.pm:296
88 #, c-format
89 msgid "Select the memory size of your graphics card"
90 msgstr "Zgjedheni medhësinë e memorisë e kartelës tuaj grafike"
91
92 #: ../lib/Xconfig/card.pm:322
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
96 "support additional features.\n"
97 "Do you wish to use it?"
98 msgstr ""
99
100 #: ../lib/Xconfig/card.pm:349
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
104 "software driver."
105 msgstr ""
106
107 #: ../lib/Xconfig/card.pm:419
108 #, c-format
109 msgid "Configure all heads independently"
110 msgstr "Konfigurimi i ekraneve veqmas"
111
112 #: ../lib/Xconfig/card.pm:420
113 #, c-format
114 msgid "Use Xinerama extension"
115 msgstr "Përdore çfaqjesin në më shumë ekrane (Xinerama)"
116
117 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
118 #, c-format
119 msgid "Configure only card \"%s\"%s"
120 msgstr "Konfiguroje vetëm kartelën \"%s\"%s"
121
122 #: ../lib/Xconfig/main.pm:88 ../lib/Xconfig/main.pm:89
123 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:136
124 #, c-format
125 msgid "Custom"
126 msgstr "Personalizim"
127
128 #: ../lib/Xconfig/main.pm:123
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
131 msgstr "Konfigurimi i Lidhjes"
132
133 #: ../lib/Xconfig/main.pm:124
134 #, c-format
135 msgid "Quit"
136 msgstr "Braktise"
137
138 #: ../lib/Xconfig/main.pm:126
139 #, c-format
140 msgid "Graphic Card"
141 msgstr "Kartela Grafike"
142
143 #: ../lib/Xconfig/main.pm:129 ../lib/Xconfig/monitor.pm:130
144 #, c-format
145 msgid ""
146 "_: This is a display device\n"
147 "Monitor"
148 msgstr "Monitori"
149
150 #: ../lib/Xconfig/main.pm:132 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
151 #, c-format
152 msgid "Resolution"
153 msgstr "Vendosmëria"
154
155 #: ../lib/Xconfig/main.pm:135
156 #, c-format
157 msgid "Test"
158 msgstr "Test"
159
160 #: ../lib/Xconfig/main.pm:140
161 #, c-format
162 msgid "Options"
163 msgstr "Opcionet"
164
165 #: ../lib/Xconfig/main.pm:145
166 #, c-format
167 msgid "Plugins"
168 msgstr "Prizatë"
169
170 #: ../lib/Xconfig/main.pm:179
171 #, c-format
172 msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
173 msgstr ""
174
175 #: ../lib/Xconfig/main.pm:197
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Keep the changes?\n"
179 "The current configuration is:\n"
180 "\n"
181 "%s"
182 msgstr ""
183 "A dëshironi ti konservoni ndryshimet?\n"
184 "Konfigurimi i tanishëm është:\n"
185 "\n"
186 "%s"
187
188 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Choose a monitor for head #%d"
191 msgstr "Zgjedheni një monitor"
192
193 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
194 #, c-format
195 msgid "Choose a monitor"
196 msgstr "Zgjedheni një monitor"
197
198 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
199 #, c-format
200 msgid "Plug'n Play"
201 msgstr "Plug'n Play"
202
203 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138 ../lib/mouse.pm:45
204 #, c-format
205 msgid "Generic"
206 msgstr "Përgjithshëm"
207
208 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139
209 #, c-format
210 msgid "Vendor"
211 msgstr "Shitës"
212
213 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:157
214 #, c-format
215 msgid ""
216 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
217 "rate\n"
218 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
219 "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
220 "\n"
221 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
222 "range\n"
223 "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
224 "monitor.\n"
225 " If in doubt, choose a conservative setting."
226 msgstr ""
227 "Dy parametra janë me rëndësi frekuenca e rifreskimit vertikal, nga e cila\n"
228 "mvaret se me çfarë shpejtësie rifreskohet monitori\n"
229 "dhe njëherit më e rendësishmja frekuenca e sikronizimit horizontal\n"
230 "nga e cila përcaktohet shpejtësia e vijimit vijave në monitor.\n"
231 "\n"
232 "Është shumë ME RËNDËSI që ju mos ta zgjdhnji vetëm një monitor\n"
233 "me një frekuencë të rifreskimit i cili mund ti tejkalon mundësitë e\n"
234 "monitorit tuaj.\n"
235 "Që mund ta dëmtoj.\n"
236 " Në rast të dyshimit zgjedheni një rregullim më të ulët pa rrezik."
237
238 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:164
239 #, c-format
240 msgid "Horizontal refresh rate"
241 msgstr "Frekuencë horizontale freskuese"
242
243 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
244 #, c-format
245 msgid "Vertical refresh rate"
246 msgstr "Frekuencë vertikale freskuese"
247
248 #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
249 #, fuzzy, c-format
250 msgid "Choose plugins"
251 msgstr "Zgjedhe akcionin"
252
253 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
254 #, c-format
255 msgid "256 colors (8 bits)"
256 msgstr "256 ngjyra (8 bits)"
257
258 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
259 #, c-format
260 msgid "32 thousand colors (15 bits)"
261 msgstr "32 mijë ngjyra (15 bits)"
262
263 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
264 #, c-format
265 msgid "65 thousand colors (16 bits)"
266 msgstr "65 mijë ngjyra (16 bits)"
267
268 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
269 #, c-format
270 msgid "16 million colors (24 bits)"
271 msgstr "16 milion ngjyra (24 bits)"
272
273 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
274 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:33
275 #, c-format
276 msgid "Automatic"
277 msgstr "Në menyrë automatike"
278
279 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
280 #, c-format
281 msgid "Resolutions"
282 msgstr "Vendosmërit"
283
284 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:500
285 #, c-format
286 msgid "Other"
287 msgstr "Tjetër"
288
289 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
290 #, c-format
291 msgid "Choose the resolution and the color depth"
292 msgstr "Zgjedhe vendosmërin dhe thellësin e numrit të ngjyrave"
293
294 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
295 #, c-format
296 msgid "Graphics card: %s"
297 msgstr "Kartelë grafike: %s"
298
299 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
300 #, c-format
301 msgid "Ok"
302 msgstr "Ok"
303
304 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
305 #, c-format
306 msgid "Cancel"
307 msgstr "Anulo"
308
309 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
310 #, c-format
311 msgid "Help"
312 msgstr "Ndihmë"
313
314 #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
315 #, c-format
316 msgid "Test of the configuration"
317 msgstr "Test i konfigurimit"
318
319 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
320 #, c-format
321 msgid "Do you want to test the configuration?"
322 msgstr "A dëshironi ta testoni konfigurimin?"
323
324 #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
325 #, c-format
326 msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
327 msgstr ""
328 "Kujdes: testimi i kësaj kartele grafike mund ta blokoj kompjuterin tuaj"
329
330 #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
331 #, c-format
332 msgid ""
333 "An error occurred:\n"
334 "%s\n"
335 "Try to change some parameters"
336 msgstr ""
337 "Një gabim është paraqitur:\n"
338 "%s\n"
339 "Ndërroni parametrat për ta përmirësuar"
340
341 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
342 #, c-format
343 msgid "Leaving in %d seconds"
344 msgstr "Do ta braktisë për %d sekunda"
345
346 #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
347 #, c-format
348 msgid "Is this the correct setting?"
349 msgstr "A është ky një rregullim korrekt?"
350
351 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
352 #, c-format
353 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
354 msgstr ""
355
356 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
357 #, fuzzy, c-format
358 msgid "no"
359 msgstr "asnjë"
360
361 #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
362 #, fuzzy, c-format
363 msgid "yes"
364 msgstr "Po"
365
366 #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
367 #, c-format
368 msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
369 msgstr ""
370
371 #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
372 #, c-format
373 msgid "Keyboard layout: %s\n"
374 msgstr "Tipi i tastierës: %s\n"
375
376 #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
377 #, c-format
378 msgid "Mouse type: %s\n"
379 msgstr "Tipi i minit: %s\n"
380
381 #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
382 #, c-format
383 msgid "Monitor: %s\n"
384 msgstr "Monitor: %s\n"
385
386 #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
387 #, c-format
388 msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
389 msgstr "Frekuencë Horizontale Sinkronizuese: %s\n"
390
391 #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
392 #, c-format
393 msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
394 msgstr "Frekuencë Vertikale Freskuese: %s\n"
395
396 #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
397 #, c-format
398 msgid "Graphics card: %s\n"
399 msgstr "Kartelë grafike: %s\n"
400
401 #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
402 #, c-format
403 msgid "Graphics memory: %s kB\n"
404 msgstr "Memoria grafike: %s kB\n"
405
406 #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
407 #, c-format
408 msgid "Color depth: %s\n"
409 msgstr "Thellësia e ngjyrave: %s\n"
410
411 #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
412 #, c-format
413 msgid "Resolution: %s\n"
414 msgstr "Vendosmëria: %s\n"
415
416 #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
417 #, c-format
418 msgid "Xorg driver: %s\n"
419 msgstr "Pilot Xorg: %s\n"
420
421 #: ../lib/Xconfig/various.pm:238
422 #, c-format
423 msgid "Xorg configuration"
424 msgstr "Konfigurimi i Xorg"
425
426 #: ../lib/Xconfig/various.pm:239
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "Global options"
429 msgstr "Opcionet e moduleve:"
430
431 #: ../lib/Xconfig/various.pm:240
432 #, c-format
433 msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
434 msgstr ""
435
436 #: ../lib/Xconfig/various.pm:242
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "Graphic card options"
439 msgstr "Kartelë grafike: %s"
440
441 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
442 #, c-format
443 msgid "3D hardware acceleration"
444 msgstr ""
445
446 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
447 #, c-format
448 msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
449 msgstr ""
450
451 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
452 #, c-format
453 msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
454 msgstr ""
455
456 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
457 #, c-format
458 msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
459 msgstr ""
460
461 #: ../lib/Xconfig/various.pm:256
462 #, c-format
463 msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
464 msgstr ""
465
466 #: ../lib/Xconfig/various.pm:257
467 #, c-format
468 msgid "Enable duplicate display on the second display"
469 msgstr ""
470
471 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
472 #, c-format
473 msgid "Force display mode of DVI"
474 msgstr ""
475
476 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
477 #, c-format
478 msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
479 msgstr ""
480
481 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
482 #, c-format
483 msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
484 msgstr ""
485
486 #: ../lib/Xconfig/various.pm:268
487 #, c-format
488 msgid "Graphical interface at startup"
489 msgstr "Interfaci grafike në nisje"
490
491 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
494 msgstr ""
495 "A dëshironi që intefac grafik (Xorg) të niset automatikisht\n"
496 "gjatë nisjes së kompjuterit?"
497
498 #: ../lib/Xconfig/various.pm:281
499 #, c-format
500 msgid ""
501 "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
502 "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
503 "\n"
504 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
505 "computer.\n"
506 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
507 "\n"
508 "Do you have this feature?"
509 msgstr ""
510 "Kartela juaj me sa duket posedon një dalje TV-OUT.\n"
511 "Mund ta konfiguroj që të punojë në përdorimin e frame-buffer.\n"
512 "\n"
513 "Për këtë ju duhet ta kyqni kartelën tuaj para se ta nisni kompjuterin tuaj.\n"
514 "The mandej zgjedheni hyrjen \"TVout\" në menunë paraprake\n"
515 "\n"
516 "A e posedoni këtë fuksion?"
517
518 #: ../lib/Xconfig/various.pm:293
519 #, c-format
520 msgid "What norm is your TV using?"
521 msgstr "Cilat norma përdorë televizori juaj?"
522
523 #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
524 #, c-format
525 msgid ""
526 "_:weird aspect ratio\n"
527 "other"
528 msgstr ""
529
530 #: ../lib/keyboard.pm:186 ../lib/keyboard.pm:218
531 #, c-format
532 msgid ""
533 "_: keyboard\n"
534 "Czech (QWERTZ)"
535 msgstr "Çeke (QWERTZ)"
536
537 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
538 #, c-format
539 msgid ""
540 "_: keyboard\n"
541 "German"
542 msgstr "Gjermane"
543
544 #: ../lib/keyboard.pm:188
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "_: keyboard\n"
548 "Dvorak"
549 msgstr "Dvorake"
550
551 #: ../lib/keyboard.pm:189 ../lib/keyboard.pm:232
552 #, c-format
553 msgid ""
554 "_: keyboard\n"
555 "Spanish"
556 msgstr "Spanjollisht"
557
558 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:233
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "_: keyboard\n"
562 "Finnish"
563 msgstr "Finlandisht"
564
565 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
566 #, c-format
567 msgid ""
568 "_: keyboard\n"
569 "French"
570 msgstr "Fragjisht"
571
572 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:236
573 #, c-format
574 msgid "UK keyboard"
575 msgstr "tastierë Angleze"
576
577 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:275
578 #, c-format
579 msgid ""
580 "_: keyboard\n"
581 "Norwegian"
582 msgstr "Norvegjisht"
583
584 #: ../lib/keyboard.pm:194
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "_: keyboard\n"
588 "Polish"
589 msgstr "Polonishte"
590
591 #: ../lib/keyboard.pm:195 ../lib/keyboard.pm:285
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "_: keyboard\n"
595 "Russian"
596 msgstr "Rusishtë"
597
598 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "_: keyboard\n"
602 "Swedish"
603 msgstr "Suedisht"
604
605 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:322
606 #, c-format
607 msgid "US keyboard"
608 msgstr "tastierë e SHBA-ës"
609
610 #: ../lib/keyboard.pm:199
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "_: keyboard\n"
614 "Albanian"
615 msgstr "Shqipe"
616
617 #: ../lib/keyboard.pm:200
618 #, c-format
619 msgid ""
620 "_: keyboard\n"
621 "Armenian (old)"
622 msgstr "Armenishte (vjetër)"
623
624 #: ../lib/keyboard.pm:201
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "_: keyboard\n"
628 "Armenian (typewriter)"
629 msgstr "Armenishte (makinë shtypëse)"
630
631 #: ../lib/keyboard.pm:202
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "_: keyboard\n"
635 "Armenian (phonetic)"
636 msgstr "Armenishte (fonetic)"
637
638 #: ../lib/keyboard.pm:203
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "_: keyboard\n"
642 "Arabic"
643 msgstr "Arabe"
644
645 #: ../lib/keyboard.pm:204
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "_: keyboard\n"
649 "Azerbaidjani (latin)"
650 msgstr "Azerbeigjan (latine)"
651
652 #: ../lib/keyboard.pm:205
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "_: keyboard\n"
656 "Belgian"
657 msgstr "Belgjik"
658
659 #: ../lib/keyboard.pm:206
660 #, c-format
661 msgid ""
662 "_: keyboard\n"
663 "Bengali (Inscript-layout)"
664 msgstr "Bengali (disponibilitet \"Inscript\")"
665
666 #: ../lib/keyboard.pm:207
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "_: keyboard\n"
670 "Bengali (Probhat)"
671 msgstr "Bengali (disponibilitet \"Probhat\")"
672
673 #: ../lib/keyboard.pm:208
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "_: keyboard\n"
677 "Bulgarian (phonetic)"
678 msgstr "Bulgarishte (fonetik)"
679
680 #: ../lib/keyboard.pm:209
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "_: keyboard\n"
684 "Bulgarian (BDS)"
685 msgstr "Bulgarishte (BDS)"
686
687 #: ../lib/keyboard.pm:210
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "_: keyboard\n"
691 "Brazilian (ABNT-2)"
692 msgstr "Brazilishte (ABNT-2)"
693
694 #: ../lib/keyboard.pm:211
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "_: keyboard\n"
698 "Bosnian"
699 msgstr "Boshjake"
700
701 #: ../lib/keyboard.pm:212
702 #, fuzzy, c-format
703 msgid ""
704 "_: keyboard\n"
705 "Dzongkha/Tibetan"
706 msgstr "Boshjake"
707
708 #: ../lib/keyboard.pm:213
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "_: keyboard\n"
712 "Belarusian"
713 msgstr "Beloruse"
714
715 #: ../lib/keyboard.pm:214
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "_: keyboard\n"
719 "Swiss (German layout)"
720 msgstr "Zvicërrane (gjermanishte)"
721
722 #: ../lib/keyboard.pm:215
723 #, c-format
724 msgid ""
725 "_: keyboard\n"
726 "Swiss (French layout)"
727 msgstr "Zvicërrane (frangjishte)"
728
729 #: ../lib/keyboard.pm:217
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid ""
732 "_: keyboard\n"
733 "Cherokee syllabics"
734 msgstr "Arabe"
735
736 #: ../lib/keyboard.pm:219
737 #, c-format
738 msgid ""
739 "_: keyboard\n"
740 "Czech (QWERTY)"
741 msgstr "Çeke (QWERTY)"
742
743 #: ../lib/keyboard.pm:221
744 #, c-format
745 msgid ""
746 "_: keyboard\n"
747 "German (no dead keys)"
748 msgstr "Gjermanishte (pa çelësa të vdekur)"
749
750 #: ../lib/keyboard.pm:222
751 #, c-format
752 msgid ""
753 "_: keyboard\n"
754 "Devanagari"
755 msgstr "Devanagari"
756
757 #: ../lib/keyboard.pm:223
758 #, c-format
759 msgid ""
760 "_: keyboard\n"
761 "Danish"
762 msgstr "Danishte"
763
764 #: ../lib/keyboard.pm:224
765 #, c-format
766 msgid ""
767 "_: keyboard\n"
768 "Dvorak (US)"
769 msgstr "Dvorak (SHBA)"
770
771 #: ../lib/keyboard.pm:225
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid ""
774 "_: keyboard\n"
775 "Dvorak (Esperanto)"
776 msgstr "Dvorak (Norvegjishte)"
777
778 #: ../lib/keyboard.pm:226
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid ""
781 "_: keyboard\n"
782 "Dvorak (French)"
783 msgstr "Dvorak (Norvegjishte)"
784
785 #: ../lib/keyboard.pm:227
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid ""
788 "_: keyboard\n"
789 "Dvorak (UK)"
790 msgstr "Dvorak (SHBA)"
791
792 #: ../lib/keyboard.pm:228
793 #, c-format
794 msgid ""
795 "_: keyboard\n"
796 "Dvorak (Norwegian)"
797 msgstr "Dvorak (Norvegjishte)"
798
799 #: ../lib/keyboard.pm:229
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid ""
802 "_: keyboard\n"
803 "Dvorak (Polish)"
804 msgstr "Dvorak (Suedishte)"
805
806 #: ../lib/keyboard.pm:230
807 #, c-format
808 msgid ""
809 "_: keyboard\n"
810 "Dvorak (Swedish)"
811 msgstr "Dvorak (Suedishte)"
812
813 #: ../lib/keyboard.pm:231
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "_: keyboard\n"
817 "Estonian"
818 msgstr "Estonisht"
819
820 #: ../lib/keyboard.pm:234
821 #, fuzzy, c-format
822 msgid ""
823 "_: keyboard\n"
824 "Faroese"
825 msgstr "Greqishtë"
826
827 #: ../lib/keyboard.pm:237
828 #, c-format
829 msgid ""
830 "_: keyboard\n"
831 "Georgian (\"Russian\" layout)"
832 msgstr "Gjeorgjishte (disponibilitet \"Ruse\")"
833
834 #: ../lib/keyboard.pm:238
835 #, c-format
836 msgid ""
837 "_: keyboard\n"
838 "Georgian (\"Latin\" layout)"
839 msgstr "Gjeorgjishte (disponibilitet \"Latine\")"
840
841 #: ../lib/keyboard.pm:239
842 #, c-format
843 msgid ""
844 "_: keyboard\n"
845 "Greek"
846 msgstr "Greqishtë"
847
848 #: ../lib/keyboard.pm:240
849 #, c-format
850 msgid ""
851 "_: keyboard\n"
852 "Greek (polytonic)"
853 msgstr "Grekë (polytonic)"
854
855 #: ../lib/keyboard.pm:241
856 #, c-format
857 msgid ""
858 "_: keyboard\n"
859 "Gujarati"
860 msgstr "Gujarati"
861
862 #: ../lib/keyboard.pm:242
863 #, c-format
864 msgid ""
865 "_: keyboard\n"
866 "Gurmukhi"
867 msgstr "Gurmuki"
868
869 #: ../lib/keyboard.pm:243
870 #, c-format
871 msgid ""
872 "_: keyboard\n"
873 "Croatian"
874 msgstr "Kroatishtë"
875
876 #: ../lib/keyboard.pm:244
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "_: keyboard\n"
880 "Hungarian"
881 msgstr "Hungarishtë"
882
883 #: ../lib/keyboard.pm:245
884 #, c-format
885 msgid ""
886 "_: keyboard\n"
887 "Irish"
888 msgstr "Irlandeze"
889
890 #: ../lib/keyboard.pm:246
891 #, c-format
892 msgid ""
893 "_: keyboard\n"
894 "Inuktitut"
895 msgstr "Inuktitut"
896
897 #: ../lib/keyboard.pm:247
898 #, c-format
899 msgid ""
900 "_: keyboard\n"
901 "Israeli"
902 msgstr "Izraelisht"
903
904 #: ../lib/keyboard.pm:248
905 #, c-format
906 msgid ""
907 "_: keyboard\n"
908 "Israeli (phonetic)"
909 msgstr "Izraelisht (fonetik)"
910
911 #: ../lib/keyboard.pm:249
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "_: keyboard\n"
915 "Iranian"
916 msgstr "Iranisht"
917
918 #: ../lib/keyboard.pm:250
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "_: keyboard\n"
922 "Icelandic"
923 msgstr "Islandisht"
924
925 #: ../lib/keyboard.pm:251
926 #, c-format
927 msgid ""
928 "_: keyboard\n"
929 "Italian"
930 msgstr "Italiane"
931
932 #: ../lib/keyboard.pm:255
933 #, c-format
934 msgid ""
935 "_: keyboard\n"
936 "Japanese 106 keys"
937 msgstr "Japonishtë me 106 kopsa"
938
939 #: ../lib/keyboard.pm:256
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "_: keyboard\n"
943 "Kannada"
944 msgstr "Kanada"
945
946 #: ../lib/keyboard.pm:257
947 #, fuzzy, c-format
948 msgid ""
949 "_: keyboard\n"
950 "Kyrgyz"
951 msgstr "tastierë Angleze"
952
953 #: ../lib/keyboard.pm:258
954 #, c-format
955 msgid ""
956 "_: keyboard\n"
957 "Korean"
958 msgstr "Tastiere Koreane"
959
960 #: ../lib/keyboard.pm:260
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid ""
963 "_: keyboard\n"
964 "Kurdish (arabic script)"
965 msgstr "Arabe"
966
967 #: ../lib/keyboard.pm:261
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "_: keyboard\n"
971 "Latin American"
972 msgstr "Latino-Amerikane"
973
974 #: ../lib/keyboard.pm:263
975 #, c-format
976 msgid ""
977 "_: keyboard\n"
978 "Laotian"
979 msgstr "Laotien"
980
981 #: ../lib/keyboard.pm:264
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid ""
984 "_: keyboard\n"
985 "Lithuanian"
986 msgstr "Iranisht"
987
988 #: ../lib/keyboard.pm:265
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "_: keyboard\n"
992 "Latvian"
993 msgstr "Latvien"
994
995 #: ../lib/keyboard.pm:266
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "_: keyboard\n"
999 "Malayalam"
1000 msgstr "Malajalam"
1001
1002 #: ../lib/keyboard.pm:267
1003 #, c-format
1004 msgid ""
1005 "_: keyboard\n"
1006 "Maori"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: ../lib/keyboard.pm:268
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "_: keyboard\n"
1013 "Macedonian"
1014 msgstr "Maqedone"
1015
1016 #: ../lib/keyboard.pm:269
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "_: keyboard\n"
1020 "Myanmar (Burmese)"
1021 msgstr "Myanmar (Burmese)"
1022
1023 #: ../lib/keyboard.pm:270
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "_: keyboard\n"
1027 "Mongolian (cyrillic)"
1028 msgstr "Mongolishte (qirilicë)"
1029
1030 #: ../lib/keyboard.pm:271
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "_: keyboard\n"
1034 "Maltese (UK)"
1035 msgstr "Maltë (UK)"
1036
1037 #: ../lib/keyboard.pm:272
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "_: keyboard\n"
1041 "Maltese (US)"
1042 msgstr "Maltë (US)"
1043
1044 #: ../lib/keyboard.pm:273
1045 #, c-format
1046 msgid ""
1047 "_: keyboard\n"
1048 "Nigerian"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../lib/keyboard.pm:274
1052 #, c-format
1053 msgid ""
1054 "_: keyboard\n"
1055 "Dutch"
1056 msgstr "Holandisht"
1057
1058 #: ../lib/keyboard.pm:276
1059 #, c-format
1060 msgid ""
1061 "_: keyboard\n"
1062 "Oriya"
1063 msgstr "Orija"
1064
1065 #: ../lib/keyboard.pm:277
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "_: keyboard\n"
1069 "Polish (qwerty layout)"
1070 msgstr "Polonishte (qwerty)"
1071
1072 #: ../lib/keyboard.pm:278
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "_: keyboard\n"
1076 "Polish (qwertz layout)"
1077 msgstr "Polonishte (qwertz)"
1078
1079 #: ../lib/keyboard.pm:280
1080 #, fuzzy, c-format
1081 msgid ""
1082 "_: keyboard\n"
1083 "Pashto"
1084 msgstr "Polonishte"
1085
1086 #: ../lib/keyboard.pm:281
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "_: keyboard\n"
1090 "Portuguese"
1091 msgstr "Portugeze"
1092
1093 #: ../lib/keyboard.pm:282
1094 #, c-format
1095 msgid ""
1096 "_: keyboard\n"
1097 "Canadian (Quebec)"
1098 msgstr "Kanadeze (Kebek)"
1099
1100 #: ../lib/keyboard.pm:283
1101 #, c-format
1102 msgid ""
1103 "_: keyboard\n"
1104 "Romanian (qwertz)"
1105 msgstr "Romainshte (qwertz)"
1106
1107 #: ../lib/keyboard.pm:284
1108 #, c-format
1109 msgid ""
1110 "_: keyboard\n"
1111 "Romanian (qwerty)"
1112 msgstr "Romainshte (qwerty)"
1113
1114 #: ../lib/keyboard.pm:286
1115 #, c-format
1116 msgid ""
1117 "_: keyboard\n"
1118 "Russian (phonetic)"
1119 msgstr "Rusishtë (fonetik)"
1120
1121 #: ../lib/keyboard.pm:288
1122 #, c-format
1123 msgid ""
1124 "_: keyboard\n"
1125 "Slovenian"
1126 msgstr "Sllovene"
1127
1128 #: ../lib/keyboard.pm:290
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "_: keyboard\n"
1132 "Sinhala"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: ../lib/keyboard.pm:291
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "_: keyboard\n"
1139 "Slovakian (QWERTZ)"
1140 msgstr "Slovakishte (QWERTZ)"
1141
1142 #: ../lib/keyboard.pm:292
1143 #, c-format
1144 msgid ""
1145 "_: keyboard\n"
1146 "Slovakian (QWERTY)"
1147 msgstr "Slovakishte (QWERTY)"
1148
1149 #: ../lib/keyboard.pm:293
1150 #, c-format
1151 msgid ""
1152 "_: keyboard\n"
1153 "Saami (norwegian)"
1154 msgstr "Saami (norvegjishte)"
1155
1156 #: ../lib/keyboard.pm:294
1157 #, c-format
1158 msgid ""
1159 "_: keyboard\n"
1160 "Saami (swedish/finnish)"
1161 msgstr "Saami (suedisht/finish)"
1162
1163 #: ../lib/keyboard.pm:296
1164 #, fuzzy, c-format
1165 msgid ""
1166 "_: keyboard\n"
1167 "Sindhi"
1168 msgstr "Tastiera Tajlandeze"
1169
1170 #: ../lib/keyboard.pm:298
1171 #, c-format
1172 msgid ""
1173 "_: keyboard\n"
1174 "Serbian (cyrillic)"
1175 msgstr "Serbe (qirilicë)"
1176
1177 #: ../lib/keyboard.pm:299
1178 #, c-format
1179 msgid ""
1180 "_: keyboard\n"
1181 "Syriac"
1182 msgstr "Siriak"
1183
1184 #: ../lib/keyboard.pm:300
1185 #, c-format
1186 msgid ""
1187 "_: keyboard\n"
1188 "Syriac (phonetic)"
1189 msgstr "Siriak (fonetic)"
1190
1191 #: ../lib/keyboard.pm:301
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "_: keyboard\n"
1195 "Telugu"
1196 msgstr "Telugu"
1197
1198 #: ../lib/keyboard.pm:303
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "_: keyboard\n"
1202 "Tamil (ISCII-layout)"
1203 msgstr "Tamile (ISCII-layout)"
1204
1205 #: ../lib/keyboard.pm:304
1206 #, c-format
1207 msgid ""
1208 "_: keyboard\n"
1209 "Tamil (Typewriter-layout)"
1210 msgstr "Tamile (makinë shtypëse)"
1211
1212 #: ../lib/keyboard.pm:305
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid ""
1215 "_: keyboard\n"
1216 "Thai (Kedmanee)"
1217 msgstr "Tastiera Tajlandeze"
1218
1219 #: ../lib/keyboard.pm:306
1220 #, fuzzy, c-format
1221 msgid ""
1222 "_: keyboard\n"
1223 "Thai (TIS-820)"
1224 msgstr "Tastiera Tajlandeze"
1225
1226 #: ../lib/keyboard.pm:308
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid ""
1229 "_: keyboard\n"
1230 "Thai (Pattachote)"
1231 msgstr "Tastiera Tajlandeze"
1232
1233 #: ../lib/keyboard.pm:310
1234 #, c-format
1235 msgid ""
1236 "_: keyboard\n"
1237 "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: ../lib/keyboard.pm:311
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "_: keyboard\n"
1244 "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: ../lib/keyboard.pm:313
1248 #, c-format
1249 msgid ""
1250 "_: keyboard\n"
1251 "Tajik"
1252 msgstr "Tastiera Tajike"
1253
1254 #: ../lib/keyboard.pm:315
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid ""
1257 "_: keyboard\n"
1258 "Turkmen"
1259 msgstr "Gjermane"
1260
1261 #: ../lib/keyboard.pm:316
1262 #, c-format
1263 msgid ""
1264 "_: keyboard\n"
1265 "Turkish (traditional \"F\" model)"
1266 msgstr "Turke (model tradicionel \"F\")"
1267
1268 #: ../lib/keyboard.pm:317
1269 #, c-format
1270 msgid ""
1271 "_: keyboard\n"
1272 "Turkish (modern \"Q\" model)"
1273 msgstr "Turke (model modern \"Q\""
1274
1275 #: ../lib/keyboard.pm:319
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "_: keyboard\n"
1279 "Ukrainian"
1280 msgstr "Ukrahinës"
1281
1282 #: ../lib/keyboard.pm:321
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid ""
1285 "_: keyboard\n"
1286 "Urdu keyboard"
1287 msgstr "Orija"
1288
1289 #: ../lib/keyboard.pm:323
1290 #, c-format
1291 msgid "US keyboard (international)"
1292 msgstr "Tastiera e SHBA-ës (internacional)"
1293
1294 #: ../lib/keyboard.pm:324
1295 #, c-format
1296 msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: ../lib/keyboard.pm:325
1300 #, c-format
1301 msgid ""
1302 "_: keyboard\n"
1303 "Uzbek (cyrillic)"
1304 msgstr "Uzbek (qirilicë)"
1305
1306 #: ../lib/keyboard.pm:327
1307 #, c-format
1308 msgid ""
1309 "_: keyboard\n"
1310 "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1311 msgstr "Vietnamisht \"kolonë numerike\" QWERTY"
1312
1313 #: ../lib/keyboard.pm:328
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "_: keyboard\n"
1317 "Yugoslavian (latin)"
1318 msgstr "Jugoslave (latine)"
1319
1320 #: ../lib/keyboard.pm:335
1321 #, c-format
1322 msgid "Right Alt key"
1323 msgstr "Çelësi Alt djathtas"
1324
1325 #: ../lib/keyboard.pm:336
1326 #, c-format
1327 msgid "Both Shift keys simultaneously"
1328 msgstr "Të Dyja Kopsat Shift njëkohshëm"
1329
1330 #: ../lib/keyboard.pm:337
1331 #, c-format
1332 msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1333 msgstr "Çelësat e njëkohshëm Control dhe Shift"
1334
1335 #: ../lib/keyboard.pm:338
1336 #, c-format
1337 msgid "CapsLock key"
1338 msgstr "Kopsa CapsLock (shkronja të mëdha shtypi)"
1339
1340 #: ../lib/keyboard.pm:339
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1343 msgstr "Çelësat e njëkohshëm Ctrl dhe Alt"
1344
1345 #: ../lib/keyboard.pm:340
1346 #, c-format
1347 msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1348 msgstr "Çelësat e njëkohshëm Ctrl dhe Alt"
1349
1350 #: ../lib/keyboard.pm:341
1351 #, c-format
1352 msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1353 msgstr "Çelësat e njëkohshëm Alt dhe Shift"
1354
1355 #: ../lib/keyboard.pm:342
1356 #, c-format
1357 msgid "\"Menu\" key"
1358 msgstr "Çelësi \"Menu\""
1359
1360 #: ../lib/keyboard.pm:343
1361 #, c-format
1362 msgid "Left \"Windows\" key"
1363 msgstr "Çelësi \"Windows\" majtas"
1364
1365 #: ../lib/keyboard.pm:344
1366 #, c-format
1367 msgid "Right \"Windows\" key"
1368 msgstr "Çelësi \"Windows\" djathtas"
1369
1370 #: ../lib/keyboard.pm:345
1371 #, c-format
1372 msgid "Both Control keys simultaneously"
1373 msgstr "Të Dyja kopsat Kontrol njëkohshëm"
1374
1375 #: ../lib/keyboard.pm:346
1376 #, c-format
1377 msgid "Both Alt keys simultaneously"
1378 msgstr "Të Dyja kopsat njëkohësish Alt"
1379
1380 #: ../lib/keyboard.pm:347
1381 #, c-format
1382 msgid "Left Shift key"
1383 msgstr "Kopsa Shift e Majtë"
1384
1385 #: ../lib/keyboard.pm:348
1386 #, c-format
1387 msgid "Right Shift key"
1388 msgstr "Çelësi Shift Djathtas"
1389
1390 #: ../lib/keyboard.pm:349
1391 #, c-format
1392 msgid "Left Alt key"
1393 msgstr "Kopsa Alt e Majtë"
1394
1395 #: ../lib/keyboard.pm:350
1396 #, c-format
1397 msgid "Left Control key"
1398 msgstr "Kopsë e Majtë Kontroluese"
1399
1400 #: ../lib/keyboard.pm:351
1401 #, c-format
1402 msgid "Right Control key"
1403 msgstr "Çelësi Kontrollues Djathtas"
1404
1405 #: ../lib/keyboard.pm:387
1406 #, c-format
1407 msgid ""
1408 "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1409 "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1410 "(eg: latin and non latin)"
1411 msgstr ""
1412 "Këtu ju mund ta zgjidhni çelësin apo kombinimin i cili\n"
1413 "ka mundësi të kalojë në tipe të ndryshme të tastierave\n"
1414 "(shembull: mes latin dhe jo latin)"
1415
1416 #: ../lib/keyboard.pm:392
1417 #, c-format
1418 msgid "Warning"
1419 msgstr "Kujdes"
1420
1421 #: ../lib/keyboard.pm:393
1422 #, c-format
1423 msgid ""
1424 "This setting will be activated after the installation.\n"
1425 "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1426 "key to switch between the different keyboard layouts."
1427 msgstr ""
1428 "Këto rregullime do të aktivizohen mbasë instalimit.\n"
1429 "Gjatë instalimit, ju duhet ti përdorni kopsat e sakta\n"
1430 "Kontrolluese që të kaloni në çfaqje të tjera të tastierave."
1431
1432 #: ../lib/mouse.pm:23
1433 #, c-format
1434 msgid "Sun - Mouse"
1435 msgstr "Sun - Mini"
1436
1437 #: ../lib/mouse.pm:29
1438 #, c-format
1439 msgid "Standard"
1440 msgstr "Standard"
1441
1442 #: ../lib/mouse.pm:30
1443 #, c-format
1444 msgid "Logitech MouseMan+"
1445 msgstr "Logitech MouseMan+"
1446
1447 #: ../lib/mouse.pm:31
1448 #, c-format
1449 msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1450 msgstr "Mini standard PS2 me Rrotë"
1451
1452 #: ../lib/mouse.pm:32
1453 #, c-format
1454 msgid "GlidePoint"
1455 msgstr "GlidePoint"
1456
1457 #: ../lib/mouse.pm:35 ../lib/mouse.pm:69
1458 #, c-format
1459 msgid "Kensington Thinking Mouse"
1460 msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1461
1462 #: ../lib/mouse.pm:36 ../lib/mouse.pm:64
1463 #, c-format
1464 msgid "Genius NetMouse"
1465 msgstr "Genius NetMouse"
1466
1467 #: ../lib/mouse.pm:37
1468 #, c-format
1469 msgid "Genius NetScroll"
1470 msgstr "Genius NetScrol"
1471
1472 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:48
1473 #, c-format
1474 msgid "Microsoft Explorer"
1475 msgstr "Microsoft Explorer"
1476
1477 #: ../lib/mouse.pm:43 ../lib/mouse.pm:75
1478 #, c-format
1479 msgid "1 button"
1480 msgstr "1 kopsë"
1481
1482 #: ../lib/mouse.pm:44 ../lib/mouse.pm:53
1483 #, c-format
1484 msgid "Generic 2 Button Mouse"
1485 msgstr "Mini satandard me 2 Kopsa"
1486
1487 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:55
1488 #, c-format
1489 msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1490 msgstr "Mini satandard me 3 Kopsa dhe rrotë imituese"
1491
1492 #: ../lib/mouse.pm:47
1493 #, c-format
1494 msgid "Wheel"
1495 msgstr "Rrota"
1496
1497 #: ../lib/mouse.pm:51
1498 #, c-format
1499 msgid "serial"
1500 msgstr "serik"
1501
1502 #: ../lib/mouse.pm:54
1503 #, c-format
1504 msgid "Generic 3 Button Mouse"
1505 msgstr "Mini satandard me 3 Kopsa"
1506
1507 #: ../lib/mouse.pm:56
1508 #, c-format
1509 msgid "Microsoft IntelliMouse"
1510 msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1511
1512 #: ../lib/mouse.pm:57
1513 #, c-format
1514 msgid "Logitech MouseMan"
1515 msgstr "Logitech MouseMan"
1516
1517 #: ../lib/mouse.pm:58
1518 #, c-format
1519 msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1520 msgstr "Logitech MouseMan me Rrotë imituese"
1521
1522 #: ../lib/mouse.pm:59
1523 #, c-format
1524 msgid "Mouse Systems"
1525 msgstr "Sistemet e Minjëve"
1526
1527 #: ../lib/mouse.pm:61
1528 #, c-format
1529 msgid "Logitech CC Series"
1530 msgstr "Logitech CC Serijalet"
1531
1532 #: ../lib/mouse.pm:62
1533 #, c-format
1534 msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1535 msgstr "Logitech CC Serijalet me rrotë imituese"
1536
1537 #: ../lib/mouse.pm:63
1538 #, c-format
1539 msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1540 msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1541
1542 #: ../lib/mouse.pm:65
1543 #, c-format
1544 msgid "MM Series"
1545 msgstr "MM Serik"
1546
1547 #: ../lib/mouse.pm:66
1548 #, c-format
1549 msgid "MM HitTablet"
1550 msgstr "MM HitTablet"
1551
1552 #: ../lib/mouse.pm:67
1553 #, c-format
1554 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1555 msgstr "Logitech Mouse (serik, tip i vjetër C7)"
1556
1557 #: ../lib/mouse.pm:68
1558 #, c-format
1559 msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1560 msgstr "Mini Logitech (serik, tip i vjetër C7) me rrotë imituese"
1561
1562 #: ../lib/mouse.pm:70
1563 #, c-format
1564 msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1565 msgstr "Kensington Thinking Mouse me Rrotë imituese"
1566
1567 #: ../lib/mouse.pm:73
1568 #, c-format
1569 msgid "busmouse"
1570 msgstr "min bus"
1571
1572 #: ../lib/mouse.pm:76
1573 #, c-format
1574 msgid "2 buttons"
1575 msgstr "2 kopsa"
1576
1577 #: ../lib/mouse.pm:77
1578 #, c-format
1579 msgid "3 buttons"
1580 msgstr "3 kopsa"
1581
1582 #: ../lib/mouse.pm:78
1583 #, c-format
1584 msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1585 msgstr "3 Kopsa me Rrotë Imituese"
1586
1587 #: ../lib/mouse.pm:81
1588 #, c-format
1589 msgid "Universal"
1590 msgstr "Universale"
1591
1592 #: ../lib/mouse.pm:83
1593 #, c-format
1594 msgid "Any PS/2 & USB mice"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: ../lib/mouse.pm:84
1598 #, c-format
1599 msgid "Force evdev"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: ../lib/mouse.pm:85
1603 #, fuzzy, c-format
1604 msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1605 msgstr "Microsoft Explorer"
1606
1607 #: ../lib/mouse.pm:86
1608 #, c-format
1609 msgid "VirtualBox mouse"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: ../lib/mouse.pm:87
1613 #, fuzzy, c-format
1614 msgid "VMware mouse"
1615 msgstr "Ndryshimet"
1616
1617 #: ../lib/mouse.pm:90
1618 #, c-format
1619 msgid "none"
1620 msgstr "asnjë"
1621
1622 #: ../lib/mouse.pm:92
1623 #, c-format
1624 msgid "No mouse"
1625 msgstr "Asnjë min"
1626
1627 #: ../lib/mouse.pm:475
1628 #, c-format
1629 msgid "Testing the mouse"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: ../lib/mouse.pm:512
1633 #, c-format
1634 msgid "Please choose your type of mouse."
1635 msgstr "Ju lutemi zgjedheni tipin e minit tuaj."
1636
1637 #: ../lib/mouse.pm:513
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "Mouse choice"
1640 msgstr "manuelë"
1641
1642 #: ../lib/mouse.pm:529
1643 #, c-format
1644 msgid "Emulate third button?"
1645 msgstr "Imitoje kopsin e tretë?"
1646
1647 #: ../lib/mouse.pm:533
1648 #, c-format
1649 msgid "Mouse Port"
1650 msgstr "Porta e Minit"
1651
1652 #: ../lib/mouse.pm:534
1653 #, c-format
1654 msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1655 msgstr ""
1656 "Ju lutemi zgjedheni portën serike, në të cilën është kyqur mini i juaj."
1657
1658 #: ../lib/mouse.pm:543
1659 #, c-format
1660 msgid "Buttons emulation"
1661 msgstr "Imitues i Kopsave"
1662
1663 #: ../lib/mouse.pm:545
1664 #, c-format
1665 msgid "Button 2 Emulation"
1666 msgstr "Imitues i Kopsës 2"
1667
1668 #: ../lib/mouse.pm:546
1669 #, c-format
1670 msgid "Button 3 Emulation"
1671 msgstr "Imitues Kopse 3"
1672
1673 #: ../lib/mouse.pm:597
1674 #, c-format
1675 msgid "Please test the mouse"
1676 msgstr "Ju lutemi testone minin"
1677
1678 #: ../lib/mouse.pm:599
1679 #, c-format
1680 msgid "To activate the mouse,"
1681 msgstr "Për t'aktivizuar minin,"
1682
1683 #: ../lib/mouse.pm:600
1684 #, c-format
1685 msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1686 msgstr "DUHET TA LËVIZNI RROTËN!"
1687
1688 #: ../tools/XFdrake:71
1689 #, fuzzy, c-format
1690 msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1691 msgstr ""
1692 "Ju duhet të lidheni jashtë tij dhe të hyni prapë për ndryshimet bëra më parë"
1693
1694 #: ../tools/keyboarddrake:37
1695 #, c-format
1696 msgid "Keyboard"
1697 msgstr "Tastiera"
1698
1699 #: ../tools/keyboarddrake:38
1700 #, c-format
1701 msgid "Please, choose your keyboard layout."
1702 msgstr "Ju lutemi, zgjedheni tastierën tuaj."
1703
1704 #: ../tools/keyboarddrake:39
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "Keyboard layout"
1707 msgstr "Shtrirja e Tastierës"
1708
1709 #: ../tools/keyboarddrake:52
1710 #, fuzzy, c-format
1711 msgid "Keyboard type"
1712 msgstr "Tastiera"
1713
1714 #: ../tools/keyboarddrake:65
1715 #, c-format
1716 msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1717 msgstr "A dëshironi që kopsa BackSpace ta kthejë Zhdukjen në konsolë?"
1718
1719 #~ msgid ""
1720 #~ "_: keyboard\n"
1721 #~ "Lithuanian AZERTY (old)"
1722 #~ msgstr "Lituanisë AZERTY (e vjetër)"
1723
1724 #~ msgid ""
1725 #~ "_: keyboard\n"
1726 #~ "Lithuanian AZERTY (new)"
1727 #~ msgstr "Lituanisë AZERTY (e re)"
1728
1729 #~ msgid ""
1730 #~ "_: keyboard\n"
1731 #~ "Lithuanian \"number row\" QWERTY"
1732 #~ msgstr "Lituanisë \"vijë e numrave\" QWERTY"
1733
1734 #~ msgid ""
1735 #~ "_: keyboard\n"
1736 #~ "Lithuanian \"phonetic\" QWERTY"
1737 #~ msgstr "Lituanisë \"fonetik\" Lituanisë"
1738
1739 #~ msgid "Mouse test"
1740 #~ msgstr "Test i minit"
1741
1742 #~ msgid "Please test your mouse:"
1743 #~ msgstr "Ju lutemi testone minin tuaj:"
1744
1745 #~ msgid "Plug'n Play probing failed. Please select the correct monitor"
1746 #~ msgstr ""
1747 #~ "Testimi i Plug'n Play dështoi. Ju lutemi zgjedheni një monitor korrekt"
1748
1749 #, fuzzy
1750 #~ msgid "Use %s"
1751 #~ msgstr "Përdorues umask"
1752
1753 #~ msgid "Please wait"
1754 #~ msgstr "Një moment ju lutemi"
1755
1756 #~ msgid "Bootloader installation in progress"
1757 #~ msgstr "Instalimi i Bootloader në vazhdim e sipër"
1758
1759 #~ msgid "Installation of bootloader failed. The following error occurred:"
1760 #~ msgstr ""
1761 #~ "Instalimi i programit me nisje të udhëzuar dështoi. Gabimi i radhitur "
1762 #~ "është:"
1763
1764 #~ msgid ""
1765 #~ "You may need to change your Open Firmware boot-device to\n"
1766 #~ " enable the bootloader. If you do not see the bootloader prompt at\n"
1767 #~ " reboot, hold down Command-Option-O-F at reboot and enter:\n"
1768 #~ " setenv boot-device %s,\\\\:tbxi\n"
1769 #~ " Then type: shut-down\n"
1770 #~ "At your next boot you should see the bootloader prompt."
1771 #~ msgstr ""
1772 #~ "Ndoshta ju duhet të ndërroni lexuesin me nisje të udhëzuar të Open\n"
1773 #~ " Firmware, për ta aktivizuar programin me nisje të udhëzuar. Nëse ju\n"
1774 #~ " vëreni një hyrje të programit me nisje të udhëzuar, gjatë nisjes së\n"
1775 #~ " sistemit tuaj, shtypni mbi Command-Option-O-F dhe rinisni sistemin tuaj\n"
1776 #~ " futni: setenv boot-device %s,\\\\:tbxi. Mandej shtypni: shut-down\n"
1777 #~ "Në nisjen tjetër të sistemit tuaj, ju do ta vëreni hyrjen e programit me "
1778 #~ "nisje të udhëzuar."
1779
1780 #~ msgid ""
1781 #~ "You decided to install the bootloader on a partition.\n"
1782 #~ "This implies you already have a bootloader on the hard drive you boot "
1783 #~ "(eg: System Commander).\n"
1784 #~ "\n"
1785 #~ "On which drive are you booting?"
1786 #~ msgstr ""
1787 #~ "Ju keni vendosur të instaloni programin bootloader mbi një ndarje.\n"
1788 #~ "Kjo nënkupton se ju posedoni një program me nisje të udhëzuarë në diskun "
1789 #~ "e fort (shembull: System Commander).\n"
1790 #~ "\n"
1791 #~ "Në cilin diskë do të niseni?"
1792
1793 #~ msgid "First sector of drive (MBR)"
1794 #~ msgstr "Sektori i par i diskut (MBR)"
1795
1796 #~ msgid "First sector of the root partition"
1797 #~ msgstr "Sektori i par një ndarje rrënjëzore (root)"
1798
1799 #~ msgid "On Floppy"
1800 #~ msgstr "Mbi Disketë Floppy"
1801
1802 #~ msgid "Skip"
1803 #~ msgstr "Hedhe"
1804
1805 #~ msgid "LILO/grub Installation"
1806 #~ msgstr "Instalimi i LILO/grub"
1807
1808 #~ msgid "Where do you want to install the bootloader?"
1809 #~ msgstr "Ku dëshironi të instaloni programin bootloader?"
1810
1811 #~ msgid "Boot Style Configuration"
1812 #~ msgstr "Konfigurimi i Stilit të nisjes"
1813
1814 #~ msgid "Bootloader main options"
1815 #~ msgstr "Opcionet kryesore të programit Bootloader"
1816
1817 #~ msgid "Bootloader"
1818 #~ msgstr "Bootloader"
1819
1820 #~ msgid "Bootloader to use"
1821 #~ msgstr "Programi Bootloader për përdorim"
1822
1823 #~ msgid "Boot device"
1824 #~ msgstr "Mjet me nisje udhëzuese"
1825
1826 #~ msgid "Delay before booting default image"
1827 #~ msgstr "Afat para se imazhi të niset me marrëvshje"
1828
1829 #~ msgid "Enable ACPI"
1830 #~ msgstr "Autorizoje ACPI"
1831
1832 #, fuzzy
1833 #~ msgid "Enable APIC"
1834 #~ msgstr "Autorizoje ACPI"
1835
1836 #, fuzzy
1837 #~ msgid "Enable Local APIC"
1838 #~ msgstr "Autorizoje ACPI"
1839
1840 #~ msgid "Password"
1841 #~ msgstr "Parulla"
1842
1843 #~ msgid "The passwords do not match"
1844 #~ msgstr "Parullat nuk përputhen"
1845
1846 #~ msgid "Please try again"
1847 #~ msgstr "Ju lutemi provoni edhe një herë"
1848
1849 #, fuzzy
1850 #~ msgid "You can not use a password with %s"
1851 #~ msgstr ""
1852 #~ "Ju nuk mund ta përdorni sistemin e skedareve të kriptuara për këtë pikë "
1853 #~ "montuese %s"
1854
1855 #~ msgid "Password (again)"
1856 #~ msgstr "Parulla (përsëri)"
1857
1858 #~ msgid "Restrict command line options"
1859 #~ msgstr "Opcion mbrojtës linjën komanduese"
1860
1861 #~ msgid "restrict"
1862 #~ msgstr "restrict"
1863
1864 #~ msgid ""
1865 #~ "Option ``Restrict command line options'' is of no use without a password"
1866 #~ msgstr ""
1867 #~ "Opcioni ``Restrict command line options'' është i pa mundur pa parullë"
1868
1869 #~ msgid "Clean /tmp at each boot"
1870 #~ msgstr "Zbraze repertorin /tmp në çdo nisje"
1871
1872 #~ msgid "Precise RAM size if needed (found %d MB)"
1873 #~ msgstr ""
1874 #~ "Precizoje madhësinë e memorisë nëse ajo nevojitet (%d MB të gjetura)"
1875
1876 #~ msgid "Give the ram size in MB"
1877 #~ msgstr "Paraqite madhësinë e memorisë në MB"
1878
1879 #~ msgid "Init Message"
1880 #~ msgstr "Lajm i Nisjes"
1881
1882 #~ msgid "Open Firmware Delay"
1883 #~ msgstr "Afat i Open Firmware"
1884
1885 #~ msgid "Kernel Boot Timeout"
1886 #~ msgstr "Afat i nisjes udhëzuese të bërthamës"
1887
1888 #~ msgid "Enable CD Boot?"
1889 #~ msgstr "Autorizoje nisjen nga CD?"
1890
1891 #~ msgid "Enable OF Boot?"
1892 #~ msgstr "Autorizoje Nisjen në l'OF?"
1893
1894 #~ msgid "Default OS?"
1895 #~ msgstr "Sistem i Eksploatimit me marrëveshje?"
1896
1897 #~ msgid "Image"
1898 #~ msgstr "Imazh"
1899
1900 #~ msgid "Root"
1901 #~ msgstr "Ndarje Rrënjëzore"
1902
1903 #~ msgid "Append"
1904 #~ msgstr "Mundësi kalimi në bërthamë"
1905
1906 #~ msgid "Video mode"
1907 #~ msgstr "Modë video"
1908
1909 #~ msgid "Initrd"
1910 #~ msgstr "Skedare RamDisk"
1911
1912 #, fuzzy
1913 #~ msgid "Network profile"
1914 #~ msgstr "Shfletues rrjeti"
1915
1916 #~ msgid "Label"
1917 #~ msgstr "Etiketa"
1918
1919 #~ msgid "Default"
1920 #~ msgstr "Me marrëveshje"
1921
1922 #~ msgid "NoVideo"
1923 #~ msgstr "NoVideo"
1924
1925 #~ msgid "Empty label not allowed"
1926 #~ msgstr "Etiketë e zbrazët nuk autorizohet"
1927
1928 #~ msgid "You must specify a kernel image"
1929 #~ msgstr "Ju duhet të specifikoni imazhin e bërthamës"
1930
1931 #~ msgid "You must specify a root partition"
1932 #~ msgstr "Ju duhet të specifikoni një ndarje rrënjëzore"
1933
1934 #~ msgid "This label is already used"
1935 #~ msgstr "Kjo etiketë është në përdorim e sipër"
1936
1937 #~ msgid "Which type of entry do you want to add?"
1938 #~ msgstr "Çfarë tipi të sistemit dëshironi të shtoni?"
1939
1940 #~ msgid "Linux"
1941 #~ msgstr "Linux"
1942
1943 #~ msgid "Other OS (SunOS...)"
1944 #~ msgstr "Sistem tjetër Eksploatues (SunOS...)"
1945
1946 #~ msgid "Other OS (MacOS...)"
1947 #~ msgstr "Sistem tjetër Eksploatues (MacOS, etj.)"
1948
1949 #~ msgid "Other OS (Windows...)"
1950 #~ msgstr "Sistem tjetër Eksploatues (Windows, etj.)"
1951
1952 #~ msgid ""
1953 #~ "Here are the entries on your boot menu so far.\n"
1954 #~ "You can create additional entries or change the existing ones."
1955 #~ msgstr ""
1956 #~ "Këto janë hyrjet e ndryshme në nisje udhëzuese.\n"
1957 #~ "Ju mund ta shtoni ndonjë të reja dhe ti ndryshoni hyrjet e më parme."
1958
1959 #~ msgid "access to X programs"
1960 #~ msgstr "hyrjer në programet grafike X"
1961
1962 #~ msgid "access to rpm tools"
1963 #~ msgstr "hyrjet në veglat rpm"
1964
1965 #~ msgid "allow \"su\""
1966 #~ msgstr "autorizim \"su\""
1967
1968 #~ msgid "access to administrative files"
1969 #~ msgstr "hyrje në skedaret administrative"
1970
1971 #~ msgid "access to network tools"
1972 #~ msgstr "hyrjet në veglat e rrjetit"
1973
1974 #~ msgid "access to compilation tools"
1975 #~ msgstr "hyrjet në veglat kompiluese"
1976
1977 #~ msgid "(already added %s)"
1978 #~ msgstr "(në shtim e sipër %s)"
1979
1980 #~ msgid "Please give a user name"
1981 #~ msgstr "Ju lutemi shkruani një emër për përdoruesin"
1982
1983 #~ msgid ""
1984 #~ "The user name must contain only lower cased letters, numbers, `-' and `_'"
1985 #~ msgstr ""
1986 #~ "Emri i përdoruesit mund të përmbajë vetëm shkonja të vogla, numra, "
1987 #~ "njashtu edhe shenjat `-' dhe `_'"
1988
1989 #~ msgid "The user name is too long"
1990 #~ msgstr "Emri i përdoruesit është shumë i gjatë"
1991
1992 #~ msgid "This user name has already been added"
1993 #~ msgstr "Ky emër i përdoruesit është veçse i shtuarë"
1994
1995 #~ msgid "User ID"
1996 #~ msgstr "ID i Përdoruesit"
1997
1998 #~ msgid "Group ID"
1999 #~ msgstr "Grup ID"
2000
2001 #, fuzzy
2002 #~ msgid "%s must be a number"
2003 #~ msgstr "Opcioni %s duhet të jetë një numër!"
2004
2005 #~ msgid "Add user"
2006 #~ msgstr "Shto një përdorues"
2007
2008 #~ msgid ""
2009 #~ "Enter a user\n"
2010 #~ "%s"
2011 #~ msgstr ""
2012 #~ "Fute një përdorues\n"
2013 #~ "%s"
2014
2015 #~ msgid "Done"
2016 #~ msgstr "Përfundoi"
2017
2018 #~ msgid "Accept user"
2019 #~ msgstr "Pranoje përdoruesin"
2020
2021 #~ msgid "Real name"
2022 #~ msgstr "Emri dhe mbiemri"
2023
2024 #~ msgid "Login name"
2025 #~ msgstr "Emri lidhës"
2026
2027 #~ msgid "Shell"
2028 #~ msgstr "Shell"
2029
2030 #~ msgid "Icon"
2031 #~ msgstr "Ikona"
2032
2033 #~ msgid "Autologin"
2034 #~ msgstr "Lidhje automatike"
2035
2036 #~ msgid "I can set up your computer to automatically log on one user."
2037 #~ msgstr ""
2038 #~ "Përderisa të niset kompjuteri juaj, ka mundësi që të lidhet automatikisht "
2039 #~ "në një përdorues."
2040
2041 #, fuzzy
2042 #~ msgid "Use this feature"
2043 #~ msgstr "A dëshironi ta përdorni këtë veçori?"
2044
2045 #~ msgid "Choose the default user:"
2046 #~ msgstr "Zgjedheni një përdorues me marrëveshje:"
2047
2048 #~ msgid "Choose the window manager to run:"
2049 #~ msgstr "Zgjedheni një mjedis grafik për ta nisur:"
2050
2051 #~ msgid "License agreement"
2052 #~ msgstr "Licenca e pajtueshmërisë"
2053
2054 #, fuzzy
2055 #~ msgid "Release Notes"
2056 #~ msgstr "Liroje:"
2057
2058 #~ msgid "Accept"
2059 #~ msgstr "Pranoje"
2060
2061 #~ msgid "Refuse"
2062 #~ msgstr "Rrefuzo"
2063
2064 #~ msgid "Please choose a language to use."
2065 #~ msgstr "Ju lutemi zgjedheni gjuhën përdoruese."
2066
2067 #, fuzzy
2068 #~ msgid "Language choice"
2069 #~ msgstr "manuelë"
2070
2071 #~ msgid ""
2072 #~ "Mandriva Linux can support multiple languages. Select\n"
2073 #~ "the languages you would like to install. They will be available\n"
2074 #~ "when your installation is complete and you restart your system."
2075 #~ msgstr ""
2076 #~ "Mandriva Linux mund ti përmbahen një numër të madhë të gjuhëve.\n"
2077 #~ "Zgjedheni gjuhën në të cilën dëshironi ta instaloni. E cila do të\n"
2078 #~ "jetë në përdorim e sipër kur ta instaloni kompletisht\n"
2079 #~ "dhe ta rinisni sistemin tuaj nga fillimi."
2080
2081 #~ msgid "All languages"
2082 #~ msgstr "Të gjitha ghuhët"
2083
2084 #~ msgid "Country / Region"
2085 #~ msgstr "Shteti / Regjioni"
2086
2087 #~ msgid "Please choose your country."
2088 #~ msgstr "Ju lutemi, zgjedheni shtetin tuaj."
2089
2090 #~ msgid "Here is the full list of available countries"
2091 #~ msgstr "Ja ku është lista komplete e shteteve në disponibilitet"
2092
2093 #, fuzzy
2094 #~ msgid "Other Countries"
2095 #~ msgstr "Porta të tjera"
2096
2097 #~ msgid "Advanced"
2098 #~ msgstr "Vazhduar"
2099
2100 #, fuzzy
2101 #~ msgid "Input method:"
2102 #~ msgstr "Metodë Rrjeti:"
2103
2104 #~ msgid "None"
2105 #~ msgstr "Asnjëri"
2106
2107 #~ msgid "No sharing"
2108 #~ msgstr "Asnjë ndarje"
2109
2110 #~ msgid "Allow all users"
2111 #~ msgstr "Autorizoi të gjithë përdoruesit"
2112
2113 #~ msgid ""
2114 #~ "Would you like to allow users to share some of their directories?\n"
2115 #~ "Allowing this will permit users to simply click on \"Share\" in konqueror "
2116 #~ "and nautilus.\n"
2117 #~ "\n"
2118 #~ "\"Custom\" permit a per-user granularity.\n"
2119 #~ msgstr ""
2120 #~ "A dëshironi që përdoruesit të kenë mundësi të shpërndajnë disa nga\n"
2121 #~ "repertorët e tyre? Me këtë përdoruesit do të kenë mundësi ti shpërndajnë\n"
2122 #~ "me klikim mbi \"Shpërdarje\" në konqueror (kde) dhe nautilus (gnome).\n"
2123 #~ "\n"
2124 #~ "\"Personalizim\" autorizon shpërndarjes për përdorues të përcaktuar.\n"
2125
2126 #~ msgid ""
2127 #~ "You can export using NFS or SMB. Please select which you would like to "
2128 #~ "use."
2129 #~ msgstr ""
2130 #~ "A dëshironi ti trasportoni me NFS (protokol UNIX) apo SMB (protokol "
2131 #~ "Windows). Ju lutemi zgjedheni cilën dëshironi ta përdorni."
2132
2133 #~ msgid "Launch userdrake"
2134 #~ msgstr "Nise userdrake"
2135
2136 #~ msgid "Close"
2137 #~ msgstr "Mbylle"
2138
2139 #~ msgid ""
2140 #~ "The per-user sharing uses the group \"fileshare\". \n"
2141 #~ "You can use userdrake to add a user to this group."
2142 #~ msgstr ""
2143 #~ "Për të autorizuar një përdorues të grupit që të shpërndaje repetorët, ju "
2144 #~ "duhet ti shtoni të gjithë përdoruesit po në atë grup \"fileshare\". \n"
2145 #~ "Kjo mund të arrihet falas programit userdrake."
2146
2147 #~ msgid "Please log out and then use Ctrl-Alt-BackSpace"
2148 #~ msgstr "Ju lutemi lidhuni dhe shtypni mbi kopsat Ctrl-Alt-BackSpace"
2149
2150 #~ msgid "Timezone"
2151 #~ msgstr "Zonë orare"
2152
2153 #~ msgid "Which is your timezone?"
2154 #~ msgstr "Cila është zona e juaj orare?"
2155
2156 #, fuzzy
2157 #~ msgid "%s (hardware clock set to UTC)"
2158 #~ msgstr "Orë Sistemi e rregulluar në Kohën Univerzale (GMT)"
2159
2160 #, fuzzy
2161 #~ msgid "%s (hardware clock set to local time)"
2162 #~ msgstr "Orë Sistemi e rregulluar në Kohën Univerzale (GMT)"
2163
2164 #~ msgid "NTP Server"
2165 #~ msgstr "Server NTP"
2166
2167 #~ msgid "Automatic time synchronization (using NTP)"
2168 #~ msgstr "Sinkronizimi automatik i orës (via NTP)"
2169
2170 #, fuzzy
2171 #~ msgid "Local file"
2172 #~ msgstr "Skedaret lokale"
2173
2174 #~ msgid "LDAP"
2175 #~ msgstr "LDAP"
2176
2177 #~ msgid "NIS"
2178 #~ msgstr "NIS"
2179
2180 #, fuzzy
2181 #~ msgid "Smart Card"
2182 #~ msgstr "Kartela ethernet"
2183
2184 #~ msgid "Windows Domain"
2185 #~ msgstr "Prona Windows"
2186
2187 #, fuzzy
2188 #~ msgid "Active Directory with SFU"
2189 #~ msgstr "Riparoi të gjitha regjistrimet"
2190
2191 #, fuzzy
2192 #~ msgid "Active Directory with Winbind"
2193 #~ msgstr "Riparoi të gjitha regjistrimet"
2194
2195 #, fuzzy
2196 #~ msgid "Local file:"
2197 #~ msgstr "Skedaret lokale:"
2198
2199 #~ msgid "LDAP:"
2200 #~ msgstr "LDAP:"
2201
2202 #~ msgid "NIS:"
2203 #~ msgstr "NIS:"
2204
2205 #~ msgid "Windows Domain:"
2206 #~ msgstr "Prona Windows:"
2207
2208 #, fuzzy
2209 #~ msgid "Active Directory with SFU:"
2210 #~ msgstr "Riparoi të gjitha regjistrimet"
2211
2212 #, fuzzy
2213 #~ msgid "Active Directory with Winbind:"
2214 #~ msgstr "Riparoi të gjitha regjistrimet"
2215
2216 #~ msgid "Authentication LDAP"
2217 #~ msgstr "Vërtetësimi LDAP"
2218
2219 #~ msgid "LDAP Base dn"
2220 #~ msgstr "Rrënja Bazë (dn) LDAP"
2221
2222 #~ msgid "LDAP Server"
2223 #~ msgstr "Server LDAP"
2224
2225 #~ msgid "simple"
2226 #~ msgstr "thjeshtë"
2227
2228 #, fuzzy
2229 #~ msgid "TLS"
2230 #~ msgstr "LSB"
2231
2232 #, fuzzy
2233 #~ msgid "Authentication Active Directory"
2234 #~ msgstr "vërtetësim"
2235
2236 #~ msgid "Domain"
2237 #~ msgstr "Prona"
2238
2239 #~ msgid "Server"
2240 #~ msgstr "Server"
2241
2242 #, fuzzy
2243 #~ msgid "LDAP users database"
2244 #~ msgstr "Bazë e të dhënave"
2245
2246 #, fuzzy
2247 #~ msgid "Password for user"
2248 #~ msgstr "Parulla nevojitet"
2249
2250 #~ msgid "Authentication NIS"
2251 #~ msgstr "Vërtetësimi NIS"
2252
2253 #~ msgid "NIS Domain"
2254 #~ msgstr "Pronë NIS"
2255
2256 #~ msgid "NIS Server"
2257 #~ msgstr "Server NIS"
2258
2259 #~ msgid ""
2260 #~ "For this to work for a W2K PDC, you will probably need to have the admin "
2261 #~ "run: C:\\>net localgroup \"Pre-Windows 2000 Compatible Access\" everyone /"
2262 #~ "add and reboot the server.\n"
2263 #~ "You will also need the username/password of a Domain Admin to join the "
2264 #~ "machine to the Windows(TM) domain.\n"
2265 #~ "If networking is not yet enabled, Drakx will attempt to join the domain "
2266 #~ "after the network setup step.\n"
2267 #~ "Should this setup fail for some reason and domain authentication is not "
2268 #~ "working, run 'smbpasswd -j DOMAIN -U USER%%PASSWORD' using your Windows"
2269 #~ "(tm) Domain, and Admin Username/Password, after system boot.\n"
2270 #~ "The command 'wbinfo -t' will test whether your authentication secrets are "
2271 #~ "good."
2272 #~ msgstr ""
2273 #~ "Që kjo të punoj si duhet me një kontrolues kryesore të pronës (PDC) "
2274 #~ "Windows 2000, ju duhet me siguri që ta sinjalizoni administratorin "
2275 #~ "nisës: C:\\>net localgroup \"Pre-Windows 2000 Compatible Access\" ku "
2276 #~ "secili /shton dhe e rinisë serverin.\n"
2277 #~ "Ju njashtu keni nevojë për emrin përdorues dhe parullën e një "
2278 #~ "administratori të pronës për tu bashkuar në makinën me pronën Windows"
2279 #~ "(TM).\n"
2280 #~ "Nëse rrjeti është ende i aktivizuar, prona do të bashkohet mbasë etapës "
2281 #~ "konfiguruese të rrjetit.\n"
2282 #~ "Nëse kjo etapë dështon nga ndonji arrësye, e nëse vërtetësimi nuk "
2283 #~ "funksionon, niseni 'smbpasswd -j DOMAIN -U USER%%PASSWORD' duke e "
2284 #~ "përdorur në pronën tuaj Windows(tm), emrin Përdorues/Parullën, mbasë "
2285 #~ "nisjes së sistemit me boot.\n"
2286 #~ "Urdhëri 'wbinfo -t' do të testoj funksionimin e vërtetësimit."
2287
2288 #~ msgid "Authentication Windows Domain"
2289 #~ msgstr "Vërtetësimi i Pronës Windows"
2290
2291 #~ msgid "Domain Admin User Name"
2292 #~ msgstr "Emri i Administruesit të Pronës"
2293
2294 #~ msgid "Domain Admin Password"
2295 #~ msgstr "Parulla e Administruesit të Pronës"
2296
2297 #~ msgid "Authentication"
2298 #~ msgstr "Vërtetësimi"
2299
2300 #, fuzzy
2301 #~ msgid "Set administrator (root) password"
2302 #~ msgstr "Paraqite parullën root"
2303
2304 #, fuzzy
2305 #~ msgid "Authentication method"
2306 #~ msgstr "vërtetësim"
2307
2308 #~ msgid "No password"
2309 #~ msgstr "Asnjë parullë"
2310
2311 #~ msgid "This password is too short (it must be at least %d characters long)"
2312 #~ msgstr ""
2313 #~ "Kjo parullë është shumë e shkurtër (duhet të jetë më së paku e gjatë prej "
2314 #~ "%d simboleve)"
2315
2316 #~ msgid "Can not use broadcast with no NIS domain"
2317 #~ msgstr "Nuk mund të përdoret mundësia broadcast pa asnjë pronë NIS"
2318
2319 #~ msgid "LILO with text menu"
2320 #~ msgstr "LILO në modë teksti"
2321
2322 #~ msgid "Yaboot"
2323 #~ msgstr "Yaboot"
2324
2325 #~ msgid "SILO"
2326 #~ msgstr "SILO"
2327
2328 #~ msgid "not enough room in /boot"
2329 #~ msgstr "nuk ka vend të mjaftueshëm në repertorin /boot"
2330
2331 #~ msgid "You can not install the bootloader on a %s partition\n"
2332 #~ msgstr "Ju nuk mund të instaloni programin bootloader mbi një ndarje %s\n"
2333
2334 #, fuzzy
2335 #~ msgid "Re-install Boot Loader"
2336 #~ msgstr "Instalim i bootloader"
2337
2338 #, fuzzy
2339 #~ msgid "B"
2340 #~ msgstr "KB"
2341
2342 #~ msgid "KB"
2343 #~ msgstr "KB"
2344
2345 #~ msgid "MB"
2346 #~ msgstr "MB"
2347
2348 #~ msgid "GB"
2349 #~ msgstr "GB"
2350
2351 #~ msgid "TB"
2352 #~ msgstr "TB"
2353
2354 #~ msgid "%d minutes"
2355 #~ msgstr "%d minuta"
2356
2357 #~ msgid "1 minute"
2358 #~ msgstr "1 minutë"
2359
2360 #~ msgid "%d seconds"
2361 #~ msgstr "%d sekunda"
2362
2363 #~ msgid ""
2364 #~ "WebDAV is a protocol that allows you to mount a web server's directory\n"
2365 #~ "locally, and treat it like a local filesystem (provided the web server "
2366 #~ "is\n"
2367 #~ "configured as a WebDAV server). If you would like to add WebDAV mount\n"
2368 #~ "points, select \"New\"."
2369 #~ msgstr ""
2370 #~ "WebDAV është një protokol i cili ju mundëson që të montohet një repertor\n"
2371 #~ "lokal i serverit web, dhe të qeveriset sikur një sistem i skedareve "
2372 #~ "lokale\n"
2373 #~ "(me një kusht nëse serveri web është i konfiguruar si server WebDAV).\n"
2374 #~ "Nëse dëshironi të shtoni pika tjera montuese zgjedheni WebDAV \"E Re\"."
2375
2376 #~ msgid "New"
2377 #~ msgstr "E Re"
2378
2379 #~ msgid "Unmount"
2380 #~ msgstr "Demonto"
2381
2382 #~ msgid "Mount"
2383 #~ msgstr "Monto"
2384
2385 #~ msgid "Mount point"
2386 #~ msgstr "Pikë montuese"
2387
2388 #~ msgid "Error"
2389 #~ msgstr "Gabim"
2390
2391 #~ msgid "Please enter the WebDAV server URL"
2392 #~ msgstr "Ju lutemi futni adresën e serverit WebDAV"
2393
2394 #~ msgid "The URL must begin with http:// or https://"
2395 #~ msgstr "URL duhet të filloj me http:// ose https://"
2396
2397 #~ msgid "Server: "
2398 #~ msgstr "Server: "
2399
2400 #~ msgid "Mount point: "
2401 #~ msgstr "Pikë montuese: "
2402
2403 #~ msgid "Options: %s"
2404 #~ msgstr "Opcionet: %s"
2405
2406 #~ msgid "Partitioning"
2407 #~ msgstr "Shpërndarja"
2408
2409 #~ msgid "Read carefully!"
2410 #~ msgstr "Gjendje gadishmërie!"
2411
2412 #~ msgid "Please make a backup of your data first"
2413 #~ msgstr "Ju lutemi regjistroni të dhënat tuaja para se të vazhdoni më tutje"
2414
2415 #~ msgid "Exit"
2416 #~ msgstr "Braktise"
2417
2418 #~ msgid "Continue"
2419 #~ msgstr "Vazhdo"
2420
2421 #~ msgid ""
2422 #~ "If you plan to use aboot, be careful to leave a free space (2048 sectors "
2423 #~ "is enough)\n"
2424 #~ "at the beginning of the disk"
2425 #~ msgstr ""
2426 #~ "Nëse dëshironi ta përdorni aboot, keni kujdes gjatë rezervimit të një "
2427 #~ "hapësire të lirë (minimum duhet të jetë 2048 sektorë)\n"
2428 #~ "në fillim të diskut."
2429
2430 #~ msgid "Choose action"
2431 #~ msgstr "Zgjedhe akcionin"
2432
2433 #~ msgid ""
2434 #~ "You have one big Microsoft Windows partition.\n"
2435 #~ "I suggest you first resize that partition\n"
2436 #~ "(click on it, then click on \"Resize\")"
2437 #~ msgstr ""
2438 #~ "Disku i juaj posedon vetëm një ndarje të madhe të tipit FAT \n"
2439 #~ "(në shumicën e rasteve është i përdorur nga Microsoft Dos/Windows).\n"
2440 #~ "Ju duhet ta zvogëloni që të krijoni një ndarje tjetër\n"
2441 #~ "(kliko në ndarje, mandej mbi \"Ridimenzionim\")"
2442
2443 #~ msgid "Please click on a partition"
2444 #~ msgstr "Ju lutemi klikoni mbi një ndarje"
2445
2446 #~ msgid "Details"
2447 #~ msgstr "Detajet"
2448
2449 #~ msgid "No hard drives found"
2450 #~ msgstr "Asnjë disk i fort (hard drive) në këtë sistem"
2451
2452 #~ msgid "Unknown"
2453 #~ msgstr "I pa njoftur"
2454
2455 #~ msgid "Ext2"
2456 #~ msgstr "Ext2"
2457
2458 #~ msgid "Journalised FS"
2459 #~ msgstr "FS gazetaresk"
2460
2461 #~ msgid "Swap"
2462 #~ msgstr "Swap"
2463
2464 #~ msgid "SunOS"
2465 #~ msgstr "SunOS"
2466
2467 #~ msgid "HFS"
2468 #~ msgstr "HFS"
2469
2470 #~ msgid "Windows"
2471 #~ msgstr "Windows"
2472
2473 #~ msgid "Empty"
2474 #~ msgstr "Zbrazët"
2475
2476 #~ msgid "Filesystem types:"
2477 #~ msgstr "Tipet e sistemeve të skedareve:"
2478
2479 #, fuzzy
2480 #~ msgid "This partition is already empty"
2481 #~ msgstr "Kjo ndarje nuk mund të ridimenzionohet"
2482
2483 #~ msgid "Use ``Unmount'' first"
2484 #~ msgstr "Përdor më parë ``Demontimin''"
2485
2486 #~ msgid "Use ``%s'' instead"
2487 #~ msgstr "Përdore më parë këte ``%s''"
2488
2489 #~ msgid "Type"
2490 #~ msgstr "Tipi"
2491
2492 #~ msgid "Choose another partition"
2493 #~ msgstr "Zgjedheni një ndarje tjetër"
2494
2495 #~ msgid "Choose a partition"
2496 #~ msgstr "Zgjedheni një ndarje"
2497
2498 #~ msgid "Undo"
2499 #~ msgstr "Gjendja paraprake"
2500
2501 #~ msgid "Toggle to normal mode"
2502 #~ msgstr "Kalo në modë normal"
2503
2504 #~ msgid "Toggle to expert mode"
2505 #~ msgstr "Kalo në modë expert"
2506
2507 #, fuzzy
2508 #~ msgid "Confirmation"
2509 #~ msgstr "Konfigurimi"
2510
2511 #~ msgid "Continue anyway?"
2512 #~ msgstr "Vazhdo pa marrë parasyshë?"
2513
2514 #~ msgid "Quit without saving"
2515 #~ msgstr "Braktise pa regjistruar"
2516
2517 #~ msgid "Quit without writing the partition table?"
2518 #~ msgstr "Braktise pa i regjistruar tabelatë ndarëse"
2519
2520 #~ msgid "Do you want to save /etc/fstab modifications"
2521 #~ msgstr "A dëshironi ti registroni ndryshimet në /etc/fstab"
2522
2523 #~ msgid ""
2524 #~ "You need to reboot for the partition table modifications to take place"
2525 #~ msgstr ""
2526 #~ "Ju duhet ta rinisni sistemin që ndryshimet të trasportohen në tabelë që "
2527 #~ "të marren parasysh"
2528
2529 #~ msgid "Clear all"
2530 #~ msgstr "Zhduki të gjitha ndarjet"
2531
2532 #~ msgid "Auto allocate"
2533 #~ msgstr "Ndarje automatike"
2534
2535 #~ msgid "More"
2536 #~ msgstr "Më shumë"
2537
2538 #~ msgid "Hard drive information"
2539 #~ msgstr "Informacion mbi diskun e fort (hard drive)"
2540
2541 #~ msgid "All primary partitions are used"
2542 #~ msgstr "Të gjitha ndarjet primare janë në përdorim e sipër"
2543
2544 #~ msgid "I can not add any more partitions"
2545 #~ msgstr "Nuk mund të shtoj ndonji ndarje tjetër"
2546
2547 #~ msgid ""
2548 #~ "To have more partitions, please delete one to be able to create an "
2549 #~ "extended partition"
2550 #~ msgstr ""
2551 #~ "Për të përdorur ndarje tjera, ju duhet ta zhdukni njërën nga to, që ta "
2552 #~ "zëvendësoni me një ndarje tjetër të shtrirë"
2553
2554 #~ msgid "Save partition table"
2555 #~ msgstr "Shpëtoje tabelën ndarëse"
2556
2557 #~ msgid "Restore partition table"
2558 #~ msgstr "Restauroje tabelën ndarëse"
2559
2560 #~ msgid "Rescue partition table"
2561 #~ msgstr "Tabelë shpëtuese për ndarje"
2562
2563 #~ msgid "Reload partition table"
2564 #~ msgstr "Ringarkoje tabelën ndarëse"
2565
2566 #~ msgid "Removable media automounting"
2567 #~ msgstr "Automontim i periferikëve lëvizës"
2568
2569 #~ msgid "Select file"
2570 #~ msgstr "Zgjedhe një skedare"
2571
2572 #~ msgid ""
2573 #~ "The backup partition table has not the same size\n"
2574 #~ "Still continue?"
2575 #~ msgstr ""
2576 #~ "Përmbajtja e tabelave ndarëse nuk posedon madhësi të njëjtë\n"
2577 #~ "A dëshironi të vazhdoni?"
2578
2579 #~ msgid "Trying to rescue partition table"
2580 #~ msgstr "Tentim i leximit të organizimit të ndarjeve"
2581
2582 #~ msgid "Detailed information"
2583 #~ msgstr "Informacione të hollësishme"
2584
2585 #~ msgid "Resize"
2586 #~ msgstr "Ridimenziono"
2587
2588 #~ msgid "Format"
2589 #~ msgstr "Formatim"
2590
2591 #~ msgid "Add to RAID"
2592 #~ msgstr "Shto në RAID"
2593
2594 #~ msgid "Add to LVM"
2595 #~ msgstr "Shto në LVM"
2596
2597 #~ msgid "Delete"
2598 #~ msgstr "Zhduke"
2599
2600 #~ msgid "Remove from RAID"
2601 #~ msgstr "Zhduke nga RAID"
2602
2603 #~ msgid "Remove from LVM"
2604 #~ msgstr "Zhduke nga LVM"
2605
2606 #~ msgid "Modify RAID"
2607 #~ msgstr "Ndryshoje RAID"
2608
2609 #~ msgid "Use for loopback"
2610 #~ msgstr "Përdore për loopback"
2611
2612 #~ msgid "Create"
2613 #~ msgstr "Krijo"
2614
2615 #~ msgid "Create a new partition"
2616 #~ msgstr "Krijo një ndarje të re"
2617
2618 #~ msgid "Start sector: "
2619 #~ msgstr "Sektori fillues: "
2620
2621 #~ msgid "Size in MB: "
2622 #~ msgstr "Madhësia në MB:"
2623
2624 #~ msgid "Filesystem type: "
2625 #~ msgstr "Tip i sistemit të skedareve:"
2626
2627 #~ msgid "Preference: "
2628 #~ msgstr "Pëlqimi:"
2629
2630 #~ msgid "Logical volume name "
2631 #~ msgstr "Emri logjik i vëllimit "
2632
2633 #~ msgid ""
2634 #~ "You can not create a new partition\n"
2635 #~ "(since you reached the maximal number of primary partitions).\n"
2636 #~ "First remove a primary partition and create an extended partition."
2637 #~ msgstr ""
2638 #~ "Ju nuk mund ta krijoni një ndarje të re\n"
2639 #~ "(prej se keni arritur në numrin maksimal të ndarjeve primare).\n"
2640 #~ "Në fillim zhdukni ndarjen primare dhe krijone një ndarje të shtrire."
2641
2642 #~ msgid "Remove the loopback file?"
2643 #~ msgstr "Zhduke skedaren loopback?"
2644
2645 #~ msgid ""
2646 #~ "After changing type of partition %s, all data on this partition will be "
2647 #~ "lost"
2648 #~ msgstr ""
2649 #~ "Mbas ndërrimit të tipit të kësaj ndarje %s, të gjitha të dhënat në këtë "
2650 #~ "ndarje do të zhduken "
2651
2652 #~ msgid "Change partition type"
2653 #~ msgstr "Ndryshim i tipit të ndarjes"
2654
2655 #~ msgid "Which filesystem do you want?"
2656 #~ msgstr "Cilin sistem të skedareve e dëshironi?"
2657
2658 #~ msgid "Switching from ext2 to ext3"
2659 #~ msgstr "Kalim nga ext2 në ext3"
2660
2661 #, fuzzy
2662 #~ msgid "Label:"
2663 #~ msgstr "Etiketa"
2664
2665 #~ msgid "Where do you want to mount the loopback file %s?"
2666 #~ msgstr "Ku dëshironi ta montoni skedaren loopback %s?"
2667
2668 #~ msgid "Where do you want to mount device %s?"
2669 #~ msgstr "Ku dëshironi ta montoni ndarjen %s?"
2670
2671 #~ msgid ""
2672 #~ "Can not unset mount point as this partition is used for loop back.\n"
2673 #~ "Remove the loopback first"
2674 #~ msgstr ""
2675 #~ "Është e pa mundur moszgjedhja e montimit të kësaj pike, sepse përdoret "
2676 #~ "nga loopback. Zhdukeni loopback në fillim"
2677
2678 #~ msgid "Where do you want to mount %s?"
2679 #~ msgstr "Ku dëshironi ta montoni %s?"
2680
2681 #~ msgid "Resizing"
2682 #~ msgstr "Ridimenzionimi"
2683
2684 #~ msgid "Computing FAT filesystem bounds"
2685 #~ msgstr "Llogaritja e kufijve të sistemit të skedareve FAT"
2686
2687 #~ msgid "This partition is not resizeable"
2688 #~ msgstr "Kjo ndarje nuk mund të ridimenzionohet"
2689
2690 #~ msgid "All data on this partition should be backed-up"
2691 #~ msgstr "Të gjitha të dhënat duhet të jenë të regjistruara"
2692
2693 #~ msgid "After resizing partition %s, all data on this partition will be lost"
2694 #~ msgstr ""
2695 #~ "Mbasi që ta ridimenziononi ndarjen %s, të gjitha të dhënat në atë ndraje "
2696 #~ "do të zhduken"
2697
2698 #~ msgid "Choose the new size"
2699 #~ msgstr "Zgjedheni një madhësi të re"
2700
2701 #~ msgid "New size in MB: "
2702 #~ msgstr "Madhësi e re në MB:"
2703
2704 #~ msgid ""
2705 #~ "To ensure data integrity after resizing the partition(s), \n"
2706 #~ "filesystem checks will be run on your next boot into Microsoft Windows®"
2707 #~ msgstr ""
2708 #~ "Për të siguruar intergrimin e të dhënave mbasë ndrajes(ve), sistemi\n"
2709 #~ "verifikues i skedareve do të niset në nisjen tjetër boot mbi Windows(TM)"
2710
2711 #~ msgid "Choose an existing RAID to add to"
2712 #~ msgstr "Zgjedheni një RAID ekzistues për ta shtuar në"
2713
2714 #~ msgid "new"
2715 #~ msgstr "e re"
2716
2717 #~ msgid "Choose an existing LVM to add to"
2718 #~ msgstr "Zgjedheni një LVM ekzistues për ta shtuar në"
2719
2720 #~ msgid "LVM name?"
2721 #~ msgstr "Emër LVM?"
2722
2723 #~ msgid "This partition can not be used for loopback"
2724 #~ msgstr "Kjo ndarje nuk mund të përdoret për loopback"
2725
2726 #~ msgid "Loopback"
2727 #~ msgstr "Loopback"
2728
2729 #~ msgid "Loopback file name: "
2730 #~ msgstr "Emri i skedares loopback:"
2731
2732 #~ msgid "Give a file name"
2733 #~ msgstr "Jepni një emër skedare"
2734
2735 #~ msgid "File is already used by another loopback, choose another one"
2736 #~ msgstr ""
2737 #~ "Skedarja është në përdorim e sipër nga një loopback tjetër, zgjedheni një "
2738 #~ "tjetër"
2739
2740 #~ msgid "File already exists. Use it?"
2741 #~ msgstr "Skedarje është veqse prezente. Përdoreni atë?"
2742
2743 #~ msgid "Mount options"
2744 #~ msgstr "Opcionet montuese"
2745
2746 #~ msgid "device"
2747 #~ msgstr "periferik"
2748
2749 #~ msgid "level"
2750 #~ msgstr "niveli"
2751
2752 #, fuzzy
2753 #~ msgid "chunk size in KiB"
2754 #~ msgstr "madhësia e blokut"
2755
2756 #~ msgid "Be careful: this operation is dangerous."
2757 #~ msgstr "Keni kujdes: ky operacion është i rrezikshëm."
2758
2759 #~ msgid "What type of partitioning?"
2760 #~ msgstr "Çfarë tipi i ndarjes?"
2761
2762 #~ msgid "You'll need to reboot before the modification can take place"
2763 #~ msgstr ""
2764 #~ "Ju duhet ta rinisni sistemin tuaj që ndryshimet e bëra, të mund të "
2765 #~ "përdoren"
2766
2767 #~ msgid "Partition table of drive %s is going to be written to disk!"
2768 #~ msgstr "Tabela e ndarjeve %s tani do të shkruhet në diskë!"
2769
2770 #~ msgid ""
2771 #~ "After formatting partition %s, all data on this partition will be lost"
2772 #~ msgstr ""
2773 #~ "Mbas formatimit të ndarjes %s, të gjitha të dhënat në këtë ndarje do të "
2774 #~ "zhduken"
2775
2776 #~ msgid "Check bad blocks?"
2777 #~ msgstr "Verifikim i bloqeve të dëmtuara?"
2778
2779 #~ msgid "Move files to the new partition"
2780 #~ msgstr "Vendosi skedaret në një ndarje të re"
2781
2782 #~ msgid "Hide files"
2783 #~ msgstr "Fshehi skedaret"
2784
2785 #~ msgid "Moving files to the new partition"
2786 #~ msgstr "Zhvendosja e skedareve në një ndarje të re"
2787
2788 #~ msgid "Copying %s"
2789 #~ msgstr "Kopjimi i %s"
2790
2791 #~ msgid "Removing %s"
2792 #~ msgstr "Zhdukja e %s"
2793
2794 #~ msgid "partition %s is now known as %s"
2795 #~ msgstr "ndarja %s tani është e njoftur sikur %s"
2796
2797 #~ msgid "Device: "
2798 #~ msgstr "Periferik: "
2799
2800 #~ msgid "DOS drive letter: %s (just a guess)\n"
2801 #~ msgstr "Shkronja lexuese DOS: %s (vetëm sypozohet)\n"
2802
2803 #~ msgid "Type: "
2804 #~ msgstr "Tipi: "
2805
2806 #~ msgid "Name: "
2807 #~ msgstr "Emri: "
2808
2809 #~ msgid "Start: sector %s\n"
2810 #~ msgstr "Nise: sektorin %s\n"
2811
2812 #~ msgid "Size: %s"
2813 #~ msgstr "Madhësia: %s"
2814
2815 #~ msgid ", %s sectors"
2816 #~ msgstr ", %s sektorët"
2817
2818 #~ msgid "Cylinder %d to %d\n"
2819 #~ msgstr "Cilindri %d në %d\n"
2820
2821 #~ msgid "Formatted\n"
2822 #~ msgstr "Formatuar\n"
2823
2824 #~ msgid "Not formatted\n"
2825 #~ msgstr "I pa formatuar\n"
2826
2827 #~ msgid "Mounted\n"
2828 #~ msgstr "Montuar\n"
2829
2830 #~ msgid "RAID %s\n"
2831 #~ msgstr "I përketë RAID %s\n"
2832
2833 #~ msgid ""
2834 #~ "Loopback file(s):\n"
2835 #~ " %s\n"
2836 #~ msgstr ""
2837 #~ "Skedare(t) loopback:\n"
2838 #~ " %s\n"
2839
2840 #~ msgid ""
2841 #~ "Partition booted by default\n"
2842 #~ " (for MS-DOS boot, not for lilo)\n"
2843 #~ msgstr ""
2844 #~ "Ndraje me nisje të udhëzuar në marrëveshje\n"
2845 #~ " (për nisje në MS-DOS, e jo për LILO)\n"
2846
2847 #~ msgid "Level %s\n"
2848 #~ msgstr "Niveli %s\n"
2849
2850 #, fuzzy
2851 #~ msgid "Chunk size %d KiB\n"
2852 #~ msgstr "Madhësia e blokut %s\n"
2853
2854 #~ msgid "RAID-disks %s\n"
2855 #~ msgstr "Disqet RAID %s\n"
2856
2857 #~ msgid "Loopback file name: %s"
2858 #~ msgstr "Emri i skedares loopback: %s"
2859
2860 #~ msgid ""
2861 #~ "\n"
2862 #~ "Chances are, this partition is\n"
2863 #~ "a Driver partition. You should\n"
2864 #~ "probably leave it alone.\n"
2865 #~ msgstr ""
2866 #~ "\n"
2867 #~ "Ekzistojnë mundësitë që kjo ndarje të\n"
2868 #~ "jet një ndarje piloti për sistemin.\n"
2869 #~ "Dhe ju nuk duhet ta ndryshoni atë.\n"
2870
2871 #~ msgid ""
2872 #~ "\n"
2873 #~ "This special Bootstrap\n"
2874 #~ "partition is for\n"
2875 #~ "dual-booting your system.\n"
2876 #~ msgstr ""
2877 #~ "\n"
2878 #~ "Kjo ndarje e nisjes me udhëzim (bootstrap)\n"
2879 #~ "është e domosdoshme nëse ju posedoni\n"
2880 #~ "mës shumë se një sistem eksploatues.\n"
2881
2882 #~ msgid "Read-only"
2883 #~ msgstr "Vetëm për ta lexuar"
2884
2885 #~ msgid "Size: %s\n"
2886 #~ msgstr "Madhësia: %s\n"
2887
2888 #~ msgid "Geometry: %s cylinders, %s heads, %s sectors\n"
2889 #~ msgstr "Gjeometria: %s cilindrat, %s kokat, %s sektorët\n"
2890
2891 #~ msgid "Info: "
2892 #~ msgstr "Informacion: "
2893
2894 #~ msgid "LVM-disks %s\n"
2895 #~ msgstr "Disqet LVM %s\n"
2896
2897 #~ msgid "Partition table type: %s\n"
2898 #~ msgstr "Tabelë e ndarjeve të tipit: %s\n"
2899
2900 #~ msgid "on channel %d id %d\n"
2901 #~ msgstr "në kanal %d id %d\n"
2902
2903 #~ msgid "Filesystem encryption key"
2904 #~ msgstr "Çelës kriptues i sistemit të skedareve"
2905
2906 #~ msgid "Choose your filesystem encryption key"
2907 #~ msgstr "Zgjedheni çelësin kriptues të sistemit të skedareve"
2908
2909 #~ msgid ""
2910 #~ "This encryption key is too simple (must be at least %d characters long)"
2911 #~ msgstr ""
2912 #~ "Ky çelës kriptues është shumë i thjeshtë (duhet të jetë më së paku prej%d "
2913 #~ "shifrave)"
2914
2915 #~ msgid "The encryption keys do not match"
2916 #~ msgstr "Çelësat kriptues nuk përputhen"
2917
2918 #~ msgid "Encryption key"
2919 #~ msgstr "Çelës kriptues"
2920
2921 #~ msgid "Encryption key (again)"
2922 #~ msgstr "Çelës kriptues (vërtetim)"
2923
2924 #, fuzzy
2925 #~ msgid "Encryption algorithm"
2926 #~ msgstr "vërtetësim"
2927
2928 #~ msgid "Change type"
2929 #~ msgstr "Ndryshoje tipin"
2930
2931 #~ msgid "Can not login using username %s (bad password?)"
2932 #~ msgstr "Nuk mund të lidheni me këtë emër %s (parullë e gabura?)"
2933
2934 #~ msgid "Domain Authentication Required"
2935 #~ msgstr "Nevojitet Prona Vërtetuese"
2936
2937 #~ msgid "Which username"
2938 #~ msgstr "Cilin emër të përdoruesit"
2939
2940 #~ msgid "Another one"
2941 #~ msgstr "Një tjetër"
2942
2943 #~ msgid ""
2944 #~ "Please enter your username, password and domain name to access this host."
2945 #~ msgstr ""
2946 #~ "Ju lutemi futni emrin e përdoruesit, parullën dhe emrin e pronës për të "
2947 #~ "hyrë në këtë server."
2948
2949 #~ msgid "Username"
2950 #~ msgstr "Emri i përdoruesit"
2951
2952 #~ msgid "Search servers"
2953 #~ msgstr "Hulumtim i serverave"
2954
2955 #~ msgid "Search new servers"
2956 #~ msgstr "Hulumtim për serverave të rinj"
2957
2958 #~ msgid "The package %s needs to be installed. Do you want to install it?"
2959 #~ msgstr "Pakot %s duhet të jenë instaluar. A dëshironi ti instaloni ato?"
2960
2961 #, fuzzy
2962 #~ msgid "Could not install the %s package!"
2963 #~ msgstr "Instalimi i pakove %s"
2964
2965 #~ msgid "Mandatory package %s is missing"
2966 #~ msgstr "Pakoja e nevojshme %s mungon"
2967
2968 #~ msgid "The following packages need to be installed:\n"
2969 #~ msgstr "Pakot e radhitura duhet të instalohen:\n"
2970
2971 #~ msgid "Installing packages..."
2972 #~ msgstr "Intalimi i pakove..."
2973
2974 #, fuzzy
2975 #~ msgid "Removing packages..."
2976 #~ msgstr "Zhdukja e %s ..."
2977
2978 #~ msgid ""
2979 #~ "An error occurred - no valid devices were found on which to create new "
2980 #~ "filesystems. Please check your hardware for the cause of this problem"
2981 #~ msgstr ""
2982 #~ "Një gabim është paraqitur - asnjë periferik i vlefshëm s'është gjetuar "
2983 #~ "për të krijuar ndarje të reja. Verifikoni materialin tuaj për këto "
2984 #~ "ngatërrime"
2985
2986 #~ msgid "You must have a FAT partition mounted in /boot/efi"
2987 #~ msgstr "Ju duhet të posedoni një ndarje FAT të montuar në /boot/efi"
2988
2989 #~ msgid "Formatting partition %s"
2990 #~ msgstr "Formatimi i ndarjes %s"
2991
2992 #~ msgid "Creating and formatting file %s"
2993 #~ msgstr "Krijimi dhe formatimi i skedares %s"
2994
2995 #~ msgid "I do not know how to format %s in type %s"
2996 #~ msgstr "I pa mundur formatimi i %s në tipin %s"
2997
2998 #~ msgid "%s formatting of %s failed"
2999 #~ msgstr "formatimi i formës %s në formën %s dështoj"
3000
3001 #~ msgid "Circular mounts %s\n"
3002 #~ msgstr "Pika montuese cirkulare %s\n"
3003
3004 #~ msgid "Mounting partition %s"
3005 #~ msgstr "Montimi në ndarjen %s"
3006
3007 #~ msgid "mounting partition %s in directory %s failed"
3008 #~ msgstr "montimi i ndarjes %s në repertorin %s dështoi"
3009
3010 #~ msgid "Checking %s"
3011 #~ msgstr "Verifikimi i %s"
3012
3013 #~ msgid "error unmounting %s: %s"
3014 #~ msgstr "gabim gjatë çmontimit %s: %s"
3015
3016 #~ msgid "Enabling swap partition %s"
3017 #~ msgstr "Aktivizimi i ndarjes swap %s"
3018
3019 #, fuzzy
3020 #~ msgid "Use an encrypted file system"
3021 #~ msgstr ""
3022 #~ "Ju nuk mund ta përdorni sistemin e skedareve të kriptuara për këtë pikë "
3023 #~ "montuese %s"
3024
3025 #~ msgid ""
3026 #~ "Do not update inode access times on this file system\n"
3027 #~ "(e.g, for faster access on the news spool to speed up news servers)."
3028 #~ msgstr ""
3029 #~ "Mos i azhurno shenjëzat hyrëse të kohës në këtë sistem të skedares\n"
3030 #~ "(p.sh. për hyrje më të shpejt në një lajmë bobinues për ta rritur "
3031 #~ "shpëjtësinë e serverav)."
3032
3033 #~ msgid ""
3034 #~ "Can only be mounted explicitly (i.e.,\n"
3035 #~ "the -a option will not cause the file system to be mounted)."
3036 #~ msgstr ""
3037 #~ "Mundet vetëm të me qartësi (i.e.,\n"
3038 #~ "opcioni -a nuk do të kudhtëzoj ndonji porblem në montimin e sistemit të "
3039 #~ "skedares)."
3040
3041 #~ msgid ""
3042 #~ "Do not interpret character or block special devices on the file system."
3043 #~ msgstr ""
3044 #~ "Mos i interpretoni karakteret apo bloqet speciale të mjeteve në sistemin "
3045 #~ "e skedares."
3046
3047 #~ msgid ""
3048 #~ "Do not allow execution of any binaries on the mounted\n"
3049 #~ "file system. This option might be useful for a server that has file "
3050 #~ "systems\n"
3051 #~ "containing binaries for architectures other than its own."
3052 #~ msgstr ""
3053 #~ "Mos e mundëso ekzekutimin e ndonji montimi binare në\n"
3054 #~ "sistemin e skedares. Ky opcion mund të përdoret për server që posedojnë\n"
3055 #~ "sistem të skedares binar me një arkitektur tjetër që ju e posedoni."
3056
3057 #~ msgid ""
3058 #~ "Do not allow set-user-identifier or set-group-identifier\n"
3059 #~ "bits to take effect. (This seems safe, but is in fact rather unsafe if "
3060 #~ "you\n"
3061 #~ "have suidperl(1) installed.)"
3062 #~ msgstr ""
3063 #~ "Mos u mundëso set-user-identifier apo set-group-identifier\n"
3064 #~ "që të marrin efekte. (Kjo është më e sigurt, mirëpo në disa raste mund\n"
3065 #~ "të jetë e pa sigurt, nëse e keni të instaluar suidperl(1).)"
3066
3067 #~ msgid "Mount the file system read-only."
3068 #~ msgstr "Montoje sistemin e skedares vetëm në lexim."
3069
3070 #~ msgid "All I/O to the file system should be done synchronously."
3071 #~ msgstr "Gjitha I/O në sistemin e skedares duhet të sinkronizohen."
3072
3073 #~ msgid "Give write access to ordinary users"
3074 #~ msgstr "Dhuro një leje shkrimi për përdorues të zakonshëm"
3075
3076 #, fuzzy
3077 #~ msgid "Give read-only access to ordinary users"
3078 #~ msgstr "Dhuro një leje shkrimi për përdorues të zakonshëm"
3079
3080 #~ msgid "Duplicate mount point %s"
3081 #~ msgstr "Pikë montuese e dyfisht %s"
3082
3083 #~ msgid "No partition available"
3084 #~ msgstr "Asnjë ndarje e lirë"
3085
3086 #~ msgid "Scanning partitions to find mount points"
3087 #~ msgstr "Scanimi i ndarjeve për ti gjetur pikat montuese"
3088
3089 #~ msgid "Choose the mount points"
3090 #~ msgstr "Zgjedhni pikat montuese"
3091
3092 #~ msgid "Choose the partitions you want to format"
3093 #~ msgstr "Zgjedhni ndarjet që dëshironi ti formatoni"
3094
3095 #~ msgid ""
3096 #~ "Failed to check filesystem %s. Do you want to repair the errors? (beware, "
3097 #~ "you can lose data)"
3098 #~ msgstr ""
3099 #~ "Gabim gjatë verifikimit të sistemit të skedareve %s. A dëshironi ti "
3100 #~ "korigjoni gabimet? (kujdes ju mund ti humbni të dhënat)"
3101
3102 #~ msgid "Not enough swap space to fulfill installation, please add some"
3103 #~ msgstr ""
3104 #~ "Hapësira swap nuk është e mjaftueshme për një instalim të plot, ju lutemi "
3105 #~ "shtone një sasi të vogël"
3106
3107 #~ msgid ""
3108 #~ "You must have a root partition.\n"
3109 #~ "For this, create a partition (or click on an existing one).\n"
3110 #~ "Then choose action ``Mount point'' and set it to `/'"
3111 #~ msgstr ""
3112 #~ "Ju duhet të posedoni një ndarje rrënjëzore (root).\n"
3113 #~ "Për këtë, krijoni një ndarje (apo klikoni mbi një që ekziston).\n"
3114 #~ "Dhe mandej klikoni mbi akcionin ``Pikë montuese'' dhe zgjedheni `/'"
3115
3116 #~ msgid ""
3117 #~ "You do not have a swap partition.\n"
3118 #~ "\n"
3119 #~ "Continue anyway?"
3120 #~ msgstr ""
3121 #~ "Ju nuk posedoni një ndarje swap.\n"
3122 #~ "\n"
3123 #~ "Vazhdo pa marrë parasysh?"
3124
3125 #~ msgid "Use free space"
3126 #~ msgstr "Përdore hapësirën e lirë"
3127
3128 #~ msgid "Not enough free space to allocate new partitions"
3129 #~ msgstr "Nuk posedon vendë të mjaftueshëm, për të bërë ndarje të reja"
3130
3131 #~ msgid "Use existing partitions"
3132 #~ msgstr "Përdori ndarjet ekzistuese"
3133
3134 #~ msgid "There is no existing partition to use"
3135 #~ msgstr "Asnjë ndarje egzistuese për ta përdorur"
3136
3137 #~ msgid "Use the Microsoft Windows® partition for loopback"
3138 #~ msgstr "Përdore ndarjen Microsoft Windows® për loopback"
3139
3140 #~ msgid "Which partition do you want to use for Linux4Win?"
3141 #~ msgstr "Cilën ndarje dëshironi ta përdorni për Linux4Win"
3142
3143 #~ msgid "Choose the sizes"
3144 #~ msgstr "Zgjedhi madhësitë"
3145
3146 #~ msgid "Root partition size in MB: "
3147 #~ msgstr "Madhësia e ndarjes rrënjëzore në MB: "
3148
3149 #~ msgid "Swap partition size in MB: "
3150 #~ msgstr "Madhësia e ndarjes swap në MB: "
3151
3152 #~ msgid ""
3153 #~ "There is no FAT partition to use as loopback (or not enough space left)"
3154 #~ msgstr ""
3155 #~ "Asnjë ndarje FAT për ta përdorur sikur loopback (ose nuk ka hapësirë të "
3156 #~ "mjaftueshme)"
3157
3158 #~ msgid "Use the free space on the Microsoft Windows® partition"
3159 #~ msgstr "Përdore hapësirën e lirë në ndarjen Windows"
3160
3161 #~ msgid "Which partition do you want to resize?"
3162 #~ msgstr "Cilën ndarje dëshironi ta ridimenziononi?"
3163
3164 #~ msgid ""
3165 #~ "The FAT resizer is unable to handle your partition, \n"
3166 #~ "the following error occurred: %s"
3167 #~ msgstr ""
3168 #~ "Programi i ridimenzionimit për ndarjet FAT nuk mund ta qeverisë\n"
3169 #~ "ndarjen tuaj. Gabimi me radhë është paraqitur: %s"
3170
3171 #~ msgid "Computing the size of the Microsoft Windows® partition"
3172 #~ msgstr "Përdorni hapësirën e ndarjes Microsoft Windows®"
3173
3174 #~ msgid ""
3175 #~ "Your Microsoft Windows® partition is too fragmented. Please reboot your "
3176 #~ "computer under Microsoft Windows®, run the ``defrag'' utility, then "
3177 #~ "restart the Mandriva Linux installation."
3178 #~ msgstr ""
3179 #~ "Ndarja e juaj Microsoft Windows® është e pa defragmentuar. Ju lutemi "
3180 #~ "riniseni kompjuterin tuaj në Microsoft Windows®, the niseni programin për "
3181 #~ "defragmentim ``defrag'', mandej riniseni instalimin e Mandriva Linux "
3182
3183 #~ msgid ""
3184 #~ "WARNING!\n"
3185 #~ "\n"
3186 #~ "\n"
3187 #~ "Your Microsoft Windows® partition will be now resized.\n"
3188 #~ "\n"
3189 #~ "\n"
3190 #~ "Be careful: this operation is dangerous. If you have not already done so, "
3191 #~ "you first need to exit the installation, run \"chkdsk c:\" from a Command "
3192 #~ "Prompt under Microsoft Windows® (beware, running graphical program "
3193 #~ "\"scandisk\" is not enough, be sure to use \"chkdsk\" in a Command "
3194 #~ "Prompt!), optionally run defrag, then restart the installation. You "
3195 #~ "should also backup your data.\n"
3196 #~ "\n"
3197 #~ "\n"
3198 #~ "When sure, press %s."
3199 #~ msgstr ""
3200 #~ "KUJDES!\n"
3201 #~ "\n"
3202 #~ "\n"
3203 #~ "DrakX tani do të ridimenzionoj ndarjen tuaj Windows.\n"
3204 #~ "\n"
3205 #~ "Keni kujdes: ky operacion është i rrezikshëm. Nëse ju nuk e keni bërë, "
3206 #~ "atëher ju më së pari duhet të dilni nga instalimi, niseni \"chdsk c:\" "
3207 #~ "nga Urdhëri Ftues ndër Windows (kujDES, nisja grafike e programit "
3208 #~ "\"scandisk\" nuk është e nevojshme, duhet të jeni i sigurt gjatë "
3209 #~ "përdorimit të \"chkdsk\" Urdhërit Ftues!), me opcion niset defragmatori, "
3210 #~ "the mandej ri-niseni instalimin. Ju duhet njashtu ti regjistroni të "
3211 #~ "dhënat tuaja.\n"
3212 #~ "\n"
3213 #~ "\n"
3214 #~ "Kur të jeni i sigurt shtypni mbi %s."
3215
3216 #~ msgid "Next"
3217 #~ msgstr "Tjetri"
3218
3219 #, fuzzy
3220 #~ msgid ""
3221 #~ "Which size do you want to keep for Microsoft Windows® on partition %s?"
3222 #~ msgstr "Cilën madhësi dëshironi ta rezervoni për Microsoft Windows®"
3223
3224 #, fuzzy
3225 #~ msgid "Size"
3226 #~ msgstr "Madhësia: %s"
3227
3228 #~ msgid "Resizing Microsoft Windows® partition"
3229 #~ msgstr "Ridimenzionimi ndarjes Microsoft Windows®"
3230
3231 #~ msgid "FAT resizing failed: %s"
3232 #~ msgstr "Ridimenzionimi i ndarjes FAT dështoi: %s"
3233
3234 #~ msgid "There is no FAT partition to resize (or not enough space left)"
3235 #~ msgstr ""
3236 #~ "Asnjë ndarje FAT për ta ridimenziunuar (ose nuk ka hapësirë të "
3237 #~ "mjaftueshme)"
3238
3239 #~ msgid "Remove Microsoft Windows®"
3240 #~ msgstr "Zhduke Microsoft Windows®"
3241
3242 #, fuzzy
3243 #~ msgid "Erase and use entire disk"
3244 #~ msgstr "Shlyeje diskun të tërësi"
3245
3246 #~ msgid ""
3247 #~ "You have more than one hard drive, which one do you install linux on?"
3248 #~ msgstr ""
3249 #~ "Ju posedoni më shumë se një disk të fort (hard drive), në cilin dëshironi "
3250 #~ "ta instaloni linux?"
3251
3252 #~ msgid "ALL existing partitions and their data will be lost on drive %s"
3253 #~ msgstr "Të gjitha shpërndarjet dhe të dhënat në disqe to do të zhduken %s"
3254
3255 #~ msgid "Custom disk partitioning"
3256 #~ msgstr "Shpërndarje e personalizuar"
3257
3258 #~ msgid "Use fdisk"
3259 #~ msgstr "Përdore fdisk"
3260
3261 #~ msgid ""
3262 #~ "You can now partition %s.\n"
3263 #~ "When you are done, do not forget to save using `w'"
3264 #~ msgstr ""
3265 #~ "Ju mund ta shpërndani tani %s.\n"
3266 #~ "Kur të përfundoni, mos harroni ti regjistroni ndryshimet duke përdorur `w'"
3267
3268 #~ msgid "I can not find any room for installing"
3269 #~ msgstr "Nuk mund të gjejë vend të mjaftueshëm për ta instaluar"
3270
3271 #~ msgid "The DrakX Partitioning wizard found the following solutions:"
3272 #~ msgstr "DrakX me asistentin shpërndarës ka gjetur këto zgjedhje:"
3273
3274 #~ msgid "Partitioning failed: %s"
3275 #~ msgstr "Shpërndarja dështoi: %s"
3276
3277 #~ msgid "You can not use JFS for partitions smaller than 16MB"
3278 #~ msgstr "Ju nuk mund të përdorni JFS për ndarjet më të vogla se 16MB"
3279
3280 #~ msgid "You can not use ReiserFS for partitions smaller than 32MB"
3281 #~ msgstr "Ju nuk mund të përdorni ReiserFS për ndarjet më të vogla se 32MB"
3282
3283 #~ msgid "with /usr"
3284 #~ msgstr "me /usr"
3285
3286 #~ msgid "server"
3287 #~ msgstr "server"
3288
3289 #~ msgid ""
3290 #~ "I can not read the partition table of device %s, it's too corrupted for "
3291 #~ "me :(\n"
3292 #~ "I can try to go on, erasing over bad partitions (ALL DATA will be "
3293 #~ "lost!).\n"
3294 #~ "The other solution is to not allow DrakX to modify the partition table.\n"
3295 #~ "(the error is %s)\n"
3296 #~ "\n"
3297 #~ "Do you agree to lose all the partitions?\n"
3298 #~ msgstr ""
3299 #~ "Tabela e ndarjes së %s nuk mud të lexohet sepse është tejet e dëmtuar.\n"
3300 #~ "Dhe është e mundur që të zhduken ndarjet e dëmtuara, (TË GJITHA TË DHËNAT "
3301 #~ "DO TË HUMBEN!)\n"
3302 #~ "Zgjidhja tjetër është mos lejimi i DrakX-it ta ndryshojë tabelën e "
3303 #~ "ndarjeve.\n"
3304 #~ "(gabimi është %s)\n"
3305 #~ "\n"
3306 #~ "A pajtoheni që ti humbni të gjitha ndarjetë?\n"
3307
3308 #~ msgid "Mount points must begin with a leading /"
3309 #~ msgstr "Pikat montuese duhet të fillojnë me / "
3310
3311 #~ msgid "Mount points should contain only alphanumerical characters"
3312 #~ msgstr "Pikat montuese duhet të posedojnë vetëm shkronja dhe numëra"
3313
3314 #~ msgid "There is already a partition with mount point %s\n"
3315 #~ msgstr "Pika montuese %s është në përdorim e sipër\n"
3316
3317 #~ msgid ""
3318 #~ "You've selected a software RAID partition as root (/).\n"
3319 #~ "No bootloader is able to handle this without a /boot partition.\n"
3320 #~ "Please be sure to add a /boot partition"
3321 #~ msgstr ""
3322 #~ "Ju keni zgjedhur një program me ndarje RAID sikur ndarje rrënjëzore root "
3323 #~ "(/).\n"
3324 #~ "Që sistemi i juaj të funksionoj si duhet, shtone një ndarje jo RAID\n"
3325 #~ "të repertorit ndarës /boot"
3326
3327 #, fuzzy
3328 #~ msgid ""
3329 #~ "You can not use the LVM Logical Volume for mount point %s since it spans "
3330 #~ "physical volumes"
3331 #~ msgstr ""
3332 #~ "Ju nuk mund të përdorni një ndarje logjike LVM për një pikë montuese %s"
3333
3334 #, fuzzy
3335 #~ msgid ""
3336 #~ "You've selected the LVM Logical Volume as root (/).\n"
3337 #~ "The bootloader is not able to handle this when the volume spans physical "
3338 #~ "volumes.\n"
3339 #~ "You should create a /boot partition first"
3340 #~ msgstr ""
3341 #~ "Ju keni zgjedhur një program me ndarje RAID sikur ndarje rrënjëzore root "
3342 #~ "(/).\n"
3343 #~ "Që sistemi i juaj të funksionoj si duhet, shtone një ndarje jo RAID\n"
3344 #~ "të repertorit ndarës /boot"
3345
3346 #~ msgid "This directory should remain within the root filesystem"
3347 #~ msgstr ""
3348 #~ "Ky repertor duhet të qëndroj në ndarjen rrënjëzore të sistemit të "
3349 #~ "skedareve"
3350
3351 #~ msgid ""
3352 #~ "You need a true filesystem (ext2/ext3, reiserfs, xfs, or jfs) for this "
3353 #~ "mount point\n"
3354 #~ msgstr ""
3355 #~ "Ju keni nevoj për një sistem të vërtet skedaresh (ext2/ext3, reiserfs, "
3356 #~ "xfs, ose jfs) për këtë pikë montimi\n"
3357
3358 #~ msgid "You can not use an encrypted file system for mount point %s"
3359 #~ msgstr ""
3360 #~ "Ju nuk mund ta përdorni sistemin e skedareve të kriptuara për këtë pikë "
3361 #~ "montuese %s"
3362
3363 #~ msgid "Not enough free space for auto-allocating"
3364 #~ msgstr "Vend i pa mjaftueshëm për një ndarje auto-huazuese"
3365
3366 #~ msgid "Nothing to do"
3367 #~ msgstr "Mos bëjë asgjë"
3368
3369 #~ msgid "Floppy"
3370 #~ msgstr "Disketë Floppy"
3371
3372 #~ msgid "Zip"
3373 #~ msgstr "Zip"
3374
3375 #~ msgid "Hard Disk"
3376 #~ msgstr "Disku"
3377
3378 #~ msgid "CDROM"
3379 #~ msgstr "CDROM"
3380
3381 #~ msgid "CD/DVD burners"
3382 #~ msgstr "Gdhendësit CD/DVD"
3383
3384 #~ msgid "DVD-ROM"
3385 #~ msgstr "DVD-ROM"
3386
3387 #~ msgid "Tape"
3388 #~ msgstr "Kasetë"
3389
3390 #~ msgid "AGP controllers"
3391 #~ msgstr "Kontrolluesit AGP"
3392
3393 #~ msgid "Videocard"
3394 #~ msgstr "Kartelë video"
3395
3396 #~ msgid "Tvcard"
3397 #~ msgstr "Kartelë TV"
3398
3399 #~ msgid "Other MultiMedia devices"
3400 #~ msgstr "Tjetër mjet MultiMedia"
3401
3402 #~ msgid "Soundcard"
3403 #~ msgstr "Kartelë zëri"
3404
3405 #~ msgid "Webcam"
3406 #~ msgstr "Webcam"
3407
3408 #~ msgid "Processors"
3409 #~ msgstr "Procesorët"
3410
3411 #, fuzzy
3412 #~ msgid "ISDN adapters"
3413 #~ msgstr "Kartelë ISDN"
3414
3415 #~ msgid "Ethernetcard"
3416 #~ msgstr "Kartelë ethernet"
3417
3418 #~ msgid "Modem"
3419 #~ msgstr "Modemi"
3420
3421 #~ msgid "Memory"
3422 #~ msgstr "Memoria"
3423
3424 #~ msgid "Printer"
3425 #~ msgstr "Stampues"
3426
3427 #~ msgid "Joystick"
3428 #~ msgstr "Joystick"
3429
3430 #~ msgid "SATA controllers"
3431 #~ msgstr "Kontrolluesit SATA"
3432
3433 #~ msgid "RAID controllers"
3434 #~ msgstr "Kontrolluesit RAID"
3435
3436 #~ msgid "(E)IDE/ATA controllers"
3437 #~ msgstr "Kontrolluesit (E)IDE/ATA"
3438
3439 #~ msgid "Firewire controllers"
3440 #~ msgstr "Kontrolluesit Firewire"
3441
3442 #~ msgid "PCMCIA controllers"
3443 #~ msgstr "Kontrolluesit PCMCIA"
3444
3445 #~ msgid "SCSI controllers"
3446 #~ msgstr "Kontrolluesit SCSI"
3447
3448 #~ msgid "USB controllers"
3449 #~ msgstr "Kontrolluesit USB"
3450
3451 #, fuzzy
3452 #~ msgid "USB ports"
3453 #~ msgstr "Stampuesi USB"
3454
3455 #~ msgid "SMBus controllers"
3456 #~ msgstr "Kontrolluesit SMBus"
3457
3458 #~ msgid "Bridges and system controllers"
3459 #~ msgstr "Urat dhe sistemet kontrolluese"
3460
3461 #~ msgid "Mouse"
3462 #~ msgstr "Mini"
3463
3464 #, fuzzy
3465 #~ msgid "UPS"
3466 #~ msgstr "CUPS"
3467
3468 #~ msgid "Scanner"
3469 #~ msgstr "Skaneri"
3470
3471 #~ msgid "Unknown/Others"
3472 #~ msgstr "I pa njoftur/Tjerët"
3473
3474 #~ msgid "cpu # "
3475 #~ msgstr "cpu # "
3476
3477 #~ msgid "Please Wait... Applying the configuration"
3478 #~ msgstr "Një moment ju lutemi... Përshtatja e konfigurimit"
3479
3480 #~ msgid "No alternative driver"
3481 #~ msgstr "Asnjë pilot alternativ"
3482
3483 #~ msgid ""
3484 #~ "There's no known OSS/ALSA alternative driver for your sound card (%s) "
3485 #~ "which currently uses \"%s\""
3486 #~ msgstr ""
3487 #~ "Asnjë pilot OSS apo ALSA alternativ për kartelën tuaj të zërit (%s) që "
3488 #~ "përdoret aktualisht \"%s\""
3489
3490 #~ msgid "Sound configuration"
3491 #~ msgstr "Konfigurimi i zërit"
3492
3493 #~ msgid ""
3494 #~ "Here you can select an alternative driver (either OSS or ALSA) for your "
3495 #~ "sound card (%s)."
3496 #~ msgstr ""
3497 #~ "Këtu ju mund ti zgjidhni pilotët alternativ (OSS apo ALSA) për kartelën "
3498 #~ "tuaj të zërit (%s)."
3499
3500 #~ msgid ""
3501 #~ "\n"
3502 #~ "\n"
3503 #~ "Your card currently use the %s\"%s\" driver (default driver for your card "
3504 #~ "is \"%s\")"
3505 #~ msgstr ""
3506 #~ "\n"
3507 #~ "\n"
3508 #~ "Kartela e juaj aktualisht e përdorë pilotin %s\"%s\" (piloti me "
3509 #~ "marrëveshje është \"%s\")"
3510
3511 #~ msgid ""
3512 #~ "OSS (Open Sound System) was the first sound API. It's an OS independent "
3513 #~ "sound API (it's available on most UNIX(tm) systems) but it's a very basic "
3514 #~ "and limited API.\n"
3515 #~ "What's more, OSS drivers all reinvent the wheel.\n"
3516 #~ "\n"
3517 #~ "ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) is a modularized architecture "
3518 #~ "which\n"
3519 #~ "supports quite a large range of ISA, USB and PCI cards.\n"
3520 #~ "\n"
3521 #~ "It also provides a much higher API than OSS.\n"
3522 #~ "\n"
3523 #~ "To use alsa, one can either use:\n"
3524 #~ "- the old compatibility OSS api\n"
3525 #~ "- the new ALSA api that provides many enhanced features but requires "
3526 #~ "using the ALSA library.\n"
3527 #~ msgstr ""
3528 #~ "OSS (Open Sound System) është një API fillestar sonor. Dhe është multi "
3529 #~ "plate-formë (në shumicën e sistemeve eksploatuese UNIX(tm)) mirëpo është "
3530 #~ "i kufizuar me nivele të ulta.\n"
3531 #~ "Njashtu të gjithë pilotët OSS e kanë rishpikurë rrotën.\n"
3532 #~ "\n"
3533 #~ "ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) është një arçitekturë e moduleve "
3534 #~ "që\n"
3535 #~ "përmban një numër të madhë kartelash ISA, USB dhe PCI.\n"
3536 #~ "\n"
3537 #~ "Ajo funrnizon njashtu edhe një API me nivel tejet më të lartë se sa OSS.\n"
3538 #~ "\n"
3539 #~ "Për ta përdorur ALSA, është e mundur të përdoret:\n"
3540 #~ "- kontabiliteti me API OSS të vjetër\n"
3541 #~ "- dhe API ALSA e re që furnizon një numër të madhë të mundësive në "
3542 #~ "përparim mirëpo i nevojitet biloteka ALSA.\n"
3543
3544 #~ msgid "Driver:"
3545 #~ msgstr "Pilot:"
3546
3547 #~ msgid "Trouble shooting"
3548 #~ msgstr "Telashe gjatë ndaljes"
3549
3550 #~ msgid ""
3551 #~ "The old \"%s\" driver is blacklisted.\n"
3552 #~ "\n"
3553 #~ "It has been reported to oops the kernel on unloading.\n"
3554 #~ "\n"
3555 #~ "The new \"%s\" driver will only be used on next bootstrap."
3556 #~ msgstr ""
3557 #~ "Piloti i vjetër \"%s\" gjindet në listën e zezë.\n"
3558 #~ "\n"
3559 #~ "Shumica e personelit ka shkaktuar probleme me kernel gjatë ndaljes së "
3560 #~ "kompjuterit.\n"
3561 #~ "\n"
3562 #~ "Piloti i ri \"%s\" do të jetë në përdorim vetëm mbas nisjes së ardhëshme."
3563
3564 #~ msgid "No open source driver"
3565 #~ msgstr "Asnjë burim i hapur për pilotin"
3566
3567 #~ msgid ""
3568 #~ "There's no free driver for your sound card (%s), but there's a "
3569 #~ "proprietary driver at \"%s\"."
3570 #~ msgstr ""
3571 #~ "Asnjë pilot i lirë për kartelën tuaj të zërit (%s), mirëpo aty gjindet "
3572 #~ "një pilot me pronë në \"%s\"."
3573
3574 #~ msgid "No known driver"
3575 #~ msgstr "Asnjë pilot i njoftur"
3576
3577 #~ msgid "There's no known driver for your sound card (%s)"
3578 #~ msgstr "Nuk ka pilotë të njoftur për kartelën tuaj të zërit (%s)"
3579
3580 #~ msgid "Unknown driver"
3581 #~ msgstr "Pilot i pa njoftur"
3582
3583 #~ msgid "Error: The \"%s\" driver for your sound card is unlisted"
3584 #~ msgstr "Gabim: Piloti \"%s\" i kartelës tuaj të zërit, nuk gjindet në listë"
3585
3586 #~ msgid "Sound trouble shooting"
3587 #~ msgstr "Telashe gjate ndaljes së kartelës së zërit"
3588
3589 #~ msgid ""
3590 #~ "The classic bug sound tester is to run the following commands:\n"
3591 #~ "\n"
3592 #~ "\n"
3593 #~ "- \"lspcidrake -v | fgrep AUDIO\" will tell you which driver your card "
3594 #~ "uses\n"
3595 #~ "by default\n"
3596 #~ "\n"
3597 #~ "- \"grep sound-slot /etc/modprobe.conf\" will tell you what driver it\n"
3598 #~ "currently uses\n"
3599 #~ "\n"
3600 #~ "- \"/sbin/lsmod\" will enable you to check if its module (driver) is\n"
3601 #~ "loaded or not\n"
3602 #~ "\n"
3603 #~ "- \"/sbin/chkconfig --list sound\" and \"/sbin/chkconfig --list alsa\" "
3604 #~ "will\n"
3605 #~ "tell you if sound and alsa services're configured to be run on\n"
3606 #~ "initlevel 3\n"
3607 #~ "\n"
3608 #~ "- \"aumix -q\" will tell you if the sound volume is muted or not\n"
3609 #~ "\n"
3610 #~ "- \"/sbin/fuser -v /dev/dsp\" will tell which program uses the sound "
3611 #~ "card.\n"
3612 #~ msgstr ""
3613 #~ "Një bug klasik me tingull testues i cili nisë urdhërat vijues:\n"
3614 #~ "\n"
3615 #~ "\n"
3616 #~ "- \"lspcidrake -v | fgrep AUDIO\" do të ju tregoj se cili pilot përdore "
3617 #~ "kartelën tuaj me marrëveshje\n"
3618 #~ "\n"
3619 #~ "- \"grep sound-slot /etc/modprobe.conf\" do të ju tregoj se cili pilot "
3620 #~ "përdoret aktualisht\n"
3621 #~ "\n"
3622 #~ "- \"/sbin/lsmod\" do të ju mudësoj verifikimin e modulit se a është "
3623 #~ "piloti \n"
3624 #~ "i ngarkuar apo jo\n"
3625 #~ "\n"
3626 #~ "- \"/sbin/chkconfig --list sound\" dhe \"/sbin/chkconfig --list alsa\" do "
3627 #~ "të tregoj nëse kartela e zërit dhe serviset alsa janë konfiguruar që të "
3628 #~ "nisen\n"
3629 #~ "në initlevel 3\n"
3630 #~ "\n"
3631 #~ "- \"aumix -q\" do të ju tregoj nëse zëri mund të heshtohet apo jo\n"
3632 #~ "\n"
3633 #~ "- \"/sbin/fuser -v /dev/dsp\" do të ju tregoj se cili program është duke "
3634 #~ "përdorur kartelën e zërit.\n"
3635
3636 #~ msgid "Let me pick any driver"
3637 #~ msgstr "Më lejo të marrë gjdo pilot"
3638
3639 #~ msgid "Choosing an arbitrary driver"
3640 #~ msgstr "Zgjedhje e një piloti arbitrar"
3641
3642 #~ msgid ""
3643 #~ "If you really think that you know which driver is the right one for your "
3644 #~ "card\n"
3645 #~ "you can pick one in the above list.\n"
3646 #~ "\n"
3647 #~ "The current driver for your \"%s\" sound card is \"%s\" "
3648 #~ msgstr ""
3649 #~ "Nëse me të vërtet mendon se e dini cili pilot është i saktë për kartelën "
3650 #~ "tuaj\n"
3651 #~ "ju mund ta marrni njërin nga lista e sipërme.\n"
3652 #~ "\n"
3653 #~ "Piloti aktual i kartëlës së zërit \"%s\" është \"%s\" "
3654
3655 #~ msgid "Auto-detect"
3656 #~ msgstr "Auto-zbulues"
3657
3658 #~ msgid "Unknown|Generic"
3659 #~ msgstr "I pa njoftur|Përgjithshëm"
3660
3661 #~ msgid "Unknown|CPH05X (bt878) [many vendors]"
3662 #~ msgstr "I pa njoftur|CPH05X (bt878) [shumë shitës]"
3663
3664 #~ msgid "Unknown|CPH06X (bt878) [many vendors]"
3665 #~ msgstr "I pa njoftur|CPH06X (bt878) [shumë shitës]"
3666
3667 #~ msgid ""
3668 #~ "For most modern TV cards, the bttv module of the GNU/Linux kernel just "
3669 #~ "auto-detect the rights parameters.\n"
3670 #~ "If your card is misdetected, you can force the right tuner and card types "
3671 #~ "here. Just select your tv card parameters if needed."
3672 #~ msgstr ""
3673 #~ "Për një shumicë të madhe kartelash të reja TV, muduli bttv i bërthamës "
3674 #~ "GNU/Linux do ti auto-zbuloj parametrat e përsosur.\n"
3675 #~ "Nëse kartela juaj është zbuluar gabimisht, atëherë ju mund ta forconi "
3676 #~ "tuner dhe tipin e kartelës së saktë këtu. Ju mbetet vetëm ti zgjidhni "
3677 #~ "parametrat e nevojshëm të kartelës suaj TV(ve) "
3678
3679 #~ msgid "Card model:"
3680 #~ msgstr "Model i kartelës:"
3681
3682 #~ msgid "Tuner type:"
3683 #~ msgstr "Tipi tuner:"
3684
3685 #~ msgid "Number of capture buffers:"
3686 #~ msgstr "Numri i tamponave tërheqës"
3687
3688 #~ msgid "number of capture buffers for mmap'ed capture"
3689 #~ msgstr "numri i tamponave për tërheqje via mmap"
3690
3691 #~ msgid "PLL setting:"
3692 #~ msgstr "Rregullimi PLL:"
3693
3694 #~ msgid "Radio support:"
3695 #~ msgstr "Përkrahja e radios:"
3696
3697 #~ msgid "enable radio support"
3698 #~ msgstr "aktivizoje përkrahjen radio"
3699
3700 #~ msgid "No"
3701 #~ msgstr "Jo"
3702
3703 #~ msgid "Choose a file"
3704 #~ msgstr "Zgjedhe një skedare"
3705
3706 #~ msgid "Add"
3707 #~ msgstr "Shto"
3708
3709 #~ msgid "Modify"
3710 #~ msgstr "Ndryshoje"
3711
3712 #~ msgid "Remove"
3713 #~ msgstr "Zhduke"
3714
3715 #~ msgid "Finish"
3716 #~ msgstr "Përfundo"
3717
3718 #~ msgid "Previous"
3719 #~ msgstr "Mbrapa"
3720
3721 #~ msgid "Bad choice, try again\n"
3722 #~ msgstr "Zgjedhje e gabuar, provoni edhe një herë\n"
3723
3724 #~ msgid "Your choice? (default %s) "
3725 #~ msgstr "Zgjedhja e juaj? (%s me marrëveshje)"
3726
3727 #~ msgid ""
3728 #~ "Entries you'll have to fill:\n"
3729 #~ "%s"
3730 #~ msgstr ""
3731 #~ "Hyrjet të cilat duhet të plotësohen:\n"
3732 #~ "%s"
3733
3734 #~ msgid "Your choice? (0/1, default `%s') "
3735 #~ msgstr "Zgjedhja juaj? (0/1, me marrëveshje të `%s') "
3736
3737 #~ msgid "Button `%s': %s"
3738 #~ msgstr "Kopsa `%s': %s"
3739
3740 #~ msgid "Do you want to click on this button?"
3741 #~ msgstr "A dëshironi të klikoni mbi këtë kopsë?"
3742
3743 #~ msgid "Your choice? (default `%s'%s) "
3744 #~ msgstr "Zgjedhja juaj? (`%s' me marrëveshje të %s) "
3745
3746 #~ msgid " enter `void' for void entry"
3747 #~ msgstr " hyni `void' për një hyrje të zbrazët"
3748
3749 #~ msgid "=> There are many things to choose from (%s).\n"
3750 #~ msgstr "=> Ka shumë gjëra për ti zgjedhur nga (%s).\n"
3751
3752 #~ msgid ""
3753 #~ "Please choose the first number of the 10-range you wish to edit,\n"
3754 #~ "or just hit Enter to proceed.\n"
3755 #~ "Your choice? "
3756 #~ msgstr ""
3757 #~ "Ju lutemi zgjedheni numrim e parë të grupit 10 të cilin dëshironi,\n"
3758 #~ "ta ndryshoni, ose shtypni vetëm mbi Enter për të vazhduar.\n"
3759 #~ "Zgjedhja juaj?"
3760
3761 #~ msgid ""
3762 #~ "=> Notice, a label changed:\n"
3763 #~ "%s"
3764 #~ msgstr ""
3765 #~ "=> Shënoni, se një lajmë është ndërruar:\n"
3766 #~ "%s"
3767
3768 #~ msgid "Re-submit"
3769 #~ msgstr "Ri-vlerësim"
3770
3771 #~ msgid "default:LTR"
3772 #~ msgstr "default:LTR"
3773
3774 #~ msgid "Andorra"
3775 #~ msgstr "Andora"
3776
3777 #~ msgid "United Arab Emirates"
3778 #~ msgstr "Emiratet e Bashkuara Arabe"
3779
3780 #~ msgid "Afghanistan"
3781 #~ msgstr "Afganistani"
3782
3783 #~ msgid "Antigua and Barbuda"
3784 #~ msgstr "Antigua dhe Barbuda"
3785
3786 #~ msgid "Anguilla"
3787 #~ msgstr "Anguila"
3788
3789 #~ msgid "Albania"
3790 #~ msgstr "Shqipëria"
3791
3792 #~ msgid "Armenia"
3793 #~ msgstr "Armenia"
3794
3795 #~ msgid "Netherlands Antilles"
3796 #~ msgstr "Holanda e Atiles"
3797
3798 #~ msgid "Angola"
3799 #~ msgstr "Angola"
3800
3801 #~ msgid "Antarctica"
3802 #~ msgstr "Antarktika"
3803
3804 #~ msgid "Argentina"
3805 #~ msgstr "Argjentina"
3806
3807 #~ msgid "American Samoa"
3808 #~ msgstr "Samoa Amerikane"
3809
3810 #~ msgid "Austria"
3811 #~ msgstr "Austria"
3812
3813 #~ msgid "Australia"
3814 #~ msgstr "Australia"
3815
3816 #~ msgid "Aruba"
3817 #~ msgstr "Aruba"
3818
3819 #~ msgid "Azerbaijan"
3820 #~ msgstr "Azerbejgjani"
3821
3822 #~ msgid "Bosnia and Herzegovina"
3823 #~ msgstr "Bosnja dhe Herzegovina"
3824
3825 #~ msgid "Barbados"
3826 #~ msgstr "Barbadi"
3827
3828 #~ msgid "Bangladesh"
3829 #~ msgstr "Bangladeshi"
3830
3831 #~ msgid "Belgium"
3832 #~ msgstr "Belgjika"
3833
3834 #~ msgid "Burkina Faso"
3835 #~ msgstr "Burkina Faso"
3836
3837 #~ msgid "Bulgaria"
3838 #~ msgstr "Bulgaria"
3839
3840 #~ msgid "Bahrain"
3841 #~ msgstr "Bahrein"
3842
3843 #~ msgid "Burundi"
3844 #~ msgstr "Burundi"
3845
3846 #~ msgid "Benin"
3847 #~ msgstr "Benini"
3848
3849 #~ msgid "Bermuda"
3850 #~ msgstr "Bermude"
3851
3852 #~ msgid "Brunei Darussalam"
3853 #~ msgstr "Brunei i Sulltanit"
3854
3855 #~ msgid "Bolivia"
3856 #~ msgstr "Bolivia"
3857
3858 #~ msgid "Brazil"
3859 #~ msgstr "Brazili"
3860
3861 #~ msgid "Bahamas"
3862 #~ msgstr "Bahamas"
3863
3864 #~ msgid "Bhutan"
3865 #~ msgstr "Bhutan"
3866
3867 #~ msgid "Bouvet Island"
3868 #~ msgstr "Ishulli Buve"
3869
3870 #~ msgid "Botswana"
3871 #~ msgstr "Botsvana"
3872
3873 #~ msgid "Belarus"
3874 #~ msgstr "Rusia e Bardhë"
3875
3876 #~ msgid "Belize"
3877 #~ msgstr "Belizi"
3878
3879 #~ msgid "Canada"
3880 #~ msgstr "Kanada"
3881
3882 #~ msgid "Cocos (Keeling) Islands"
3883 #~ msgstr "Ishujt e Kokosit (Keeling)"
3884
3885 #~ msgid "Congo (Kinshasa)"
3886 #~ msgstr "Kongo (Kinshasa)"
3887
3888 #~ msgid "Central African Republic"
3889 #~ msgstr "Republika Qendro Afrikane"
3890
3891 #~ msgid "Congo (Brazzaville)"
3892 #~ msgstr "Kongo (Brazzaville)"
3893
3894 #~ msgid "Switzerland"
3895 #~ msgstr "Zvicërra"
3896
3897 #~ msgid "Cote d'Ivoire"
3898 #~ msgstr "Bregu Ivoare"
3899
3900 #~ msgid "Cook Islands"
3901 #~ msgstr "Ishujt Kuk"
3902
3903 #~ msgid "Chile"
3904 #~ msgstr "Qili"
3905
3906 #~ msgid "Cameroon"
3907 #~ msgstr "Kameruni"
3908
3909 #~ msgid "China"
3910 #~ msgstr "Kina"
3911
3912 #~ msgid "Colombia"
3913 #~ msgstr "Kolumbia"
3914
3915 #~ msgid "Costa Rica"
3916 #~ msgstr "Kosta Rika"
3917
3918 #~ msgid "Cuba"
3919 #~ msgstr "Kuba"
3920
3921 #~ msgid "Cape Verde"
3922 #~ msgstr "Kapi i Gjelbërt"
3923
3924 #~ msgid "Christmas Island"
3925 #~ msgstr "Ishujt e Kristëlindjes"
3926
3927 #~ msgid "Cyprus"
3928 #~ msgstr "Qipro"
3929
3930 #~ msgid "Czech Republic"
3931 #~ msgstr "Republika Çeke"
3932
3933 #~ msgid "Germany"
3934 #~ msgstr "Gjermania"
3935
3936 #~ msgid "Djibouti"
3937 #~ msgstr "Gjibuti"
3938
3939 #~ msgid "Denmark"
3940 #~ msgstr "Danimarka"
3941
3942 #~ msgid "Dominica"
3943 #~ msgstr "Dominika"
3944
3945 #~ msgid "Dominican Republic"
3946 #~ msgstr "Republika Domenikane"
3947
3948 #~ msgid "Algeria"
3949 #~ msgstr "Algjeria"
3950
3951 #~ msgid "Ecuador"
3952 #~ msgstr "Ekuatori"
3953
3954 #~ msgid "Estonia"
3955 #~ msgstr "Estonia"
3956
3957 #~ msgid "Egypt"
3958 #~ msgstr "Egjipti"
3959
3960 #~ msgid "Western Sahara"
3961 #~ msgstr "Sahara Përendimore"
3962
3963 #~ msgid "Eritrea"
3964 #~ msgstr "Eritrea"
3965
3966 #~ msgid "Spain"
3967 #~ msgstr "Spanja"
3968
3969 #~ msgid "Ethiopia"
3970 #~ msgstr "Etiopia"
3971
3972 #~ msgid "Finland"
3973 #~ msgstr "Finlanda"
3974
3975 #~ msgid "Fiji"
3976 #~ msgstr "Figji"
3977
3978 #~ msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
3979 #~ msgstr "Ishujt e Maluines"
3980
3981 #~ msgid "Micronesia"
3982 #~ msgstr "Mikronezia"
3983
3984 #~ msgid "Faroe Islands"
3985 #~ msgstr "Ishujt e Faroes"
3986
3987 #~ msgid "France"
3988 #~ msgstr "Franca"
3989
3990 #~ msgid "Gabon"
3991 #~ msgstr "Gaboni"
3992
3993 #~ msgid "United Kingdom"
3994 #~ msgstr "Mbretëria e Bashkuar (UK)"
3995
3996 #~ msgid "Grenada"
3997 #~ msgstr "Grenada"
3998
3999 #~ msgid "Georgia"
4000 #~ msgstr "Gjeorgjia"
4001
4002 #~ msgid "French Guiana"
4003 #~ msgstr "Guiana Franqeze"
4004
4005 #~ msgid "Ghana"
4006 #~ msgstr "Kana"
4007
4008 #~ msgid "Gibraltar"
4009 #~ msgstr "Gjilbrartari"
4010
4011 #~ msgid "Greenland"
4012 #~ msgstr "Grenlanda"
4013
4014 #~ msgid "Gambia"
4015 #~ msgstr "Gambia"
4016
4017 #~ msgid "Guinea"
4018 #~ msgstr "Guinea"
4019
4020 #~ msgid "Guadeloupe"
4021 #~ msgstr "Godeloup"
4022
4023 #~ msgid "Equatorial Guinea"
4024 #~ msgstr "Guinea e Ekuatorit"
4025
4026 #~ msgid "Greece"
4027 #~ msgstr "Greqia"
4028
4029 #~ msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
4030 #~ msgstr "Gjeorgjia Veriore dhe Ishujt Sandwich të Jugut"
4031
4032 #~ msgid "Guatemala"
4033 #~ msgstr "Guatemala"
4034
4035 #~ msgid "Guam"
4036 #~ msgstr "Guam"
4037
4038 #~ msgid "Guinea-Bissau"
4039 #~ msgstr "Guinea-Bisau"
4040
4041 #~ msgid "Guyana"
4042 #~ msgstr "Guijana"
4043
4044 #, fuzzy
4045 #~ msgid "Hong Kong SAR (China)"
4046 #~ msgstr "Hong Kongu"
4047
4048 #~ msgid "Heard and McDonald Islands"
4049 #~ msgstr "Ishujt Heard dhe McDonald"
4050
4051 #~ msgid "Honduras"
4052 #~ msgstr "Hundurasi"
4053
4054 #~ msgid "Croatia"
4055 #~ msgstr "Kroacia"
4056
4057 #~ msgid "Haiti"
4058 #~ msgstr "Haiti"
4059
4060 #~ msgid "Hungary"
4061 #~ msgstr "Hungaria"
4062
4063 #~ msgid "Indonesia"
4064 #~ msgstr "Indonezia"
4065
4066 #~ msgid "Ireland"
4067 #~ msgstr "Irlanda"
4068
4069 #~ msgid "Israel"
4070 #~ msgstr "Izraeli"
4071
4072 #~ msgid "India"
4073 #~ msgstr "India"
4074
4075 #~ msgid "British Indian Ocean Territory"
4076 #~ msgstr "Teritor Britanikë në Oqeanin e Indisë"
4077
4078 #~ msgid "Iraq"
4079 #~ msgstr "Iraki"
4080
4081 #~ msgid "Iran"
4082 #~ msgstr "Irani"
4083
4084 #~ msgid "Iceland"
4085 #~ msgstr "Islanda"
4086
4087 #~ msgid "Italy"
4088 #~ msgstr "Italia"
4089
4090 #~ msgid "Jamaica"
4091 #~ msgstr "Jamaika"
4092
4093 #~ msgid "Jordan"
4094 #~ msgstr "Jordania"
4095
4096 #~ msgid "Japan"
4097 #~ msgstr "Japonia"
4098
4099 #~ msgid "Kenya"
4100 #~ msgstr "Kenia"
4101
4102 #~ msgid "Kyrgyzstan"
4103 #~ msgstr "Kirgistani"
4104
4105 #~ msgid "Cambodia"
4106 #~ msgstr "Kambogjia"
4107
4108 #~ msgid "Kiribati"
4109 #~ msgstr "Kiribati"
4110
4111 #~ msgid "Comoros"
4112 #~ msgstr "Komoresi"
4113
4114 #~ msgid "Saint Kitts and Nevis"
4115 #~ msgstr "Saint Kitts dhe Nevis"
4116
4117 #~ msgid "Korea (North)"
4118 #~ msgstr "Korea (Veriut)"
4119
4120 #~ msgid "Korea"
4121 #~ msgstr "Korea"
4122
4123 #~ msgid "Kuwait"
4124 #~ msgstr "Kuvajti"
4125
4126 #~ msgid "Cayman Islands"
4127 #~ msgstr "Ishujt e Cejlanit"
4128
4129 #~ msgid "Kazakhstan"
4130 #~ msgstr "Kazakstani"
4131
4132 #~ msgid "Laos"
4133 #~ msgstr "Laos"
4134
4135 #~ msgid "Lebanon"
4136 #~ msgstr "Libia"
4137
4138 #~ msgid "Saint Lucia"
4139 #~ msgstr "Luqia e Shenjët"
4140
4141 #~ msgid "Liechtenstein"
4142 #~ msgstr "Lieshtenshtajni"
4143
4144 #~ msgid "Sri Lanka"
4145 #~ msgstr "Sri Lanka"
4146
4147 #~ msgid "Liberia"
4148 #~ msgstr "Liberia"
4149
4150 #~ msgid "Lesotho"
4151 #~ msgstr "Lesoto"
4152
4153 #~ msgid "Lithuania"
4154 #~ msgstr "Lituania"
4155
4156 #~ msgid "Luxembourg"
4157 #~ msgstr "Luksemburgu"
4158
4159 #~ msgid "Latvia"
4160 #~ msgstr "Latvia"
4161
4162 #~ msgid "Libya"
4163 #~ msgstr "Libia"
4164
4165 #~ msgid "Morocco"
4166 #~ msgstr "Maroku"
4167
4168 #~ msgid "Monaco"
4169 #~ msgstr "Monako"
4170
4171 #~ msgid "Moldova"
4172 #~ msgstr "Moldova"
4173
4174 #~ msgid "Madagascar"
4175 #~ msgstr "Madagaskari"
4176
4177 #~ msgid "Marshall Islands"
4178 #~ msgstr "Ishujt Marshall"
4179
4180 #~ msgid "Macedonia"
4181 #~ msgstr "Maqedonia"
4182
4183 #~ msgid "Mali"
4184 #~ msgstr "Mali"
4185
4186 #~ msgid "Myanmar"
4187 #~ msgstr "Mjanmari"
4188
4189 #~ msgid "Mongolia"
4190 #~ msgstr "Mongolia"
4191
4192 #~ msgid "Northern Mariana Islands"
4193 #~ msgstr "Ishujt Mariane të Veriut"
4194
4195 #~ msgid "Martinique"
4196 #~ msgstr "Martinika"
4197
4198 #~ msgid "Mauritania"
4199 #~ msgstr "Mauritania"
4200
4201 #~ msgid "Montserrat"
4202 #~ msgstr "Montserati"
4203
4204 #~ msgid "Malta"
4205 #~ msgstr "Malta"
4206
4207 #~ msgid "Mauritius"
4208 #~ msgstr "Mauritiusi"
4209
4210 #~ msgid "Maldives"
4211 #~ msgstr "Maldivia"
4212
4213 #~ msgid "Malawi"
4214 #~ msgstr "Malevia"
4215
4216 #~ msgid "Mexico"
4217 #~ msgstr "Meksiko"
4218
4219 #~ msgid "Malaysia"
4220 #~ msgstr "Malejzia"
4221
4222 #~ msgid "Mozambique"
4223 #~ msgstr "Mazambiku"
4224
4225 #~ msgid "Namibia"
4226 #~ msgstr "Namibia"
4227
4228 #~ msgid "New Caledonia"
4229 #~ msgstr "Kaledonia e Re"
4230
4231 #~ msgid "Niger"
4232 #~ msgstr "Nigeria"
4233
4234 #~ msgid "Norfolk Island"
4235 #~ msgstr "Ishulli Norfolk"
4236
4237 #~ msgid "Nigeria"
4238 #~ msgstr "Nigeria"
4239
4240 #~ msgid "Nicaragua"
4241 #~ msgstr "Nikaragua"
4242
4243 #~ msgid "Netherlands"
4244 #~ msgstr "Holanda"
4245
4246 #~ msgid "Norway"
4247 #~ msgstr "Norvegjia"
4248
4249 #~ msgid "Nepal"
4250 #~ msgstr "Nepali"
4251
4252 #~ msgid "Nauru"
4253 #~ msgstr "Nauri"
4254
4255 #~ msgid "Niue"
4256 #~ msgstr "Niue"
4257
4258 #~ msgid "New Zealand"
4259 #~ msgstr "Zelanda e Re"
4260
4261 #~ msgid "Oman"
4262 #~ msgstr "Omani"
4263
4264 #~ msgid "Panama"
4265 #~ msgstr "Panamaja"
4266
4267 #~ msgid "Peru"
4268 #~ msgstr "Peru"
4269
4270 #~ msgid "French Polynesia"
4271 #~ msgstr "Polinezia Franqeze"
4272
4273 #~ msgid "Papua New Guinea"
4274 #~ msgstr "Papuea e Re Guiniziane"
4275
4276 #~ msgid "Philippines"
4277 #~ msgstr "Filipinet"
4278
4279 #~ msgid "Pakistan"
4280 #~ msgstr "Pakistani"
4281
4282 #~ msgid "Poland"
4283 #~ msgstr "Polonia"
4284
4285 #~ msgid "Saint Pierre and Miquelon"
4286 #~ msgstr "Pierre dhe Miqueloni i Shenjët"
4287
4288 #~ msgid "Pitcairn"
4289 #~ msgstr "Pitkairn"
4290
4291 #~ msgid "Puerto Rico"
4292 #~ msgstr "Puerto Riko"
4293
4294 #~ msgid "Palestine"
4295 #~ msgstr "Palestineze"
4296
4297 #~ msgid "Portugal"
4298 #~ msgstr "Portugale"
4299
4300 #~ msgid "Paraguay"
4301 #~ msgstr "Paraguaje"
4302
4303 #~ msgid "Palau"
4304 #~ msgstr "Palau"
4305
4306 #~ msgid "Qatar"
4307 #~ msgstr "Katar"
4308
4309 #~ msgid "Reunion"
4310 #~ msgstr "Ishujt e bashkuar"
4311
4312 #~ msgid "Romania"
4313 #~ msgstr "Rumanis"
4314
4315 #~ msgid "Russia"
4316 #~ msgstr "Rusis"
4317
4318 #~ msgid "Rwanda"
4319 #~ msgstr "Ruandës"
4320
4321 #~ msgid "Saudi Arabia"
4322 #~ msgstr "Arabis Saudite"
4323
4324 #~ msgid "Solomon Islands"
4325 #~ msgstr "Ishujt Solomone"
4326
4327 #~ msgid "Seychelles"
4328 #~ msgstr "Sejqelesi"
4329
4330 #~ msgid "Sudan"
4331 #~ msgstr "Sudanit"
4332
4333 #~ msgid "Sweden"
4334 #~ msgstr "Suedia"
4335
4336 #~ msgid "Singapore"
4337 #~ msgstr "Singapurit"
4338
4339 #~ msgid "Saint Helena"
4340 #~ msgstr "Helena e Shenjët"
4341
4342 #~ msgid "Slovenia"
4343 #~ msgstr "Sllovene"
4344
4345 #~ msgid "Svalbard and Jan Mayen Islands"
4346 #~ msgstr "Ishujt Svalbard dhe Jan Majen"
4347
4348 #~ msgid "Slovakia"
4349 #~ msgstr "Sllovakia"
4350
4351 #~ msgid "Sierra Leone"
4352 #~ msgstr "Sierra Leone"
4353
4354 #~ msgid "San Marino"
4355 #~ msgstr "San Marino"
4356
4357 #~ msgid "Senegal"
4358 #~ msgstr "Senegali"
4359
4360 #~ msgid "Somalia"
4361 #~ msgstr "Somalia"
4362
4363 #~ msgid "Suriname"
4364 #~ msgstr "Surinami"
4365
4366 #~ msgid "Sao Tome and Principe"
4367 #~ msgstr "Sao Tome dhe Principali"
4368
4369 #~ msgid "El Salvador"
4370 #~ msgstr "El Salvator"
4371
4372 #~ msgid "Syria"
4373 #~ msgstr "Siries"
4374
4375 #~ msgid "Swaziland"
4376 #~ msgstr "Svazilandit"
4377
4378 #~ msgid "Turks and Caicos Islands"
4379 #~ msgstr "Turke dhe Ishujt e Kaikos"
4380
4381 #~ msgid "Chad"
4382 #~ msgstr "Qadit"
4383
4384 #~ msgid "French Southern Territories"
4385 #~ msgstr "Teritorit Franqez Jugor"
4386
4387 #~ msgid "Togo"
4388 #~ msgstr "Togo"
4389
4390 #~ msgid "Thailand"
4391 #~ msgstr "Tailande"
4392
4393 #~ msgid "Tajikistan"
4394 #~ msgstr "Tagjikistane"
4395
4396 #~ msgid "Tokelau"
4397 #~ msgstr "Tokelau"
4398
4399 #~ msgid "East Timor"
4400 #~ msgstr "Timorit Lindor"
4401
4402 #~ msgid "Turkmenistan"
4403 #~ msgstr "Turkmenistani"
4404
4405 #~ msgid "Tunisia"
4406 #~ msgstr "Tunizia"
4407
4408 #~ msgid "Tonga"
4409 #~ msgstr "Tonga"
4410
4411 #~ msgid "Turkey"
4412 #~ msgstr "Turke"
4413
4414 #~ msgid "Trinidad and Tobago"
4415 #~ msgstr "Trinidad dhe Tobago"
4416
4417 #~ msgid "Tuvalu"
4418 #~ msgstr "Tuvalu"
4419
4420 #~ msgid "Taiwan"
4421 #~ msgstr "Taivane"
4422
4423 #~ msgid "Tanzania"
4424 #~ msgstr "Tanzaniane"
4425
4426 #~ msgid "Ukraine"
4427 #~ msgstr "Ukrainase"
4428
4429 #~ msgid "Uganda"
4430 #~ msgstr "Ugande"
4431
4432 #~ msgid "United States Minor Outlying Islands"
4433 #~ msgstr "Ishujt Minore të Shteteve të Bashkuara"
4434
4435 #~ msgid "United States"
4436 #~ msgstr "Shtetet e Bashkuara"
4437
4438 #~ msgid "Uruguay"
4439 #~ msgstr "Uruguaji"
4440
4441 #~ msgid "Uzbekistan"
4442 #~ msgstr "Uzbekistani"
4443
4444 #~ msgid "Vatican"
4445 #~ msgstr "Vatikane"
4446
4447 #~ msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
4448 #~ msgstr "Vincenti i Shenjë dhe Grenadina"
4449
4450 #~ msgid "Venezuela"
4451 #~ msgstr "Venezuela"
4452
4453 #~ msgid "Virgin Islands (British)"
4454 #~ msgstr "Ishujt Virgjër (Britanike)"
4455
4456 #~ msgid "Virgin Islands (U.S.)"
4457 #~ msgstr "Virgin Islands (SH.B.A)"
4458
4459 #~ msgid "Vietnam"
4460 #~ msgstr "Vietnami"
4461
4462 #~ msgid "Vanuatu"
4463 #~ msgstr "Vanuatu"
4464
4465 #~ msgid "Wallis and Futuna"
4466 #~ msgstr "Ishujt Wallis dhe Futuna"
4467
4468 #~ msgid "Samoa"
4469 #~ msgstr "Samoa"
4470
4471 #~ msgid "Yemen"
4472 #~ msgstr "Jemeni"
4473
4474 #~ msgid "Mayotte"
4475 #~ msgstr "Majoto"
4476
4477 #~ msgid "South Africa"
4478 #~ msgstr "Afrikës Jugore"
4479
4480 #~ msgid "Zambia"
4481 #~ msgstr "Zambiane"
4482
4483 #~ msgid "Zimbabwe"
4484 #~ msgstr "Zimbabve"
4485
4486 #~ msgid "Welcome to %s"
4487 #~ msgstr "Mirësevini në %s"
4488
4489 #~ msgid "Remove the logical volumes first\n"
4490 #~ msgstr "Zhdukni më së pari volumet logjike\n"
4491
4492 #, fuzzy
4493 #~ msgid ""
4494 #~ "Introduction\n"
4495 #~ "\n"
4496 #~ "The operating system and the different components available in the "
4497 #~ "Mandriva Linux distribution \n"
4498 #~ "shall be called the \"Software Products\" hereafter. The Software "
4499 #~ "Products include, but are not \n"
4500 #~ "restricted to, the set of programs, methods, rules and documentation "
4501 #~ "related to the operating \n"
4502 #~ "system and the different components of the Mandriva Linux distribution.\n"
4503 #~ "\n"
4504 #~ "\n"
4505 #~ "1. License Agreement\n"
4506 #~ "\n"
4507 #~ "Please read this document carefully. This document is a license agreement "
4508 #~ "between you and \n"
4509 #~ "Mandriva S.A. which applies to the Software Products.\n"
4510 #~ "By installing, duplicating or using the Software Products in any manner, "
4511 #~ "you explicitly \n"
4512 #~ "accept and fully agree to conform to the terms and conditions of this "
4513 #~ "License. \n"
4514 #~ "If you disagree with any portion of the License, you are not allowed to "
4515 #~ "install, duplicate or use \n"
4516 #~ "the Software Products. \n"
4517 #~ "Any attempt to install, duplicate or use the Software Products in a "
4518 #~ "manner which does not comply \n"
4519 #~ "with the terms and conditions of this License is void and will terminate "
4520 #~ "your rights under this \n"
4521 #~ "License. Upon termination of the License, you must immediately destroy "
4522 #~ "all copies of the \n"
4523 #~ "Software Products.\n"
4524 #~ "\n"
4525 #~ "\n"
4526 #~ "2. Limited Warranty\n"
4527 #~ "\n"
4528 #~ "The Software Products and attached documentation are provided \"as is\", "
4529 #~ "with no warranty, to the \n"
4530 #~ "extent permitted by law.\n"
4531 #~ "Mandriva S.A. will, in no circumstances and to the extent permitted by "
4532 #~ "law, be liable for any special,\n"
4533 #~ "incidental, direct or indirect damages whatsoever (including without "
4534 #~ "limitation damages for loss of \n"
4535 #~ "business, interruption of business, financial loss, legal fees and "
4536 #~ "penalties resulting from a court \n"
4537 #~ "judgment, or any other consequential loss) arising out of the use or "
4538 #~ "inability to use the Software \n"
4539 #~ "Products, even if Mandriva S.A. has been advised of the possibility or "
4540 #~ "occurrence of such \n"
4541 #~ "damages.\n"
4542 #~ "\n"
4543 #~ "LIMITED LIABILITY LINKED TO POSSESSING OR USING PROHIBITED SOFTWARE IN "
4544 #~ "SOME COUNTRIES\n"
4545 #~ "\n"
4546 #~ "To the extent permitted by law, Mandriva S.A. or its distributors will, "
4547 #~ "in no circumstances, be \n"
4548 #~ "liable for any special, incidental, direct or indirect damages whatsoever "
4549 #~ "(including without \n"
4550 #~ "limitation damages for loss of business, interruption of business, "
4551 #~ "financial loss, legal fees \n"
4552 #~ "and penalties resulting from a court judgment, or any other consequential "
4553 #~ "loss) arising out \n"
4554 #~ "of the possession and use of software components or arising out of "
4555 #~ "downloading software components \n"
4556 #~ "from one of Mandriva Linux sites which are prohibited or restricted in "
4557 #~ "some countries by local laws.\n"
4558 #~ "This limited liability applies to, but is not restricted to, the strong "
4559 #~ "cryptography components \n"
4560 #~ "included in the Software Products.\n"
4561 #~ "\n"
4562 #~ "\n"
4563 #~ "3. The GPL License and Related Licenses\n"
4564 #~ "\n"
4565 #~ "The Software Products consist of components created by different persons "
4566 #~ "or entities. Most \n"
4567 #~ "of these components are governed under the terms and conditions of the "
4568 #~ "GNU General Public \n"
4569 #~ "Licence, hereafter called \"GPL\", or of similar licenses. Most of these "
4570 #~ "licenses allow you to use, \n"
4571 #~ "duplicate, adapt or redistribute the components which they cover. Please "
4572 #~ "read carefully the terms \n"
4573 #~ "and conditions of the license agreement for each component before using "
4574 #~ "any component. Any question \n"
4575 #~ "on a component license should be addressed to the component author and "
4576 #~ "not to Mandriva.\n"
4577 #~ "The programs developed by Mandriva S.A. are governed by the GPL License. "
4578 #~ "Documentation written \n"
4579 #~ "by Mandriva S.A. is governed by a specific license. Please refer to the "
4580 #~ "documentation for \n"
4581 #~ "further details.\n"
4582 #~ "\n"
4583 #~ "\n"
4584 #~ "4. Intellectual Property Rights\n"
4585 #~ "\n"
4586 #~ "All rights to the components of the Software Products belong to their "
4587 #~ "respective authors and are \n"
4588 #~ "protected by intellectual property and copyright laws applicable to "
4589 #~ "software programs.\n"
4590 #~ "Mandriva S.A. reserves its rights to modify or adapt the Software "
4591 #~ "Products, as a whole or in \n"
4592 #~ "parts, by all means and for all purposes.\n"
4593 #~ "\"Mandriva\", \"Mandriva Linux\" and associated logos are trademarks of "
4594 #~ "Mandriva S.A. \n"
4595 #~ "\n"
4596 #~ "\n"
4597 #~ "5. Governing Laws \n"
4598 #~ "\n"
4599 #~ "If any portion of this agreement is held void, illegal or inapplicable by "
4600 #~ "a court judgment, this \n"
4601 #~ "portion is excluded from this contract. You remain bound by the other "
4602 #~ "applicable sections of the \n"
4603 #~ "agreement.\n"
4604 #~ "The terms and conditions of this License are governed by the Laws of "
4605 #~ "France.\n"
4606 #~ "All disputes on the terms of this license will preferably be settled out "
4607 #~ "of court. As a last \n"
4608 #~ "resort, the dispute will be referred to the appropriate Courts of Law of "
4609 #~ "Paris - France.\n"
4610 #~ "For any question on this document, please contact Mandriva S.A. \n"
4611 #~ msgstr ""
4612 #~ "Parathënie\n"
4613 #~ "\n"
4614 #~ "Sistemi eksploatues dhe i komponimeve të tjera në disponibilitet në \n"
4615 #~ "shpërndarjen Mandriva Linux janë të emruar \"Produkte Software\".\n"
4616 #~ "Produketet Softver përmbajnë, mirëpo nuk i nënshtrohen bashkësisë \n"
4617 #~ "së programeve, të më parme, rregullave dhe dukumentacionit \n"
4618 #~ "mbi eksploatimin e sistemeve dhe komponimeve të ndryshme të \n"
4619 #~ "shpërndarjes Mandriva Linux.\n"
4620 #~ "\n"
4621 #~ "\n"
4622 #~ "1. Licenca\n"
4623 #~ "\n"
4624 #~ "Ju lutemi lexoni me vëmendje dokumentin vijues. Ky dokument përmban \n"
4625 #~ "kontratën e licencës mes jush dhe \n"
4626 #~ "Mandriva S.A. i përmbajtur në programe.\n"
4627 #~ "Duke instaluar, riprodhuar apo përdoruar programet në çfarëdo \n"
4628 #~ "mënyre \n"
4629 #~ "që janë shënuar, dhe ju e njifni, i pranoni kontratat, termet \n"
4630 #~ "dhe kushtet e licencës.\n"
4631 #~ "Nëse ju nuk pajtoheni me këto terme të licencës, ju nuk jeni i detyruar "
4632 #~ "tiinstaloni, dufyshoni apo ti përdorni në \n"
4633 #~ "Produketet Softver. \n"
4634 #~ "Në rast të përpjekjes, të instalimit, dyfishimit apo përdorimit të "
4635 #~ "Produketeve Software në çfarëdo mënyre që nuk përputhen \n"
4636 #~ "me termet dhe kondicionet e Licencës të drejtat tuaja do të shuhen ndër "
4637 #~ "këtë \n"
4638 #~ "Licencë. Në rast se përfundohet Licenca, ju duhet ti shkatërroni të "
4639 #~ "gjitha kopjet e\n"
4640 #~ "Produkteve Software.\n"
4641 #~ "\n"
4642 #~ "\n"
4643 #~ "2. Kufizim i Garancës\n"
4644 #~ "\n"
4645 #~ "Produktet Software dhe dokumnetacionet e bashkangjitura janë të "
4646 #~ "furnizuara \"siq janë\" pa garancë, dhe \n"
4647 #~ "përgjegjësitë vijuese me ligj.\n"
4648 #~ "Mandriva S.A. nuk merrë kurrëfarë përgjegjësie në prodhimin e ndonji "
4649 #~ "porblemi, dëmi direkt, (duke mos marrë parasysh kufizimet e dëmeve \n"
4650 #~ "në humbje të biznisit, ndaljen e biznisit, humbjes finaciare dhe dënimet "
4651 #~ "nga gjykata, \n"
4652 #~ "apo çfarëdo hymbje tjetër) me shlyerjen e jashtë përdorimit apo mos "
4653 #~ "lejimin e përdorimit të Softverëve, dëmshpërblimet duhet \n"
4654 #~ "të kthehen nga vendosmëria Produkteve, edhe nëse Mandriva S.A. është i "
4655 #~ "informuar \n"
4656 #~ "për arritjen e një dëmi.\n"
4657 #~ "\n"
4658 #~ "KËSHILLË NË MBAJTJEN APO PËRDORIMIN E PROGRAMEVE TË NDALUARA NË DISA "
4659 #~ "SHTETE\n"
4660 #~ "\n"
4661 #~ "Në asnjë mënyrë, as Mandriva S.A. apo furnizuesit e tij nuk mund të "
4662 #~ "jenë \n"
4663 #~ "përgjegjës, për arësye të një dëmi special, direkt apo indirekt (duke mos "
4664 #~ "përfshirë \n"
4665 #~ "kifizimin e dëmit, humbjes së benificimit, ndërprerjeve punuese humbjes "
4666 #~ "së \n"
4667 #~ "informacioneve komercializuese apo humbje tjera njashtu dënimet dhe "
4668 #~ "damshpërblimet duhet të derdhen simbas\n"
4669 #~ "një vendimi gjygjësor) i cili do të bëjë një përdorim \n"
4670 #~ "apo transferim të Mandriva Linux të programeve të ndaluara me "
4671 #~ "legjitimitet, nga i cili ju bëni pjesë.\n"
4672 #~ "Ky njoftim i përketë njashtu edhe disa programeve të \n"
4673 #~ "kriptografisë të furnizuar me programe.\n"
4674 #~ "\n"
4675 #~ "\n"
4676 #~ "3. Licenca GPL dhe Licenca të tjera\n"
4677 #~ "Programet janë me përmbajtje modulesh, programet janë krijuar nga persona "
4678 #~ "të ndryshëm. Pjesa më e madhe \n"
4679 #~ "janë të qeverisur ndër termet dhe kushtet e GNU General Public \n"
4680 #~ "Licencë, e quajtur \"GPL\", apo licencë e njëjtë. Pjesën më të madhe të "
4681 #~ "këtyre licencave mund ti përdoroni, \n"
4682 #~ "ti dyfishoni, ti adaptoni apo ti rishpërndani. Ju lutemi lexoni me "
4683 #~ "vëmendje termet \n"
4684 #~ "dhe kushtet e licencës, pajtimet për secilin komponent para se ta "
4685 #~ "përdorni njërin nga ta. Secila pyetje \n"
4686 #~ "për licencat e komponeneteve duhet ti adresohet autorit dhe jo tek "
4687 #~ "Mandriva.\n"
4688 #~ "Program Zhvilluesi nga Mandriva S.A. është i qeverisur nga Licencat GPL. "
4689 #~ "Shkrimet në Dokumentacionet \n"
4690 #~ "nga Mandriva S.A. janë të qeverisura nga licenca e specifikuar. Ju lutemi "
4691 #~ "referohuni në dokumentacion për \n"
4692 #~ "më shumë detaje.\n"
4693 #~ "\n"
4694 #~ "\n"
4695 #~ "4. Përparësit e të Drjetave Intelektuale\n"
4696 #~ "\n"
4697 #~ "Të gjitha të drejtat e komponentevetë e Produkteve Software, i takojnë "
4698 #~ "autorëve dhe janë \n"
4699 #~ "të mbrojtura nga përparësitë intelektuale, të drejtat e botimit, dhe "
4700 #~ "aplikimi i ligjeve në programet softver.\n"
4701 #~ "Mandriva S.A. rezervon të drejtat për ndryshimin dhe adaptimin e "
4702 #~ "Produkteve Softver, në tërësi apo në një \n"
4703 #~ "pjesë, d.m.th. të gjitha propozimet e mundshme.\n"
4704 #~ "\"Mandriva\", \"Mandriva Linux\" dhe logot e shoqëruara janë markë "
4705 #~ "shpërndarëse e Mandriva S.A. \n"
4706 #~ "\n"
4707 #~ "\n"
4708 #~ "5. Ligjet Qeveritare\n"
4709 #~ "\n"
4710 #~ "Nëse një pëlqim vendoset me këtë kontrat, duhet të deklarohet me zero \n"
4711 #~ "ilegalisht apo i p'aplikuar nga një gjykatë kompetente kjo vendosje, do "
4712 #~ "të tërhiqet nga kontrata \n"
4713 #~ "prezente.\n"
4714 #~ "Termet dhe kushtet janë të Licensuara, dhe të qeverisura nga Ligjet "
4715 #~ "Franceze.\n"
4716 #~ "Të gjitha bisedimet mbi termet e licencës mund të rregullohen jashtë "
4717 #~ "ligjit në mënyrë miqësore. Nëse nuk jeni dakord \n"
4718 #~ "rasti duhet ti parqitet gjykatës tribunale në Paris - France.\n"
4719 #~ "Për më shumë pyetje në lidhje me këtë dokument, ju lutemi kontaktone "
4720 #~ "Mandriva S.A. \n"
4721
4722 #~ msgid ""
4723 #~ "Warning: Free Software may not necessarily be patent free, and some Free\n"
4724 #~ "Software included may be covered by patents in your country. For example, "
4725 #~ "the\n"
4726 #~ "MP3 decoders included may require a licence for further usage (see\n"
4727 #~ "http://www.mp3licensing.com for more details). If you are unsure if a "
4728 #~ "patent\n"
4729 #~ "may be applicable to you, check your local laws."
4730 #~ msgstr ""
4731 #~ "Kujdes: Ështe e mundur që Softweri i Lirë të mos posedoj patent, dhe "
4732 #~ "disa\n"
4733 #~ "Softwere të Lira mund të përfshihen me mbules patenti në shtetin tuaj. "
4734 #~ "Për shembull \n"
4735 #~ "dekoduesit MP3 përfshijn një licencë, për një përdorim të gjatë (shiqo\n"
4736 #~ "http://www.mp3licensing.com për më shumë detaje). Nëse ju nuk jeni i "
4737 #~ "sigurt patenta\n"
4738 #~ "ështe e mundur të jetë aplikuese tek ju, për këtë duhet ta verifikoni "
4739 #~ "ligjin lokal."
4740
4741 #~ msgid ""
4742 #~ "\n"
4743 #~ "Warning\n"
4744 #~ "\n"
4745 #~ "Please read carefully the terms below. If you disagree with any\n"
4746 #~ "portion, you are not allowed to install the next CD media. Press "
4747 #~ "'Refuse' \n"
4748 #~ "to continue the installation without using these media.\n"
4749 #~ "\n"
4750 #~ "\n"
4751 #~ "Some components contained in the next CD media are not governed\n"
4752 #~ "by the GPL License or similar agreements. Each such component is then\n"
4753 #~ "governed by the terms and conditions of its own specific license. \n"
4754 #~ "Please read carefully and comply with such specific licenses before \n"
4755 #~ "you use or redistribute the said components. \n"
4756 #~ "Such licenses will in general prevent the transfer, duplication \n"
4757 #~ "(except for backup purposes), redistribution, reverse engineering, \n"
4758 #~ "de-assembly, de-compilation or modification of the component. \n"
4759 #~ "Any breach of agreement will immediately terminate your rights under \n"
4760 #~ "the specific license. Unless the specific license terms grant you such\n"
4761 #~ "rights, you usually cannot install the programs on more than one\n"
4762 #~ "system, or adapt it to be used on a network. In doubt, please contact \n"
4763 #~ "directly the distributor or editor of the component. \n"
4764 #~ "Transfer to third parties or copying of such components including the \n"
4765 #~ "documentation is usually forbidden.\n"
4766 #~ "\n"
4767 #~ "\n"
4768 #~ "All rights to the components of the next CD media belong to their \n"
4769 #~ "respective authors and are protected by intellectual property and \n"
4770 #~ "copyright laws applicable to software programs.\n"
4771 #~ msgstr ""
4772 #~ "\n"
4773 #~ "Kujdes\n"
4774 #~ "\n"
4775 #~ "Ju lutemi lexone me vëmendje dokumentin e prezentuar. Në rats se nuk\n"
4776 #~ "pajtoheni me të, ju nuk do jeni i detyruar t'instaloni cd-rom(et)\n"
4777 #~ "me radhë. Në këtë rast, Klikoni mbi kopsën 'Refuzo' për të vazhduar\n"
4778 #~ "instalimin pas këto media.\n"
4779 #~ "\n"
4780 #~ "\n"
4781 #~ "Disa prej komponimeve të përmbajtura në CD-met e ardhshme, nuk janë\n"
4782 #~ "ndër licencat e GPL apo diçka të tillë, që nuk mundëson kopjimin apo\n"
4783 #~ "ndryshimin e të dhënave. Secili komponent i programeve është i "
4784 #~ "shpërndarë\n"
4785 #~ "ndër termet e licencës së tij personale. A keni dëshirë që të referoheni\n"
4786 #~ "dhe ti nënshtroheni para se t'instaloni apo ti shpërndani. Zakonisht, "
4787 #~ "këto\n"
4788 #~ "licenca nuk autorizojnë kopjimin e (përveq regjistrimit të tyre),\n"
4789 #~ "shpërdarjeve, dekompilimit, shpërbërjen, inxhinierim të mbrapëm dhe\n"
4790 #~ "ndryshimin i programeve në të cilët përputhen. Të gjitha kundërshtimet\n"
4791 #~ "me termet e licencës aplikuese, shtynë kah prishja e kontratës, pa\n"
4792 #~ "kurrëfar kundërshtimi dhe çfarëdo të drejte tjetër, apo akcioni nga ana e "
4793 #~ "juaj.\n"
4794 #~ "Vetëm nëse kushti i licencës, ju autorizon një gjë të tillë, ju nuk mund\n"
4795 #~ "t'instaloni ato programe, në ndonji kompjuter tjetër (d.m.th vetëm në "
4796 #~ "një\n"
4797 #~ "kompjuter), apo ti adaptoni programet për një përdorim në rrjet. Rasti\n"
4798 #~ "i fundit, kontaktoni shpërndarësin (shitësin) e programit për ta pranuar\n"
4799 #~ "licencën. Shpërndarja e një pjese të kopive të programeve, apo të\n"
4800 #~ "dokumnetacionit, i cili gjindet në to, nuk lejohet.\n"
4801 #~ "\n"
4802 #~ "Të gjitha të drejtat, titujt dhe rëndësit e këtyre programeve janë\n"
4803 #~ "pronësia në ekskluzivitet të autorëve të tyre, dhe njashtu janë të\n"
4804 #~ "mbrojtur nga titujt, të drejtat intelektuale, dhe drejtë botimi aplikues\n"
4805 #~ "i programeve.\n"
4806
4807 #, fuzzy
4808 #~ msgid ""
4809 #~ "Congratulations, installation is complete.\n"
4810 #~ "Remove the boot media and press Enter to reboot.\n"
4811 #~ "\n"
4812 #~ "\n"
4813 #~ "For information on fixes which are available for this release of Mandriva "
4814 #~ "Linux,\n"
4815 #~ "consult the Errata available from:\n"
4816 #~ "\n"
4817 #~ "\n"
4818 #~ "%s\n"
4819 #~ "\n"
4820 #~ "\n"
4821 #~ "Information on configuring your system is available in the post\n"
4822 #~ "install chapter of the Official Mandriva Linux User's Guide."
4823 #~ msgstr ""
4824 #~ "Urime, instalimi mori fund.\n"
4825 #~ "Nxerreni disketën apo CD-ROM(in) dhe shtypni mbi Enter.\n"
4826 #~ "\n"
4827 #~ "\n"
4828 #~ "Për të gjitha informacionet për korigjimet në disponibilitë për këtë "
4829 #~ "version të Mandriva Linux, duhet ta konsultoni Errata, e lirë\n"
4830 #~ "nga:\n"
4831 #~ "\n"
4832 #~ "\n"
4833 #~ "%s\n"
4834 #~ "\n"
4835 #~ "\n"
4836 #~ "Informacionet mbi konfigurimin e sistemit tuaj janë të lira\n"
4837 #~ "në kapitullin e doracakut për përdorimin e Mandriva Linux"
4838
4839 #, fuzzy
4840 #~ msgid "This driver has no configuration parameter!"
4841 #~ msgstr "Konfigurimi i stampuesit CUPS"
4842
4843 #~ msgid "Module configuration"
4844 #~ msgstr "Modul Konfigurimi"
4845
4846 #~ msgid "You can configure each parameter of the module here."
4847 #~ msgstr "Ju mund ta konfiguroni këtu secilin parametër të modulit."
4848
4849 #~ msgid "Found %s interfaces"
4850 #~ msgstr "Interfac %s i gjetur"
4851
4852 #~ msgid "Do you have another one?"
4853 #~ msgstr "A posedoni ndonjë tjetër?"
4854
4855 #~ msgid "Do you have any %s interfaces?"
4856 #~ msgstr "A posedoni ndonji interface %s?"
4857
4858 #~ msgid "See hardware info"
4859 #~ msgstr "Vështroi infomacionet mbi materialin"
4860
4861 #, fuzzy
4862 #~ msgid "Installing driver for USB controller"
4863 #~ msgstr "Intalimi i pilotit për kartelën %s %s"
4864
4865 #, fuzzy
4866 #~ msgid "Installing driver for firewire controller %s"
4867 #~ msgstr "Intalimi i pilotit për kartelën %s %s"
4868
4869 #, fuzzy
4870 #~ msgid "Installing driver for hard drive controller %s"
4871 #~ msgstr "Intalimi i pilotit për kartelën %s %s"
4872
4873 #, fuzzy
4874 #~ msgid "Installing driver for ethernet controller %s"
4875 #~ msgstr "Intalimi i pilotit për kartelën %s %s"
4876
4877 #~ msgid "Installing driver for %s card %s"
4878 #~ msgstr "Intalimi i pilotit për kartelën %s %s"
4879
4880 #~ msgid ""
4881 #~ "You may now provide options to module %s.\n"
4882 #~ "Note that any address should be entered with the prefix 0x like '0x123'"
4883 #~ msgstr ""
4884 #~ "Ju mund ti furnizoni opcionet në modulin %s.\n"
4885 #~ "Shënoni që të gjitha adresat duhet të jenë në hyrje të parashtesës 0x "
4886 #~ "sikur '0x123'"
4887
4888 #~ msgid ""
4889 #~ "You may now provide options to module %s.\n"
4890 #~ "Options are in format ``name=value name2=value2 ...''.\n"
4891 #~ "For instance, ``io=0x300 irq=7''"
4892 #~ msgstr ""
4893 #~ "Ju mund ti precizoni opcionet e modulit %s.\n"
4894 #~ "Opcionet janë në formën ``name=value name2=value2 ...''.\n"
4895 #~ "Për shembull, ``io=0x300 irq=7''"
4896
4897 #~ msgid "Which %s driver should I try?"
4898 #~ msgstr "Cilin pilot %s duhet ta provoj?"
4899
4900 #~ msgid ""
4901 #~ "In some cases, the %s driver needs to have extra information to work\n"
4902 #~ "properly, although it normally works fine without them. Would you like to "
4903 #~ "specify\n"
4904 #~ "extra options for it or allow the driver to probe your machine for the\n"
4905 #~ "information it needs? Occasionally, probing will hang a computer, but it "
4906 #~ "should\n"
4907 #~ "not cause any damage."
4908 #~ msgstr ""
4909 #~ "Në disa raste, piloti %s ka nevojë për mundësi shtuese\n"
4910 #~ "që të funksionon më mirë. A dëshironi ti specifikoni\n"
4911 #~ "opcionet shtuese për zbulimin me doracak apo në mënyrë automatike.\n"
4912 #~ "Ky zbulim mund ta blokoj kompjuterin tuaj,\n"
4913 #~ "mirëpo nuk shkakton ndonjë dëm në të."
4914
4915 #~ msgid "Autoprobe"
4916 #~ msgstr "Zbulim automatik"
4917
4918 #~ msgid "Specify options"
4919 #~ msgstr "Specifikoi opcionet"
4920
4921 #~ msgid ""
4922 #~ "Loading module %s failed.\n"
4923 #~ "Do you want to try again with other parameters?"
4924 #~ msgstr ""
4925 #~ "Ngarkimi i moduleve %s, dështoi\n"
4926 #~ "A dëshironi të provoni edhe një herë me parametra të tjerë?"
4927
4928 #~ msgid "mount failed: "
4929 #~ msgstr "dështim gjatë montimit: "
4930
4931 #~ msgid "Extended partition not supported on this platform"
4932 #~ msgstr "Ndarjet e zgjatura nuk përkrahen në këtë platëformë"
4933
4934 #~ msgid ""
4935 #~ "You have a hole in your partition table but I can not use it.\n"
4936 #~ "The only solution is to move your primary partitions to have the hole "
4937 #~ "next to the extended partitions."
4938 #~ msgstr ""
4939 #~ "Ju posedoni një vendë të zbazët në ndarjen e tabelës, të cilën nuk mund "
4940 #~ "ta\n"
4941 #~ "përdori. E vetmja mundësi është që ta zëvendosni ndarjen primare, në një "
4942 #~ "mënyrë që, ajo zbraztësi të jetë e vendosur kundër ndarjeve të zgjatura."
4943
4944 #~ msgid "Error reading file %s"
4945 #~ msgstr "Gabim gjatë leximit të skedares %s"
4946
4947 #~ msgid "Restoring from file %s failed: %s"
4948 #~ msgstr "Rregullimi nga skedarja %s dështoi: %s"
4949
4950 #~ msgid "Bad backup file"
4951 #~ msgstr "Regjistrim i dobët i skedares"
4952
4953 #~ msgid "Error writing to file %s"
4954 #~ msgstr "Gabim gjatë shkrimit në skedaren %s"
4955
4956 #~ msgid ""
4957 #~ "Something bad is happening on your drive. \n"
4958 #~ "A test to check the integrity of data has failed. \n"
4959 #~ "It means writing anything on the disk will end up with random, corrupted "
4960 #~ "data."
4961 #~ msgstr ""
4962 #~ "Diçka e keqe ka ndodhur në diskun tuaj të fortë.\n"
4963 #~ "Testi verifikues me integritet të skedareve ka dështuar. \n"
4964 #~ "D.m.th. që ju do të jeni një viktimë e humbjes së të dhënave rrethë e "
4965 #~ "rrotull."
4966
4967 #, fuzzy
4968 #~ msgid "Can not add a partition to _formatted_ RAID %s"
4969 #~ msgstr "Nuk mund të shtoj një ndarje në _formatimin_ RAID md%d"
4970
4971 #~ msgid "Not enough partitions for RAID level %d\n"
4972 #~ msgstr "Vend i pa mjaftueshëm i RAID për nivelin %d\n"
4973
4974 #~ msgid "Scannerdrake"
4975 #~ msgstr "Scannerdrake"
4976
4977 #~ msgid "Could not install the packages needed to share your scanner(s)."
4978 #~ msgstr ""
4979 #~ "Nuk mund ti instaloj pakotë, që nevojiten në shpërndarjen e skanerit(ve) "
4980 #~ "tuaj."
4981
4982 #, fuzzy
4983 #~ msgid "Your scanner(s) will not be available for non-root users."
4984 #~ msgstr "Skaneri(et) (t)juaj nuk do të jetë i lirë në rrjet."
4985
4986 #~ msgid "Accept/Refuse bogus IPv4 error messages."
4987 #~ msgstr "Prano/Refuzo lajmet e gabueshme të rrejshme IPv4."
4988
4989 #~ msgid "Accept/Refuse broadcasted icmp echo."
4990 #~ msgstr "Prano/Refuzo transmetuesi echon icmp."
4991
4992 #~ msgid "Accept/Refuse icmp echo."
4993 #~ msgstr "Prano/Refuzo echon icmp."
4994
4995 #~ msgid "Allow/Forbid autologin."
4996 #~ msgstr "Mundëso/Ndalo lidhje-automatike (autologin)."
4997
4998 #~ msgid ""
4999 #~ "If set to \"ALL\", /etc/issue and /etc/issue.net are allowed to exist.\n"
5000 #~ "\n"
5001 #~ "If set to NONE, no issues are allowed.\n"
5002 #~ "\n"
5003 #~ "Else only /etc/issue is allowed."
5004 #~ msgstr ""
5005 #~ "Nëse konfirgurohet me \"GJITHA\", /etc/issue dhe /etc/issue.net "
5006 #~ "mundësohen për ekzistencë.\n"
5007 #~ "\n"
5008 #~ "Nëse konfigurohet me JO, asnjë dalje nuk mundësohet.\n"
5009 #~ "\n"
5010 #~ "Përndryshe vetëm dalja /etc/issue është e mundëshme."
5011
5012 #~ msgid "Allow/Forbid reboot by the console user."
5013 #~ msgstr "Mundëso/Ndalo rinisjen e konsollës së përdoruesit."
5014
5015 #~ msgid "Allow/Forbid remote root login."
5016 #~ msgstr "Mundëso/Ndalo lidhje root të largët."
5017
5018 #~ msgid "Allow/Forbid direct root login."
5019 #~ msgstr "Mundëso/Ndalo lidhje direkte root."
5020
5021 #~ msgid ""
5022 #~ "Allow/Forbid the list of users on the system on display managers (kdm and "
5023 #~ "gdm)."
5024 #~ msgstr ""
5025 #~ "Mundëso/Ndalo çfaqjen e listën së përdoruesve në sistem në administruesin "
5026 #~ "(kdm dhe gdm)."
5027
5028 #~ msgid ""
5029 #~ "Allow/Forbid X connections:\n"
5030 #~ "\n"
5031 #~ "- ALL (all connections are allowed),\n"
5032 #~ "\n"
5033 #~ "- LOCAL (only connection from local machine),\n"
5034 #~ "\n"
5035 #~ "- NONE (no connection)."
5036 #~ msgstr ""
5037 #~ "Mundëso/Ndalo lidhjen në X:\n"
5038 #~ "\n"
5039 #~ "- GJITHA (të gjitha lidhjet janë të mundëshme),\n"
5040 #~ "\n"
5041 #~ "- LOKAL (vetëm lidhje lokale),\n"
5042 #~ "\n"
5043 #~ "- ASNJËRA (asnjë lidhje)."
5044
5045 #~ msgid ""
5046 #~ "The argument specifies if clients are authorized to connect\n"
5047 #~ "to the X server from the network on the tcp port 6000 or not."
5048 #~ msgstr ""
5049 #~ "Argumentet e specifikuara janë klient me autorizim lidhës\n"
5050 #~ "në server X në portën tcp 6000 ose jo."
5051
5052 #~ msgid ""
5053 #~ "Authorize:\n"
5054 #~ "\n"
5055 #~ "- all services controlled by tcp_wrappers (see hosts.deny(5) man page) if "
5056 #~ "set to \"ALL\",\n"
5057 #~ "\n"
5058 #~ "- only local ones if set to \"LOCAL\"\n"
5059 #~ "\n"
5060 #~ "- none if set to \"NONE\".\n"
5061 #~ "\n"
5062 #~ "To authorize the services you need, use /etc/hosts.allow (see hosts.allow"
5063 #~ "(5))."
5064 #~ msgstr ""
5065 #~ "Autorizim:\n"
5066 #~ "\n"
5067 #~ "- të gjitha shërbimet kontrolohen nga tcp_wrappers (shiqo tek hosts.deny"
5068 #~ "(5) faqe ndihmuese) nëse konfigurohet me \"GJITHA\",\n"
5069 #~ "\n"
5070 #~ "- vetëm ata lokal nëse konfigurohen me \"LOKAL\".\n"
5071 #~ "\n"
5072 #~ "- jo nëse konfigurohet me \"JO\".\n"
5073 #~ "\n"
5074 #~ "Për ti autorizuar shërbimet që ju nevojiten, përdoreni /etc/hosts.allow\n"
5075 #~ "(shiqo tek hosts.allow(5))."
5076
5077 #~ msgid ""
5078 #~ "If SERVER_LEVEL (or SECURE_LEVEL if absent)\n"
5079 #~ "is greater than 3 in /etc/security/msec/security.conf, creates the\n"
5080 #~ "symlink /etc/security/msec/server to point to\n"
5081 #~ "/etc/security/msec/server.<SERVER_LEVEL>.\n"
5082 #~ "\n"
5083 #~ "The /etc/security/msec/server is used by chkconfig --add to decide to\n"
5084 #~ "add a service if it is present in the file during the installation of\n"
5085 #~ "packages."
5086 #~ msgstr ""
5087 #~ "Nëse NIVELI_SERVER (dhe nëse NIVELI_SIGURISË mungonë) atëherë është i\n"
5088 #~ "krijuar 3 në /etc/security/msec/security.conf, krijmi i symlink\n"
5089 #~ "/etc/security/msec/ server për tu shenjëzuar në /etc/security/msec/"
5090 #~ "server.\n"
5091 #~ "<SERVER_LEVEL>.\n"
5092 #~ "Serveri /etc/security/msec/përdoret nga chkconfig --shtoje për të "
5093 #~ "vendosur\n"
5094 #~ "një servisë nëse është prezent në skedare gjatë instalimit të pakove."
5095
5096 #~ msgid ""
5097 #~ "Enable/Disable crontab and at for users.\n"
5098 #~ "\n"
5099 #~ "Put allowed users in /etc/cron.allow and /etc/at.allow (see man at(1)\n"
5100 #~ "and crontab(1))."
5101 #~ msgstr ""
5102 #~ "Aktivizoje/Blokoje tabelën-cron (crontab) dhe at për përdoruesit.\n"
5103 #~ "\n"
5104 #~ "Futi përdoruesit e mundshëm në /etc/cron.allow dhe /etc/at.allow\n"
5105 #~ "(shiqo doracakun (man) at(1) dhe crontab(1))."
5106
5107 #~ msgid "Enable/Disable syslog reports to console 12"
5108 #~ msgstr "Aktivizoje/Blokoje raportin syslog në konsolën 12"
5109
5110 #~ msgid ""
5111 #~ "Enable/Disable name resolution spoofing protection. If\n"
5112 #~ "\"%s\" is true, also reports to syslog."
5113 #~ msgstr ""
5114 #~ "Aktivizoje/Blokoje emrin e zgjedhjes së mbrojtjes me tallje. Nëse\n"
5115 #~ "\"%s\" është e vërtetë, raportoje tek syslog."
5116
5117 #~ msgid "Security Alerts:"
5118 #~ msgstr "Siguria e Alarmeve:"
5119
5120 #~ msgid "Enable/Disable IP spoofing protection."
5121 #~ msgstr "Aktivizoje/Blokoje mbrojtjen nga talljet IP."
5122
5123 #~ msgid "Enable/Disable libsafe if libsafe is found on the system."
5124 #~ msgstr ""
5125 #~ "Aktivizoje/Blokoje libsafe është shpëtues për librarinë që gjindet në "
5126 #~ "sistem."
5127
5128 #~ msgid "Enable/Disable the logging of IPv4 strange packets."
5129 #~ msgstr "Aktivizoje/Blokoje logging e IPv4 në pakot e huaja."
5130
5131 #~ msgid "Enable/Disable msec hourly security check."
5132 #~ msgstr "Aktivizoje/Blokoje verifikim sigurisë në gjdo orë."
5133
5134 #, fuzzy
5135 #~ msgid ""
5136 #~ "Enable su only from members of the wheel group. If set to no, allows su "
5137 #~ "from any user."
5138 #~ msgstr ""
5139 #~ "Aftësimi i super përdoruesit (su) vetëm nga anëtaret e grupit timon apo "
5140 #~ "njashtu mundëson super përdoruesit (su) nga secili përdorues."
5141
5142 #~ msgid "Use password to authenticate users."
5143 #~ msgstr "Përdore parullën për ti vërtetuar përdoruesit."
5144
5145 #~ msgid "Activate/Disable ethernet cards promiscuity check."
5146 #~ msgstr "Activizoje/Blokoje kartelën ethernet me verifikim të përzier."
5147
5148 #~ msgid "Activate/Disable daily security check."
5149 #~ msgstr "Activizoje/Blokoje verifikim sigurie në gjdo ditë."
5150
5151 #~ msgid "Enable/Disable sulogin(8) in single user level."
5152 #~ msgstr "Aktivizon/Blokon sulogin(8) në nivelin e përdoruesit vetiak."
5153
5154 #~ msgid ""
5155 #~ "Add the name as an exception to the handling of password aging by msec."
5156 #~ msgstr ""
5157 #~ "Shtoje emrin sikur një pranim mbi mbajtësinë e parullës së ndryshuar nga "
5158 #~ "msec."
5159
5160 #~ msgid ""
5161 #~ "Set password aging to \"max\" days and delay to change to \"inactive\"."
5162 #~ msgstr ""
5163 #~ "Konfiguroje parullën e moshuar në \"max\" ditë dhe momentin ndryshues në "
5164 #~ "\"inactive\"."
5165
5166 #~ msgid "Set the password history length to prevent password reuse."
5167 #~ msgstr ""
5168 #~ "Konfiguroje gjatësinë e skedares së historisë në ripërdorimin e parullës "
5169 #~ "së ndaluar."
5170
5171 #~ msgid ""
5172 #~ "Set the password minimum length and minimum number of digit and minimum "
5173 #~ "number of capitalized letters."
5174 #~ msgstr ""
5175 #~ "Konfiguroje parullën me një gjatësi minimale, me numra digjitale minimal "
5176 #~ "dhe numër të shkronjave."
5177
5178 #~ msgid "Set the root umask."
5179 #~ msgstr "Konfiguroje umask të administratorit."
5180
5181 #~ msgid "if set to yes, check open ports."
5182 #~ msgstr "nëse konfigurohet me po, verifikoni portat e hapura"
5183
5184 #~ msgid ""
5185 #~ "if set to yes, check for:\n&