/[org]/constitution/mageia.org_statutes_tr.md
ViewVC logotype

Contents of /constitution/mageia.org_statutes_tr.md

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 7 - (show annotations) (download)
Thu Jan 3 09:47:42 2013 UTC (11 years, 6 months ago) by rda
File size: 14706 byte(s)
tr translation
1 > Bu Mageia.Org dernek tüzüğünün çevirisidir.
2 > Bu tüzük dernek tescillendikten sonra Fransa'da yazıldı.
3 > Bu çeviri, orjinali Fransız versiyonu olan resmi belge hakkında,
4 > kamuyu aydınlatmak ve bilgi edinmesini sağlamak için yapılmıştır.
5 > Orjinal Fransız versiyonuna, aşağıda verilen bağlantılardan erişebilirsiniz.
6 >
7 > * [http://www.mageia.org/fr/about/constitution/](/fr/about/constitution/)
8 > * [svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/](svn://svn.mageia.org/svn/org/constitution/)
9 >
10
11 1901 Fransız dernekler kanunu altında birleşme
12
13 # Mageia.Org
14
15 8B rue de la Terrasse 75017 Paris France
16
17 ## Yönetmelikler
18
19 İmza sahipleri:
20
21 * Anne Nicolas,
22 * Arnaud Patard,
23 * Damien Lallement,
24 * Nicolas Vigier,
25 * Olivier Blin,
26 * Romain d'Alverny,
27 * Séverine Wiltgen,
28 * Frédéric Cuif,
29 * Olivier Méjean,
30 * Colin Guthrie,
31 * Thomas Backlund,
32 * Anssi Hannula,
33 * Raphaël Gertz,
34 * Jérôme Quelin,
35 * Wolfgang Bornath,
36 * Josep L. Guallar-Estevem,
37 * Michael Scherer,
38
39 Kurucu üyeler - 1 Temmuz 1901'in kanununa tabi olan bir dernek kurmak istediler.
40
41
42 ## Madde 1 - Tüzük
43
44 Gönüllü bir dernek 1 Temmuz 1901 Fransız kanunu ve 16 Ağustos 1901 Fransız
45 kararnamesi tarafından yönetilir. Bu vesile ile bu dernek, mevcut tüzüğe
46 bağlı olan ve yukarıda imzası bulunan bireyler arasında kurulmuştur.
47
48
49 ## Madde 2 - İsimlendirme
50
51 Bu derneğe Mageia.Org adı verilmiştir.
52
53 ## Madde 3 - Amaç
54
55 Dermek, 1901 Fransız dernekler hukuku açısından kar amacı gütmeyen
56 bir yönetim ile yönetilen bilgi, teknoloji ve kültürel bir birliktir.
57
58 Derneğin amacı:
59
60 * Özgür yazılım projeleri ve onun türevlerini düzenlemek, organize etmek,
61 geliştirmek, özgür işletim sistemi Mageia'nın tanıtımını yapmak.
62 * Bu projeler çevresinde toplulukları koordine etmek.
63
64 ## Madde 4 - Kayıtlı Ofis
65
66 Derneğin kayıtlı ofisi Paris'de bulunmaktadır:
67
68 Mageia.Org
69 8B rue de la Terrasse
70 75017 Paris
71 France
72
73 Kayıtlı ofis, yönetim kurulunun kararı ile herhangi bir zamanda taşınabilir.
74
75 Derneğin faaliyetleri sözü edilen ofisin dışında herhangi bir yerde de yürütülebilir.
76
77 ## Madde 5 - Süre
78
79 Derneğin süresi yönetmeliğin imzalanmasından itibaren sınırsızdır.
80
81 Mali yılımız 1 Ocak, 31 Aralık arasıdır.
82
83 ## Madde 6 - Derneğin Bileşimi
84
85 Dernek aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
86
87 * Kurucu üyeler,
88 * Onursal üyeler,
89 * Yardımsever üyeler,
90 * Bağış yapan üyeler,
91 * Aktif çalışan üyeler.
92
93 Kurucu üyeler, derneğin kuruluşunu teşvik eden ve harekete geçen faal üyelerdir.
94
95 Onursal üyelerin ünvanı, derneğe önemli hizmetlerde bulunan bireylere
96 genel kurul tarafından verilebilir. Bu ünvan, hiç mali katkı yapmadan
97 genel kurula katılma hakkını elde etmiş olanlara sunulur. Onlar genel
98 kurullara yalnızca danışman olarak katılırlar ve oyları hakları yoktur.
99
100 Hayırsever üyeler, konsey yönetimi tarafından her yıl belirlenen ve
101 yıllık abone olup ödeme yapan kişilerdir. Onlar genel kurullara yalnızca
102 danışman olarak katılırlar ve oy hakları yoktur.
103
104 Bağış yapan üyeler zamanında bağış yapan kişilerdir.
105 Onlar genel kurula katılamaz ve oy hakları yoktur.
106
107 Aktif üyeler, diğer başka aktif üye tarafından kefilliği ve
108 önerisi sonrası yönetim kurulu tarafından seçilmiş insanlardır.
109 Onlar dernekte bir görev yerine getirmiş veya yardımsever
110 etkinlileriyle derneğin yaşamına karışmış insanlardır.
111 Onlar yönetim kuruluna katılırlar ve oy hakları vardır.
112
113 Kurucu üyeler dernek kurulumu sırasında aktif olan üyelerdir.
114
115 Eğer bir aktif üye üst üste en son iki yönetim kuruluna katılmaz
116 veya temsil edilmez ise o üye fiilen onursal üye olur.
117
118
119 ## Madde 7 - Üyelik vasıflarının kaybolması
120
121 Üyelik vasıfları aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
122
123 * Başkana hitaben bir mektup gönderme;
124 * Vefat;
125 * Katkıcının vadesi gelen ödemeyi yapmaması sebebiyle veya yönetim
126 kuruluna bir açıklama getirmek için, yönetim kurulları nezdinde
127 kendilerine sunulan kayıtlı posta ile davet edildikten sonra derneğe
128 maddi manevi kötü saldırı sebebiyle üyelikten çıkartılır.
129 * Önemli nedenlerden dolayı yönetim kurulu tarafından çıkartılma.
130
131 ## Madde 8 - Yönetim Kurulu
132
133 Dernek, aktif üyelerin arasından seçilen ve genel kurul
134 tarafından belirlenen en fazla 12 üye, en az 6 üyeden
135 oluşan yönetim kurulu ile yönetilir.
136
137 Yönetim kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir ve üç yılda bir yenilenebilir.
138
139 Sonrasında tekrar seçilebilirler.
140
141 Süresi uzatılan üyelerin sayısı mevcut yıl için yönetim kurulu
142 üyelerinin üçte birine karşılık gelir. Ayrılan üyelerin sayısının
143 en azına karşılık gelen (12'den daha az olduğu taktirde) en yakın
144 sayıya yuvarlanır. Seçilmiş üyeler ayrılan üyeler gibi birinci derecedendir.
145
146 Boş yer kalması durumunda yönetim kurulu geçici olarak üyelerinin yerini
147 değiştirerek boşluğu doldurur. Onların kesin olarak yenisiyle değişimi
148 bir sonraki genel toplantıda sağlanacaktır. Değiştirilmiş üyelerin
149 yetkileri vekaletlerinin son bulduğu tarihte biter.
150
151 İlk yönetim kurulu, yalnızca yürütme kurulu üyelerinden oluşur ve
152 oy birliğine başvurmaksızın tamamlanmış olur.
153
154 Mazeret bildirmeden ardarda üç toplantıya katılmayan her bir
155 yönetim üyesi istifasını vermiş olarak kabul edilir.
156
157 ## Madde 9 - Yürütme Kurulu
158
159 Yönetim kurulu, üyelerinin aralarından gizli oylama ile bir yürütme
160 kurulu seçer ve bu yürütme kurulu şunlardan oluşur:
161
162 * Bir oturum başkanı,
163 * Bir sekreter,
164 * Bir sayman.
165
166 Yürütme kurulu her üç yılda bir yenilenir ve aynı üyeler yeniden seçilebilir.
167
168 İlk yürütme kurulu şu kişilerden oluşmuştur:
169
170 * Anne Nicolas, born on 18th February 1971 at Maisons-Lafittes (78),
171 French nationality: Başkan ;
172 * Damien Lallement, born on 21st May 1980 at Lille (59),
173 French nationality: Sayman ;
174 * Arnaud Patard, born on 26th January 1980 at Harfleur (76),
175 French nationality: Sekreter.
176
177 ## Madde 10 - Yürütme kurulu üyelerinin görevleri
178
179 ### 10.1 - Başkan, yönetim kurulunun toplanmasını talep eder.
180
181 O, tüm yetkileri elinde tutar ve sosyal yaşamdaki tüm faaliyetlerde
182 derneği temsil eder.
183
184 O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile
185 davacı olarak ve derneğin adına davalı olarak mahkemede bulunmaya ehildir.
186
187 O, aynı şartlar altında başvuru yapabilir.
188
189 O, yönetim kurulunun salt çoğunluk kararıyla alınmış yetkilendirmesi ile
190 tek başına anlaşmaya varabilir.
191
192 O, tüm meclislere başkanlık eder. Hastalık veya bulunamama durumunda
193 başkanın yerine yönetim kurulu başkan yardımcısı, yoksa yönetim kurulunun
194 kıdemli üyesi ve eşitlik olaması halinde en yaşlı üye başkanlık eder.
195
196 ### 10.2 - Genel sekreter, derneğin evraklarından ve tüm yazışmalardan sorumludur.
197
198 O, genel olarak muhasebe dışında derneğin işleyişi ile ilgili olan
199 herşeyin, ayrıca da yönetim kurulu toplantılarının ve meclisin tutanaklarını yazar.
200
201 O, 16 Ağustos 1901 kararnamesinin 31 ve 6 maddeleri ve 1 temmuz 1901
202 kanununun 5 maddesiden sorumludur ve bu maddelerde şart koşulan şartların
203 yerine getirilmesini garanti altına alır.
204
205 ### 10.3 - Sayman üye, dernek mal varlığı yönetimiyle ilişkili herşeyden sorumludur.
206
207 Başkanın gözetimi altında dernek borç hesaplarını tahsil eder ve ödemeleri yapar.
208
209 Sayman, onun idaresinde sırayla onaylanan yıllık genel toplantıyı
210 raporlayıp yürüttüğü tüm işlemlerin hesaplarından sorumludur.
211
212 ## Madde 11 - Yönetim kurulu toplantısı
213
214 Yönetim kurullu en az altı ayda bir veya üyelerin dörtte
215 birinin talebi üzerine başkanın davetiyle toplanır.
216
217 Yönetim kurulu telekonferans veya kimlik denetimi yapılmış
218 IRC (Internet Relay Chat) ile yapılan toplantıları geçerli kabul edebilir.
219
220 Yönetim kurulu üyelerinin yarısının bulunması, görüşmelerin
221 geçerli olması için gereklidir.
222
223 Kararlar oy çokluğu ile alınır.
224
225 Oylar eşit olduğu taktirde başkanın oyu belirleyicidir.
226
227 Toplantı tutanakları kayda geçirilir.
228
229 Tutanaklar başkan ve sayman tarfından imzalanır. Onlar
230 numaralı sayfalar üzerinde boşluk bırakmadan veya değiştirmeden
231 yazıp, derneğin ofisindeki kayıtlarda saklarlar.
232
233 Yönetim kurulu, derneğin amaçlarını karşılayan tüm eylemlere,
234 işlemlere yetki vermek ve işleri yürütmek için geniş bir yetki ile donatılmıştır.
235
236 Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırır.
237
238 Yönetim kurulu, yönetim komitesi üyelerinin yönetimini denetler
239 ve onların (yönetim komitesi üyelerinin) eylemlerini sorgulayabilir.
240
241 Yönetim kurulu, dernek üyelerinin alınması ve çıkartılmasına karar verir.
242
243 Yönetim kurulu, derneğin çalıştırılması için gerekli kira bedelleri,
244 havale ve herhangi bir satın alma yapmak için başkana ve saymana yetki verir.
245
246 Ek olarak, yönetim kurulu üyeleri yaptıkları giderleri geri tahsil edebilirler.
247
248 Yönetim kurulu üyelerinin borç, tasarruf, 9 yılı aşan kiralama,
249 ipoteklerinin üzerine rehin alma, derneğin amaçları için gerekli
250 kaynaklar ve kazanç, takas, mülk satın alma konusundaki müzakereleri
251 genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.
252
253 ## Madde 12 - Olağan genel kurul toplantısı
254
255 Genel kurul toplantısı güncel abonelik aidatı ödeyen derneğin
256 hayırsever üyeler, aktif üyeler, onursal üyeler ve kurucu üyelerden oluşur.
257
258 Üyelerin az dörtte birinin talebiyle veya yönetim kurulu tarafından
259 toplantıya çağırıldığı her zaman ve yıl hesabının kapanmasından sonra
260 en geç altı ayda toplanmanın dışında yılda en az bir kere toplanılır.
261
262 Her toplantı için toplantı gündemini içeren çağrılar 10 gün
263 önceden gönderilmek zorundadır. Çağrılar e-posta yoluyla ve derneğin
264 web sitesi üzerinden sergilenerek gönderilir.
265
266 Toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından ayarlanır.
267
268 Oturum başkanı genel toplnatıya başkanlık eder.
269
270 Oturum başkanı derneğin işleri ile ilgili durumu anlatır.
271
272 Genel kurul onayına sunulmuş olan bir mali rapor ve onun
273 yönetimi için sayman hesap verir.
274
275 Genel kurul yönetim kurulunun yönetimle ilgili raporları ile birlikte kendine malumat verir.
276
277 Geçmiş yılın hesaplarının mali raporu onaylanır, gelecek yılın
278 hasaplarının bütçesi oylayarak kararlaştırılır, Gündemdeki sorular tartışılır,
279 Yönetim kurulu üyelerinin yenilenmesi oylanarak kararlaştırılır.
280
281 Genel kurul toplantısının tüm görüşmeleri oyların salt çoğunluğu ile
282 alınır. Bununla birlikte yönetim kurulundan çıkartılma dörtte üçlük
283 çoğunluk tarafından kararlaştırılır.
284
285 Genel kurul yeterli çoğunluğu, mevcut ve temsil edilen üyelerin %50'si
286 olarak belirlenmiştir. Her bir üye ikiden fazla oy yetkisine sahip olamaz.
287
288 Eğer bir üye isterse, gizli oylama kabul edilir.
289
290 Gizli oylama şartları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
291
292 Yönetim kurulunun, mülkiyet edinme, derneğin amaçları için gerekli devir
293 ve nakil, bu varlıkların üzerine ipotek alınması, dokuz yılın ötesinde
294 kira sözleşmesi, borçlanma ve mülkün devredilmesi ile ilgili tasarıları
295 genel kurul tarafından onaylanmak zorundadır.
296
297 Toplantı görüşmelerinin tutanakları başkan ve kendisi tarafından
298 imzalanmış bir deftere sekreter tarafından kaydedilir.
299
300 ## Madde 13 - Olağanüstü genel kurul toplantısı
301
302 Yönetmelikler, tüzükler genel kurul toplantısında hazırbulunan
303 üyelerinin en az %20'sinin önerisiyle veya yönetim kurulunun
304 önerisiyle genel kurul tarafından düzenlenebilir.
305
306 Değişiklik önerileri iki hafta önceden her bir kurul üyesine
307 gönderilmek üzere gelecek toplantının ajandasına kayıt edilir.
308
309 Olağandışı genel kurul toplantısının görüşmeleri üyelerinin en az
310 üçte biri mevcut olmaz veya temsil edilmezse geçersizdir.
311
312 Eğer bu yeterli çoğunluğa erişilmezse en az iki haftalık bir gecikme
313 ile aynı gündemde bir ikinci genel kurul toplantısı talep edilir.
314
315 İkinci çağrı için yeterli çoğunluk aranmaz.
316
317 Tüzükler, ilk veya ikinci davetten sonra yalnızca mevcut üyelerin
318 üçte iki oy çokluğu ile düzenlenebilir.
319
320 ## Madde 14 - Tasfiye
321
322 Genel kurul, derneğin tasviyesi hakkında görüşmek üzere yurarıdaki benzer şartlarda toplanabilir.
323
324 Eğer üyelerinin en az yarısı mevcut değilse veya temsil edilmezse görüşmeler geçerli değildir.
325
326 Eğer yeterli çoğunluğa erişilmezse minimum iki hafta süre sonrasında
327 aynı gündem ile bir ikinci oturum talep edilir.
328
329 İkinci toplantı için yeterli sayı gerekli değildir.
330
331 Derneğin tasfiyesi birinci ve ikinci toplantı daveti sonrasında
332 yalnızca mevcut üyelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir.
333
334 Genel kurul, derneğin borçlarının ve mal varlıklarının hesaplarının
335 kapanması için sorumlu bir veya birkaç tasfiye memuru atar.
336
337 Genel kurul, dernek üyelerinin dışında karar vereceği herhangi bir
338 veya birkaç kuruluşa öz varlıkları hibe eder.
339
340 Tasfiye memuru veya memurları yürürlükte bulunan güncel yasalar ve
341 yönetmelikler tarafından öngörülen tüm formaliteleri yürütmek için görevlendirilir.
342
343 ## Madde 15 - Kaynaklar
344
345 Derneğin kaynakları aşağıdakilerden oluşur:
346
347 * Gerçek veya tüzel kişiler tarafından derneğin düzenlenmesinde konulan çoğunlukla parasal yardım.
348 * Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kabul edilen bağışlar.
349 * Özvarlıkların geliri.
350 * Genel kurul tarafından ayarlanmış üyelerinin kayıtları veya abonelikleri.
351 * Toplumsal yetkili merciler, kamu kurum ve kuruluşların yardımları.
352 * Yetkililer tarafından herhangi bir sözleşmeyle gerektiğince
353 (Kolleksiyonlar, konferanslar, çekilişler, toplantılar, sergiler, vb.) ve müstesna
354 bir temel üzerine oluşturulan kaynaklar.
355 * Üyelere satış.
356
357 ve kanunen yetkili diğer kaynaklar,
358
359 * Hizmet veya öz varlıklardan gelen gelirler.
360 * Endüstriyel varlıkların ('Ticari marka') gelirleri.
361
362 ## Madde 16 - İç Yönetmelikler
363
364 Genel kurul tarafından onaylanacak olan iç yönetmelikleri yönetim kurulu düzenleyebilir.
365
366 Bu gibi düzenlemeler (eğer varsa) mevcut tüzük yürütmesinin yöntemlerini belirleyecektir.
367
368 Yönetim kurulu, tüzük içerisinde öngörülemeyen her bir noktayı dengeli bir şekilde düzeltebilir.
369
370 Bunun akabinde, yönetim kurulunun genel kurul onayına sunacağı düzenlemeler sayesinde
371 iç yönetmeliklerin güncellemesi mümkün olacaktır.
372
373 İç yönetmelikler tüm dernek üyeleri için geçerlidir.
374
375 ## Madde 17 - Yasal yetkinlik
376
377 Derneğe ilişkin herhangi bir dava durumunda, dernek ofisinin kayıtlı olduğu bölgedeki mahkeme yetkilidir.

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.30