/[adm]/puppet/manifests/nodes_ip.pp
ViewVC logotype

Annotation of /puppet/manifests/nodes_ip.pp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2976 - (hide annotations) (download)
Thu Jan 17 18:37:04 2013 UTC (11 years, 1 month ago) by boklm
File size: 914 byte(s)
Add manifests/nodes_ip.pp with ip of all nodes
1 boklm 2976 # Nodes IP addresses
2    
3     $nodes_ipaddr = {
4     krampouezh => {
5     ipv4 => '95.142.164.207',
6     ipv6 => '2001:4b98:dc0:51:216:3eff:fe6b:4ea9',
7     },
8     champagne => {
9     ipv4 => '217.70.188.116',
10     ipv6 => '2001:4b98:dc0:41:216:3eff:fe4f:5a18',
11     },
12     alamut => {
13     ipv4 => '212.85.158.146',
14     ipv6 => '2a02:2178:2:7::2',
15     },
16     valstar => {
17     ipv4 => '212.85.158.147',
18     ipv6 => '2a02:2178:2:7::3',
19     },
20     ecosse => {
21     ipv4 => '212.85.158.148',
22     ipv6 => '2a02:2178:2:7::4',
23     },
24     jonund => {
25     ipv4 => '212.85.158.149',
26     ipv6 => '2a02:2178:2:7::5',
27     },
28     fiona => {
29     ipv4 => '212.85.158.150',
30     ipv6 => '2a02:2178:2:7::6',
31     },
32     sucuk => {
33     ipv4 => '212.85.158.151',
34     ipv6 => '2a02:2178:2:7::7',
35     },
36     rabbit => {
37     ipv4 => '212.85.158.152',
38     ipv6 => '2a02:2178:2:7::8',
39     },
40     arm1 => {
41     ipv4 => '10.42.0.51',
42     },
43     arm2 => {
44     ipv4 => '10.42.0.52',
45     },
46     }
47    
48     # vim: sw=2

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30