/[org]/constitution/mageia.org_statutes_tr.md
ViewVC logotype

Annotation of /constitution/mageia.org_statutes_tr.md

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 7 - (hide annotations) (download)
Thu Jan 3 09:47:42 2013 UTC (11 years, 6 months ago) by rda
File size: 14706 byte(s)
tr translation
1 rda 7 > Bu Mageia.Org dernek tüzüğünün çevirisidir.
2     > Bu tüzük dernek tescillendikten sonra Fransa'da yazıldı.
3     > Bu çeviri, orjinali Fransız versiyonu olan resmi belge hakkında,
4     > kamuyu aydınlatmak ve bilgi edinmesini sağlamak için yapılmıştır.
5     > Orjinal Fransız versiyonuna, aşağıda verilen bağlantılardan erişebilirsiniz.
6     >
7     > * [http://www.mageia.org/fr/about/constitution/](/fr/about/constitution/)
8     > * [svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/](svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/)
9     >
10    
11     1901 Fransız dernekler kanunu altında birleşme
12    
13     # Mageia.Org
14    
15     8B rue de la Terrasse 75017 Paris France
16    
17     ## Yönetmelikler
18    
19     İmza sahipleri:
20    
21     * Anne Nicolas,
22     * Arnaud Patard,
23     * Damien Lallement,
24     * Nicolas Vigier,
25     * Olivier Blin,
26     * Romain d'Alverny,
27     * Séverine Wiltgen,
28     * Frédéric Cuif,
29     * Olivier Méjean,
30     * Colin Guthrie,
31     * Thomas Backlund,
32     * Anssi Hannula,
33     * Raphaël Gertz,
34     * Jérôme Quelin,
35     * Wolfgang Bornath,
36     * Josep L. Guallar-Estevem,
37     * Michael Scherer,
38    
39     Kurucu üyeler - 1 Temmuz 1901'in kanununa tabi olan bir dernek kurmak istediler.
40    
41    
42     ## Madde 1 - Tüzük
43    
44     Gönüllü bir dernek 1 Temmuz 1901 Fransız kanunu ve 16 Ağustos 1901 Fransız
45     kararnamesi tarafından yönetilir. Bu vesile ile bu dernek, mevcut tüzüğe
46     bağlı olan ve yukarıda imzası bulunan bireyler arasında kurulmuştur.
47    
48    
49     ## Madde 2 - İsimlendirme
50    
51     Bu derneğe Mageia.Org adı verilmiştir.
52    
53     ## Madde 3 - Amaç
54    
55     Dermek, 1901 Fransız dernekler hukuku açısından kar amacı gütmeyen
56     bir yönetim ile yönetilen bilgi, teknoloji ve kültürel bir birliktir.
57    
58     Derneğin amacı:
59    
60     * Özgür yazılım projeleri ve onun türevlerini düzenlemek, organize etmek,
61     geliştirmek, özgür işletim sistemi Mageia'nın tanıtımını yapmak.
62     * Bu projeler çevresinde toplulukları koordine etmek.
63    
64     ## Madde 4 - Kayıtlı Ofis
65    
66     Derneğin kayıtlı ofisi Paris'de bulunmaktadır:
67    
68     Mageia.Org
69     8B rue de la Terrasse
70     75017 Paris
71     France
72    
73     Kayıtlı ofis, yönetim kurulunun kararı ile herhangi bir zamanda taşınabilir.
74    
75     Derneğin faaliyetleri sözü edilen ofisin dışında herhangi bir yerde de yürütülebilir.
76    
77     ## Madde 5 - Süre
78    
79     Derneğin süresi yönetmeliğin imzalanmasından itibaren sınırsızdır.
80    
81     Mali yılımız 1 Ocak, 31 Aralık arasıdır.
82    
83     ## Madde 6 - Derneğin Bileşimi
84    
85     Dernek aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
86    
87     * Kurucu üyeler,
88     * Onursal üyeler,
89     * Yardımsever üyeler,
90     * Bağış yapan üyeler,
91     * Aktif çalışan üyeler.
92    
93     Kurucu üyeler, derneğin kuruluşunu teşvik eden ve harekete geçen faal üyelerdir.
94    
95     Onursal üyelerin ünvanı, derneğe önemli hizmetlerde bulunan bireylere
96     genel kurul tarafından verilebilir. Bu ünvan, hiç mali katkı yapmadan
97     genel kurula katılma hakkını elde etmiş olanlara sunulur. Onlar genel
98     kurullara yalnızca danışman olarak katılırlar ve oyları hakları yoktur.
99    
100     Hayırsever üyeler, konsey yönetimi tarafından her yıl belirlenen ve
101     yıllık abone olup ödeme yapan kişilerdir. Onlar genel kurullara yalnızca
102     danışman olarak katılırlar ve oy hakları yoktur.
103    
104     Bağış yapan üyeler zamanında bağış yapan kişilerdir.
105     Onlar genel kurula katılamaz ve oy hakları yoktur.
106    
107     Aktif üyeler, diğer başka aktif üye tarafından kefilliği ve
108     önerisi sonrası yönetim kurulu tarafından seçilmiş insanlardır.
109     Onlar dernekte bir görev yerine getirmiş veya yardımsever
110     etkinlileriyle derneğin yaşamına karışmış insanlardır.
111     Onlar yönetim kuruluna katılırlar ve oy hakları vardır.
112    
113     Kurucu üyeler dernek kurulumu sırasında aktif olan üyelerdir.
114    
115     Eğer bir aktif üye üst üste en son iki yönetim kuruluna katılmaz
116     veya temsil edilmez ise o üye fiilen onursal üye olur.
117    
118    
119     ## Madde 7 - Üyelik vasıflarının kaybolması
120    
121     Üyelik vasıfları aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
122    
123     * Başkana hitaben bir mektup gönderme;
124     * Vefat;
125     * Katkıcının vadesi gelen ödemeyi yapmaması sebebiyle veya yönetim
126     kuruluna bir açıklama getirmek için, yönetim kurulları nezdinde
127     kendilerine sunulan kayıtlı posta ile davet edildikten sonra derneğe
128     maddi manevi kötü saldırı sebebiyle üyelikten çıkartılır.
129     * Önemli nedenlerden dolayı yönetim kurulu tarafından çıkartılma.
130    
131     ## Madde 8 - Yönetim Kurulu
132    
133     Dernek, aktif üyelerin arasından seçilen ve genel kurul
134     tarafından belirlenen en fazla 12 üye, en az 6 üyeden
135     oluşan yönetim kurulu ile yönetilir.
136    
137     Yönetim kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir ve üç yılda bir yenilenebilir.
138    
139     Sonrasında tekrar seçilebilirler.
140    
141     Süresi uzatılan üyelerin sayısı mevcut yıl için yönetim kurulu
142     üyelerinin üçte birine karşılık gelir. Ayrılan üyelerin sayısının
143     en azına karşılık gelen (12'den daha az olduğu taktirde) en yakın
144     sayıya yuvarlanır. Seçilmiş üyeler ayrılan üyeler gibi birinci derecedendir.
145    
146     Boş yer kalması durumunda yönetim kurulu geçici olarak üyelerinin yerini
147     değiştirerek boşluğu doldurur. Onların kesin olarak yenisiyle değişimi
148     bir sonraki genel toplantıda sağlanacaktır. Değiştirilmiş üyelerin
149     yetkileri vekaletlerinin son bulduğu tarihte biter.
150    
151     İlk yönetim kurulu, yalnızca yürütme kurulu üyelerinden oluşur ve
152     oy birliğine başvurmaksızın tamamlanmış olur.
153    
154     Mazeret bildirmeden ardarda üç toplantıya katılmayan her bir
155     yönetim üyesi istifasını vermiş olarak kabul edilir.
156    
157     ## Madde 9 - Yürütme Kurulu
158    
159     Yönetim kurulu, üyelerinin aralarından gizli oylama ile bir yürütme
160     kurulu seçer ve bu yürütme kurulu şunlardan oluşur:
161    
162     * Bir oturum başkanı,
163     * Bir sekreter,
164     * Bir sayman.
165    
166     Yürütme kurulu her üç yılda bir yenilenir ve aynı üyeler yeniden seçilebilir.
167    
168     İlk yürütme kurulu şu kişilerden oluşmuştur:
169    
170     * Anne Nicolas, born on 18th February 1971 at Maisons-Lafittes (78),
171     French nationality: Başkan ;
172     * Damien Lallement, born on 21st May 1980 at Lille (59),
173     French nationality: Sayman ;
174     * Arnaud Patard, born on 26th January 1980 at Harfleur (76),
175     French nationality: Sekreter.
176    
177     ## Madde 10 - Yürütme kurulu üyelerinin görevleri
178    
179     ### 10.1 - Başkan, yönetim kurulunun toplanmasını talep eder.
180    
181     O, tüm yetkileri elinde tutar ve sosyal yaşamdaki tüm faaliyetlerde
182     derneği temsil eder.
183    
184     O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile
185     davacı olarak ve derneğin adına davalı olarak mahkemede bulunmaya ehildir.
186    
187     O, aynı şartlar altında başvuru yapabilir.
188    
189     O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile
190     tek başına anlaşmaya varabilir.
191    
192     O, tüm meclislere başkanlık eder. Hastalık veya bulunamama durumunda
193     başkanın yerine yönetim kurulu başkan yardımcısı, yoksa yönetim kurulunun
194     kıdemli üyesi ve eşitlik olaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.
195    
196     ### 10.2 - Genel sekreter, derneğin evraklarından ve tüm yazışmalardan sorumludur.
197    
198     O, genel olarak muhasebe dışında derneğin işleyişi ile ilgili olan
199     herşeyin, ayrıca da yönetim kurulu toplantılarının ve meclisin tutanaklarını yazar.
200    
201     O, 16 Ağustos 1901 kararnamesinin 31 ve 6 maddeleri ve 1 temmuz 1901
202     kanununun 5 maddesiden sorumludur ve bu maddelerde şart koşulan şartların
203     yerine getirilmesini garanti altına alır.
204    
205     ### 10.3 - Sayman üye, dernek mal varlığı yönetimiyle ilişkili herşeyden sorumludur.
206    
207     Başkanın gözetimi altında dernek borç hesaplarını tahsil eder ve ödemeleri yapar.
208    
209     Sayman, onun idaresinde sırayla onaylanan yıllık genel toplantıyı
210     raporlayıp yürüttüğü tüm işlemlerin hesaplarından sorumludur.
211    
212     ## Madde 11 - Yönetim kurulu toplantısı
213    
214     Yönetim kurullu en az altı ayda bir veya üyelerin dörtte
215     birinin talebi üzerine başkanın davetiyle toplanır.
216    
217     Yönetim kurulu telekonferans veya kimlik denetimi yapılmış
218     IRC (Internet Relay Chat) ile yapılan toplantıları geçerli kabul edebilir.
219    
220     Yönetim kurulu üyelerinin yarısının bulunması, görüşmelerin
221     geçerli olması için gereklidir.
222    
223     Kararlar oy çokluğu ile alınır.
224    
225     Oylar eşit olduğu taktirde başkanın oyu belirleyicidir.
226    
227     Toplantı tutanakları kayda geçirilir.
228    
229     Tutanaklar başkan ve sayman tarfından imzalanır. Onlar
230     numaralı sayfalar üzerinde boşluk bırakmadan veya değiştirmeden
231     yazıp, derneğin ofisindeki kayıtlarda saklarlar.
232    
233     Yönetim kurulu, derneğin amaçlarını karşılayan tüm eylemlere,
234     işlemlere yetki vermek ve işleri yürütmek için geniş bir yetki ile donatılmıştır.
235    
236     Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırır.
237    
238     Yönetim kurulu, yönetim komitesi üyelerinin yönetimini denetler
239     ve onların (yönetim komitesi üyelerinin) eylemlerini sorgulayabilir.
240    
241     Yönetim kurulu, dernek üyelerinin alınması ve çıkartılmasına karar verir.
242    
243     Yönetim kurulu, derneğin çalıştırılması için gerekli kira bedelleri,
244     havale ve herhangi bir satın alma yapmak için başkana ve saymana yetki verir.
245    
246     Ek olarak, yönetim kurulu üyeleri yaptıkları giderleri geri tahsil edebilirler.
247    
248     Yönetim kurulu üyelerinin borç, tasarruf, 9 yılı aşan kiralama,
249     ipoteklerinin üzerine rehin alma, derneğin amaçları için gerekli
250     kaynaklar ve kazanç, takas, mülk satın alma konusundaki müzakereleri
251     genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.
252    
253     ## Madde 12 - Olağan genel kurul toplantısı
254    
255     Genel kurul toplantısı güncel abonelik aidatı ödeyen derneğin
256     hayırsever üyeler, aktif üyeler, onursal üyeler ve kurucu üyelerden oluşur.
257    
258     Üyelerin az dörtte birinin talebiyle veya yönetim kurulu tarafından
259     toplantıya çağırıldığı her zaman ve yıl hesabının kapanmasından sonra
260     en geç altı ayda toplanmanın dışında yılda en az bir kere toplanılır.
261    
262     Her toplantı için toplantı gündemini içeren çağrılar 10 gün
263     önceden gönderilmek zorundadır. Çağrılar e-posta yoluyla ve derneğin
264     web sitesi üzerinden sergilenerek gönderilir.
265    
266     Toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından ayarlanır.
267    
268     Oturum başkanı genel toplnatıya başkanlık eder.
269    
270     Oturum başkanı derneğin işleri ile ilgili durumu anlatır.
271    
272     Genel kurul onayına sunulmuş olan bir mali rapor ve onun
273     yönetimi için sayman hesap verir.
274    
275     Genel kurul yönetim kurulunun yönetimle ilgili raporları ile birlikte kendine malumat verir.
276    
277     Geçmiş yılın hesaplarının mali raporu onaylanır, gelecek yılın
278     hasaplarının bütçesi oylayarak kararlaştırılır, Gündemdeki sorular tartışılır,
279     Yönetim kurulu üyelerinin yenilenmesi oylanarak kararlaştırılır.
280    
281     Genel kurul toplantısının tüm görüşmeleri oyların salt çoğunluğu ile
282     alınır. Bununla birlikte yönetim kurulundan çıkartılma dörtte üçlük
283     çoğunluk tarafından kararlaştırılır.
284    
285     Genel kurul yeterli çoğunluğu, mevcut ve temsil edilen üyelerin %50'si
286     olarak belirlenmiştir. Her bir üye ikiden fazla oy yetkisine sahip olamaz.
287    
288     Eğer bir üye isterse, gizli oylama kabul edilir.
289    
290     Gizli oylama şartları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
291    
292     Yönetim kurulunun, mülkiyet edinme, derneğin amaçları için gerekli devir
293     ve nakil, bu varlıkların üzerine ipotek alınması, dokuz yılın ötesinde
294     kira sözleşmesi, borçlanma ve mülkün devredilmesi ile ilgili tasarıları
295     genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.
296    
297     Toplantı görüşmelerinin tutanakları başkan ve kendisi tarafından
298     imzalanmış bir deftere sekreter tarafından kaydedilir.
299    
300     ## Madde 13 - Olağanüstü genel kurul toplantısı
301    
302     Yönetmelikler, tüzükler genel kurul toplantısında hazırbulunan
303     üyelerinin en az %20'sinin önerisiyle veya yönetim kurulunun
304     önerisiyle genel kurul tarafından düzenlenebilir.
305    
306     Değişiklik önerileri iki hafta önceden her bir kurul üyesine
307     gönderilmek üzere gelecek toplantının ajandasına kayıt edilir.
308    
309     Olağandışı genel kurul toplantısının görüşmeleri üyelerinin en az
310     üçte biri mevcut olmaz veya temsil edilmezse geçersizdir.
311    
312     Eğer bu yeterli çoğunluğa erişilmezse en az iki haftalık bir gecikme
313     ile aynı gündemde bir ikinci genel kurul toplantısı talep edilir.
314    
315     İkinci çağrı için yeterli çoğunluk aranmaz.
316    
317     Tüzükler, ilk veya ikinci davetten sonra yalnızca mevcut üyelerin
318     üçte iki oy çokluğu ile düzenlenebilir.
319    
320     ## Madde 14 - Tasfiye
321    
322     Genel kurul, derneğin tasviyesi hakkında görüşmek üzere yurarıdaki benzer şartlarda toplanabilir.
323    
324     Eğer üyelerinin en az yarısı mevcut değilse veya temsil edilmezse görüşmeler geçerli değildir.
325    
326     Eğer yeterli çoğunluğa erişilmezse minimum iki hafta süre sonrasında
327     aynı gündem ile bir ikinci oturum talep edilir.
328    
329     İkinci toplantı için yeterli sayı gerekli değildir.
330    
331     Derneğin tasfiyesi birinci ve ikinci toplantı daveti sonrasında
332     yalnızca mevcut üyelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir.
333    
334     Genel kurul, derneğin borçlarının ve mal varlıklarının hesaplarının
335     kapanması için sorumlu bir veya birkaç tasfiye memuru atar.
336    
337     Genel kurul, dernek üyelerinin dışında karar vereceği herhangi bir
338     veya birkaç kuruluşa öz varlıkları hibe eder.
339    
340     Tasfiye memuru veya memurları yürürlükte bulunan güncel yasalar ve
341     yönetmelikler tarafından öngörülen tüm formaliteleri yürütmek için görevlendirilir.
342    
343     ## Madde 15 - Kaynaklar
344    
345     Derneğin kaynakları aşağıdakilerden oluşur:
346    
347     * Gerçek veya tüzel kişiler tarafından derneğin düzenlenmesinde konulan çoğunlukla parasal yardım.
348     * Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kabul edilen bağışlar.
349     * Özvarlıkların geliri.
350     * Genel kurul tarafından ayarlanmış üyelerinin kayıtları veya abonelikleri.
351     * Toplumsal yetkili merciler, kamu kurum ve kuruluşların yardımları.
352     * Yetkililer tarafından herhangi bir sözleşmeyle gerektiğince
353     (Kolleksiyonlar, konferanslar, çekilişler, toplantılar, sergiler, vb.) ve müstesna
354     bir temel üzerine oluşturulan kaynaklar.
355     * Üyelere satış.
356    
357     ve kanunen yetkili diğer kaynaklar,
358    
359     * Hizmet veya öz varlıklardan gelen gelirler.
360     * Endüstriyel varlıkların ('Ticari marka') gelirleri.
361    
362     ## Madde 16 - İç Yönetmelikler
363    
364     Genel kurul tarafından onaylanacak olan iç yönetmelikleri yönetim kurulu düzenleyebilir.
365    
366     Bu gibi düzenlemeler (eğer varsa) mevcut tüzük yürütmesinin yöntemlerini belirleyecektir.
367    
368     Yönetim kurulu, tüzük içerisinde öngörülemeyen her bir noktayı dengeli bir şekilde düzeltebilir.
369    
370     Bunun akabinde, yönetim kurulunun genel kurul onayına sunacağı düzenlemeler sayesinde
371     iç yönetmeliklerin güncellemesi mümkün olacaktır.
372    
373     İç yönetmelikler tüm dernek üyeleri için geçerlidir.
374    
375     ## Madde 17 - Yasal yetkinlik
376    
377     Derneğe ilişkin herhangi bir dava durumunda, dernek ofisinin kayıtlı olduğu bölgedeki mahkeme yetkilidir.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30