/[org]/constitution/mageia.org_statutes_sl.md
ViewVC logotype

Contents of /constitution/mageia.org_statutes_sl.md

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 5 - (show annotations) (download)
Fri Nov 30 14:31:36 2012 UTC (10 years, 6 months ago) by rda
File size: 12928 byte(s)
add Slovenian translation, by Filip Komar
1 > To je prevod statuta združenja Mageia.Org. Združenje je bilo registrirano v Franciji,
2 > zato je bila prvotno napisana v francoščini. Prevod je zgolj informativne narave in
3 > v vpogled, pravno veljavna pa je francoska različica.
4 > Do izvirne francoske različice lahko dostopate
5 >
6 > * [http://www.mageia.org/fr/about/constitution/](/fr/about/constitution/)
7 > * [svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/](svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/)
8 >
9
10 Združenje po francoskem zakonu o združenjih z leta 1901
11
12 # Mageia.Org
13
14 8B rue de la Terrasse 75017 Paris France
15
16 ## Statut
17
18 Spodaj podpisani:
19
20 * Anne Nicolas,
21 * Arnaud Patard,
22 * Damien Lallement,
23 * Nicolas Vigier,
24 * Olivier Blin,
25 * Romain d'Alverny,
26 * Séverine Wiltgen,
27 * Frédéric Cuif,
28 * Olivier Méjean,
29 * Colin Guthrie,
30 * Thomas Backlund,
31 * Anssi Hannula,
32 * Raphaël Gertz,
33 * Jérôme Quelin,
34 * Wolfgang Bornath,
35 * Josep L. Guallar-Estevem,
36 * Michael Scherer,
37
38 ustanovitelji - želimo ustanoviti združenje v okviru zakona z dne 1. julija 1901.
39
40
41 ## 1. člen - Ustanovitev
42
43 Prostovoljno združenje, ki ga ureja francoska zakonodaja z dne 1. julija 1901 ter
44 francoska uredba z dne 16. avgusta 1901, ustanavljajo spodaj podpisani in
45 vsak posameznik se drži tega statuta.
46
47
48 ## 2. člen - Poimenovanje
49
50 Združenje si nadenja naslednje ime: Mageia.Org.
51
52 ## 3. člen - Namen
53
54 Združenje se ukvarja z informacijsko tehnologijo in kulturo na neprofitni osnovi,
55 ki ga ureja francoski zakon o društvih z leta 1901.
56
57 Namen tega združenja je:
58
59 - organiziranje, razvoj in promocija odprtokodnega operacijskega sistema Mageia,
60 derivatov ​​in povezanih projektov odprtokodne programske opreme;
61 - usklajevanje skupnosti teh projektov.
62
63 ## 4. člen - Registrirani sedež
64
65 Registrirani sedež združenja je v Parizu v Franciji:
66
67 Mageia.Org
68 8B rue de la Terrasse
69 75017 Paris
70 France
71
72 Sedež se lahko prenese kadarkoli s preprostim sklepom odbora.
73
74 Dejavnosti združenja niso vezane na njegov sedež.
75
76 ## 5. člen - Trajanje
77
78 Trajanje združenja je neomejeno, prične se s podpisom statuta.
79
80 Proračunsko leto traja od 1. januarja do 31. decembra.
81
82 ## 6. člen - Sestava združenja
83
84 Združenje je sestavljeno iz:
85
86 - ustanoviteljev,
87 - častnih članov,
88 - članov dobrotnikov,
89 - članov donatorjev in
90 - aktivnih članov.
91
92 __Ustanovitelji__ so tisti ljudje, ki so ustanovili združenje.
93
94 Naziv __častnega člana__ lahko podeljuje skupščina posameznikom, ki opravljajo
95 ali so opravljali pomembne storitve v združenju. Ta naziv podeljuje tistim,
96 ki so ga pridobili, pravico do udeležbe na skupščini brez finančnega prispevka.
97 V njih sodelujejo le s svetovalnim glasovanjem in niso volilni kandidati.
98
99 __Člani dobrotniki__ so ljudje, ki plačujejo letno članarino, ki jo letno določi upravni odbor.
100 Sodelujejo na skupščinah, a le s svetovalnim glasovanjem in niso volilni kandidati.
101
102 __Člani donatorji__ so tisti, ki donirajo. Ne sodelujejo na skupščinah in
103 niso volilni kandidati.
104
105 __Aktivni člani__ so ljudje po izbiri upravnega odbora, na predlog in
106 mentorstvo s strani drugega aktivnega člana. To so ljudje, ki sodelujejo v življenju združenja,
107 bodisi zaradi njihove dobronamerne dejavnosti ali opravljanja funkcije v združenju.
108 Polnopravno sodelujejo na skupščini in so volilni kandidati.
109
110 Ustanovitelji so sodelovali pri ustanovitvi združenja.
111
112 Če aktivni član ni sodeloval ali ni bil zastopan v zadnjih dveh skupščinah,
113 postane častni član.
114
115
116 ## 7. člen - Izguba statusa člana
117
118 Prekinitev članstva je možna na več načinov:
119
120 - s pismom odstopa, naslovljenim na predsednika;
121 - s smrtjo;
122 - z izključitvijo, ki jo je razglasil upravni odbor zaradi neplačevanja prispevkov ali
123 škodljivega dejanja moralnim ali materialnim interesom združenja,
124 po povabilu na razgovor, poslanim na registriran naslov;
125 - z izključitvijo, ki jo je razglasil upravni odbor, zaradi ključnih razlogov.
126
127 ## 8. člen - Upravni odbor
128
129 Združenje vodi upravni odbor, v katerem je najmanj 6 članov in
130 ne več kot 12 članov. Imenuje jih skupščina, ki izbira med aktivnimi člani.
131
132 Člani upravnega odbora so izvoljeni za tri leta, z možnostjo letnega podaljšanja.
133
134 Lahko so ponovno izvoljeni.
135
136 Število članov upravnega odbora se obnavlja v višini ene tretjine članov v tekočem letu,
137 zaokroženo navzdol (če jih je manj kot 12), a najmanj enako številu članov v odstopu.
138
139 Najprej se zamenja tiste člane, ki so odstopili, nato še tiste, ki imajo najstarejši datum izvolitve.
140
141 V primeru enakega datuma volitev, ostane tisti, ki je v združenju dalj časa.
142
143 V primeru prostega mesta v odboru, upravni odbor omogoča začasno nadomestitev članov.
144 Na naslednji skupščini se poišče dokončna zamenjava.
145 Pooblastila tako izvoljenih članov potečejo takrat, ko bi tudi sicer prenehal veljati mandat nadomeščenega člana.
146
147 Prvi upravni odbor se sestavi iz vodij ekip in se bo brez posvetovanja zaključil s predlaganjem naslednikov.
148
149 Za vsakega člana upravnega odbora, ki se brez opravičila ne udeleži treh zaporednih sejah,
150 se to lahko šteje kot njegov odstop.
151
152 ## 9. člen - Izvršni odbor
153
154 Upravni odbor med svojimi člani s tajnim glasovanjem izvoli izvršni odbor, ki ga sestavljajo:
155
156 - predsednik,
157 - tajnik ter
158 - blagajnik.
159
160 Izvršni odbor se obnavlja vsaka tri leta, člani odbora so lahko ponovno imenovani.
161
162 Prvi izvršni odbor sestavljajo:
163
164 - Anne Nicolas, rojena 18. februarja 1971 v Maisons-Lafittes (78),
165 francosko državljanstvo: predsednica;
166 - Damien Lallement, rojen 21. maja 1980 v Lille (59),
167 francosko državljanstvo: blagajnik;
168 - Arnaud Patard, rojen 26. januarja 1980 v Harfleur (76),
169 francosko državljanstvo: tajnik.
170
171 ## 10. člen - Dolžnosti članov izvršnega odbora
172
173 ### 10.1 - Predsednik sklicuje sestanke upravnega odbora.
174
175 Predstavlja združenje v vseh dejanjih socialnega življenja in
176 ima vsa pooblastila za ta namen.
177
178 Upravičen je nastopiti pred sodiščem kot toženec v imenu društva ter
179 kot tožeča stranka z dovoljenjem navadne večine v upravnem odboru.
180
181 Prav tako se lahko pritoži pod enakimi pogoji.
182
183 Predsednika lahko odstavi le izvršni odbor z navadno večino.
184
185 Predseduje na vseh skupščinah. V primeru odsotnosti ali bolezni ga nadomešča
186 podpredsednik ali, če ta ni na voljo, izkušenejši član upravnega odbora ali,
187 v primeru enako dolgega staža, najstarejši po letih.
188
189 ### 10.2 - Tajnik združenja je odgovoren za vse, kar se nanaša na dopise in arhive združenja.
190
191 Piše zapisnike skupščin in sestankov upravnega odbora ter na splošno vse zapise
192 v zvezi z delovanjem združenja, razen tistih, ki se nanašajo na računovodstvo.
193
194 Vodi poseben register, predviden v členu 5 zakona z dne 1. julija 1901 in
195 členov 6 in 31 odloka z dne 16. avgusta 1901. Izvaja tudi formalnosti, ki jih predpisujeta.
196
197 ### 10.3 - Blagajnik je odgovoren za vse zadeve v zvezi z upravljanjem premoženja združenja.
198
199 Pod nadzorom predsednika izvršuje vsa plačila in prejemke kateregakoli zneska za združenje.
200
201 Odgovoren je za redno knjiženje vseh poslov, ki jih izvaja in poročilo letni skupščini,
202 ki ga potrdi, če je potrebno.
203
204 ## 11. člen - Sestanki upravnega odbora
205
206 Upravni odbor skliče njegov predsednik vsaj enkrat na šest mesecev ali
207 na zahtevo četrtine svojih članov.
208
209 Sestanek upravnega odbora je veljaven tudi s pomočjo telekonference ali
210 overjenim klepetom IRC (Internet Relay Chat).
211
212 Za veljavnost postopkov je potrebna prisotnost vsaj polovice članov upravnega odbora.
213
214 Odločitve se sprejemajo z večino oddanih glasov.
215
216 V primeru neodločenega izida glasovanja ima predsednik odločilni glas.
217
218 Vodijo se zapisniki sestankov.
219
220 Zapisnik podpišeta predsednik in blagajnik. Zapisani so brez belih lis ali
221 izbrisov na oštevilčenih listih in se hranijo na sedežu združenja.
222
223 Upravni odbor ima vsa pooblastila za izvršitev ali odobritev vseh pravnih aktov ali
224 poslov v okviru namenov društva, ki niso rezervirana za skupščino.
225
226 Upravni odbor sklicuje skupščino.
227
228 Nadzoruje upravljanje članov izvršnega odbora in jih lahko pokliče na odgovornost za njihova dejanja.
229
230 Odloča o sprejemu in izključitvi članov v združenje.
231
232 Pooblašča predsednika in blagajnika za nakupe, prenose ali najeme,
233 ki so potrebni za delovanje združenja.
234
235 Poleg tega lahko člani upravnega odbora pridobijo povračilo njihovih stroškov.
236
237 Namene upravnega odbora v zvezi s prevzemi, izmenjavo in prenosi,
238 potrebnimi za doseganje ciljev združenja, hipoteko lastnine,
239 več kot devet letne najeme, prenose lastništva in posojila, odobrava skupščina.
240
241 ## 12. člen - Redna skupščina
242
243 Skupščina vključuje ustanovitelje, aktivne ter častne člane in člane dobrotnikov združenja
244 s sproti poravnano letno članarino.
245
246 Sestaja se najmanj enkrat letno, najpozneje v šestih mesecih po koncu obračunskega leta,
247 ali ko se skliče upravni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine svojih članov.
248
249 Za vsak sestanek se morata vabilo in dnevni red poslati 10 dni vnaprej.
250 Obvestila se pošljejo po elektronski pošti in so objavljena na spletni strani združenja.
251
252 Dnevni red določi upravni odbor.
253
254 Predsednik predseduje skupščini.
255
256 Predsednik opiše stanje združenja.
257
258 Blagajnik poda finančno poročilo in ga predloži v potrditev skupščini.
259
260 Skupščina obravnava poročila upravnega odbora.
261
262 Skupščina potrjuje računovodske izkaze za preteklo leto, glasuje o proračunu za naslednje leto,
263 razpravlja o vprašanjih na dnevnem redu in po potrebi izvoli zamenjave v upravnem odboru.
264
265 Vse odločive na skupščini se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
266 Razen odpoklica članov upravnega odbora, ki zahteva tri četrtinsko večino.
267
268 Sklepčnost skupščine je 50% prisotnih članov in njihovih namestnikov.
269 Noben član ne more imeti več kot 2 glasova.
270
271 Tajno glasovanje se izvede na zahtevo člana.
272
273 Način glasovanja vsako leto določi upravni odbor.
274
275 Namene upravnega odbora v zvezi s prevzemi, izmenjavo in prenosi,
276 potrebnimi za doseganje ciljev združenja, hipoteko lastnine,
277 več kot devet letne najeme, prenose lastništva in posojila, odobrava skupščina.
278
279 Zapisnik dela sekretar, ki ga skupaj s predsednikom podpišeta.
280
281 ## 13. člen - Izredna skupščina
282
283 Statut se lahko spremeni na skupščini, na predlog upravnega odbora ali
284 na najmanj 20% članov prisotnih na skupščini.
285
286 V obeh primerih so predlagane spremembe navedene v dnevni red naslednje skupščine,
287 ki mora biti poslan vsem članom skupščine najmanj 15 dni vnaprej.
288
289 Sklepi izredne skupščine so veljavni le, če je prisotna ali
290 zastopana tretjina njenih članov ali njihovih namestnikov.
291
292 V primeru take nesklepčnosti, se skliče druga skupščina z istim dnevnim redom,
293 a z zamikom najmanj 15 dni.
294
295 Za drugič sklicano skupščino sklepčnost ni potrebna.
296
297 Statut se v obeh primerih lahko spremeni le z dvotretjinsko večino navzočih članov.
298
299 ## 14. člen - Razpustitev
300
301 Skupščina se lahko skliče na zgoraj določen način tudi za izraz mnenja
302 o prenehanju delovanja združenja.
303
304 Sklepi skupščine o tem so veljavni le, če je prisotna ali zastopana
305 vsaj polovica njegovih članov.
306
307 V tem primeru nesklepčnosti, se skliče druga skupščina z istim dnevnim redom,
308 a z zamikom najmanj 15 dni.
309
310 Za drugič sklicano skupščino sklepčnost ni potrebna.
311
312 Razpustitev združenja se v obeh primerih lahko sprejme le z
313 dvotretjinsko večino navzočih članov.
314
315 Skupščina imenuje enega ali več razpustitvenih upraviteljev, ki so odgovorni
316 za zaključek obveznosti in sredstev združenja.
317
318 Sredstva se lahko preda eni ali večim podobnim organizacijam ali
319 dogovorjeni organizaciji, z izjemo članov združenja.
320
321 Razpustitveni upravitelji so odgovorni za razglasitve in izvedbo formalnosti,
322 ki jih zahteva trenutna zakonodaja in predpisi.
323
324 ## 15. člen - Sredstva
325
326 Sredstva združenja sestavljajo:
327
328 - pomoč, v glavnem finančna, katere koli fizične ali pravne osebe,
329 ki je lahko na voljo združenju,
330 - prispevki fizičnih ali pravnih oseb,
331 - dohodki iz premoženja,
332 - naročnine in posvetila članov po določilih skupščine,
333 - subvencije države, občin in podjetij,
334 - sredstva ustvarjena v izjemnih primerih, če je potrebno, z dovoljenjem
335 pristojnega organa (gostovanja, predavanja, tombole, srečanja, razstave in
336 druge prireditve, pooblaščene za profit v imenu združenja),
337 - prodaja članom in vseh drugih sredstev, odobrenih z zakonom,
338 - prihodki prodaje blaga ali storitev,
339 - prihodki iz industrijske lastnine.
340
341 ## 16. člen - Interna pravila
342
343 Upravni odbor lahko sprejme interna pravila, ki jih odobri skupščina.
344
345 Taka pravila, če obstajajo, predpisujejo izvajanje veljavnega statuta.
346
347 Prav tako lahko razširijo kak člen, ki ni zajet v statutu.
348
349 Ta pravila se lahko predmet sprememb, ki jih je upravni odbor predloži
350 skupščini za odobritev.
351
352 Interna pravila veljajo za vse člane.
353
354 ## 17. člen - Pristojnost
355
356 Pristojno sodišče za vse pravne zadeve v zvezi s združenjem, je tisto,
357 ki zajema kraj, v katerem ima združenje svoj sedež.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28