/[soft]/drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po
ViewVC logotype

Annotation of /drakx-kbd-mouse-x11/trunk/po/ca.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 6923 - (hide annotations) (download)
Tue Jan 1 19:04:31 2013 UTC (10 years ago) by francescpinyol
File size: 36097 byte(s)
Updated Catalan translation
1 francescpinyol 5762 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
2 anssi 3928 #
3 francescpinyol 6923 # Francesc Pinyol Margalef, 2012, 2013.
4 dmorgan 391 msgid ""
5     msgstr ""
6 obgr_seneca 3327 "Project-Id-Version: drakx-kbd-mouse-x11\n"
7 anssi 3928 "POT-Creation-Date: 2012-04-05 03:54+0300\n"
8 francescpinyol 6923 "PO-Revision-Date: 2013-01-01 20:03+0100\n"
9 francescpinyol 5762 "Last-Translator: Francesc Pinyol Margalef\n"
10     "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
11 anssi 3928 "Language: ca\n"
12 dmorgan 391 "MIME-Version: 1.0\n"
13     "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14     "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 obgr_seneca 3327 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
16 francescpinyol 5762 "X-Generator: Lokalize 1.4\n"
17 dmorgan 391
18     #: ../lib/Xconfig/card.pm:20
19     #, c-format
20     msgid "256 kB"
21     msgstr "256 kB"
22    
23     #: ../lib/Xconfig/card.pm:21
24     #, c-format
25     msgid "512 kB"
26     msgstr "512 kB"
27    
28     #: ../lib/Xconfig/card.pm:22
29     #, c-format
30     msgid "1 MB"
31     msgstr "1 MB"
32    
33     #: ../lib/Xconfig/card.pm:23
34     #, c-format
35     msgid "2 MB"
36     msgstr "2 MB"
37    
38     #: ../lib/Xconfig/card.pm:24
39     #, c-format
40     msgid "4 MB"
41     msgstr "4 MB"
42    
43     #: ../lib/Xconfig/card.pm:25
44     #, c-format
45     msgid "8 MB"
46     msgstr "8 MB"
47    
48     #: ../lib/Xconfig/card.pm:26
49     #, c-format
50     msgid "16 MB"
51     msgstr "16 MB"
52    
53     #: ../lib/Xconfig/card.pm:27
54     #, c-format
55     msgid "32 MB"
56     msgstr "32 MB"
57    
58     #: ../lib/Xconfig/card.pm:28
59     #, c-format
60     msgid "64 MB or more"
61     msgstr "64 MB o més"
62    
63 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:176
64 dmorgan 391 #, c-format
65     msgid "X server"
66     msgstr "Servidor X"
67    
68 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:177
69 dmorgan 391 #, c-format
70     msgid "Choose an X server"
71     msgstr "Escolliu un servidor X"
72    
73 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:208
74 dmorgan 391 #, c-format
75     msgid "Multi-head configuration"
76 obgr_seneca 3327 msgstr "Configuració Multi-capçalera"
77 dmorgan 391
78 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:209
79 dmorgan 391 #, c-format
80     msgid ""
81     "Your system supports multiple head configuration.\n"
82     "What do you want to do?"
83     msgstr ""
84     "El vostre sistema permet l'ús d'una configuració de múltiples capçals.\n"
85     "Què voleu fer?"
86    
87 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:298
88 dmorgan 391 #, c-format
89     msgid "Select the memory size of your graphics card"
90     msgstr "Seleccioneu la mida de la memòria de la vostra targeta gràfica"
91    
92 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:323
93 dmorgan 391 #, c-format
94     msgid ""
95 anssi 3928 "There is a proprietary driver available for your video card which may "
96     "support additional features.\n"
97 dmorgan 391 "Do you wish to use it?"
98     msgstr ""
99 anssi 3928 "Hi ha un controlador propietari disponible per a la seva targeta gràfica que "
100     "potser pot admetre característiques addicionals.\n"
101 obgr_seneca 3327 "Vol utilitzar-lo?"
102 dmorgan 391
103 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:355
104 dmorgan 391 #, c-format
105 anssi 3928 msgid ""
106     "The proprietary driver was not properly installed, defaulting to free "
107     "software driver."
108 obgr_seneca 3327 msgstr "Aquest controlador propietari"
109 dmorgan 391
110 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:425
111 dmorgan 391 #, c-format
112     msgid "Configure all heads independently"
113     msgstr "Configura tots els capçals independentment"
114    
115 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:426
116 dmorgan 391 #, c-format
117     msgid "Use Xinerama extension"
118     msgstr "Utilitza l'extensió Xinerama"
119    
120 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/card.pm:431
121 dmorgan 391 #, c-format
122     msgid "Configure only card \"%s\"%s"
123     msgstr "Configura només la targeta \"%s\"%s"
124    
125 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:92 ../lib/Xconfig/main.pm:93
126     #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:137
127 dmorgan 391 #, c-format
128     msgid "Custom"
129     msgstr "Personalitzada"
130    
131 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:127
132 obgr_seneca 3327 #, c-format
133 dmorgan 391 msgid "Graphic Card & Monitor Configuration"
134 obgr_seneca 3327 msgstr "Configuració de Targeta Gràfica i Pantalla"
135 dmorgan 391
136 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:128
137 dmorgan 391 #, c-format
138     msgid "Quit"
139     msgstr "Surt"
140    
141 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:130
142 dmorgan 391 #, c-format
143     msgid "Graphic Card"
144     msgstr "Targeta gràfica"
145    
146 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:133 ../lib/Xconfig/monitor.pm:131
147 dmorgan 391 #, c-format
148     msgid ""
149     "_: This is a display device\n"
150     "Monitor"
151 obgr_seneca 3327 msgstr "Pantalla"
152 dmorgan 391
153 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:136 ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:371
154 dmorgan 391 #, c-format
155     msgid "Resolution"
156     msgstr "Resolució"
157    
158 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:139
159 dmorgan 391 #, c-format
160     msgid "Test"
161 obgr_seneca 3327 msgstr "Prova"
162 dmorgan 391
163 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:144
164 dmorgan 391 #, c-format
165     msgid "Options"
166     msgstr "Opcions"
167    
168 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:149
169 dmorgan 391 #, c-format
170     msgid "Plugins"
171     msgstr "Connectors"
172    
173 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:183
174 dmorgan 391 #, c-format
175     msgid "Your Xorg configuration file is broken, we will ignore it."
176 obgr_seneca 3327 msgstr "El vostre fitxer de configuració d'Xorg no és vàlid, s'ignora."
177 dmorgan 391
178 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/main.pm:201
179 dmorgan 391 #, c-format
180     msgid ""
181     "Keep the changes?\n"
182     "The current configuration is:\n"
183     "\n"
184     "%s"
185     msgstr ""
186     "Voleu conservar els canvis?\n"
187     "La configuració actual és:\n"
188     "\n"
189     "%s"
190    
191 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
192 dmorgan 391 #, c-format
193     msgid "Choose a monitor for head #%d"
194 francescpinyol 5762 msgstr "Escolliu un monitor per a la capçalera #%d"
195 dmorgan 391
196 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:132
197 dmorgan 391 #, c-format
198     msgid "Choose a monitor"
199     msgstr "Escolliu un monitor"
200    
201 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:138
202 dmorgan 391 #, c-format
203     msgid "Plug'n Play"
204     msgstr "Plug'n'Play"
205    
206 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:139 ../lib/mouse.pm:48
207 dmorgan 391 #, c-format
208     msgid "Generic"
209     msgstr "Genèric"
210    
211 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:140
212 dmorgan 391 #, c-format
213     msgid "Vendor"
214 obgr_seneca 3327 msgstr "Proveïdor"
215 dmorgan 391
216 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:158
217 dmorgan 391 #, c-format
218     msgid ""
219 anssi 3928 "The two critical parameters are the vertical refresh rate, which is the "
220     "rate\n"
221 dmorgan 391 "at which the whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal\n"
222     "sync rate, which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
223     "\n"
224 anssi 3928 "It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a sync "
225     "range\n"
226     "that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your "
227     "monitor.\n"
228 dmorgan 391 " If in doubt, choose a conservative setting."
229     msgstr ""
230 obgr_seneca 3327 "Els dos paràmetres més importants són la velocitat de refresc vertical, que\n"
231 dmorgan 391 "és la velocitat a què es refresca tota la pantalla, i el més important, la\n"
232     "velocitat de sincronització horitzontal, que és la velocitat a què es\n"
233     "visualitzen les línies d'exploració.\n"
234     "\n"
235     "És MOLT IMPORTANT que no especifiqueu un tipus de monitor amb un rang\n"
236     "de sincronització superior a les possibilitats del vostre monitor, perquè\n"
237     "el podríeu fer malbé.\n"
238     "En cas de dubte, sigueu conservador amb aquest paràmetre."
239    
240 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:165
241 dmorgan 391 #, c-format
242     msgid "Horizontal refresh rate"
243     msgstr "Velocitat de refresc horitzontal"
244    
245 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/monitor.pm:166
246 dmorgan 391 #, c-format
247     msgid "Vertical refresh rate"
248     msgstr "Velocitat de refresc vertical"
249    
250     #: ../lib/Xconfig/plugins.pm:219
251 obgr_seneca 3327 #, c-format
252 dmorgan 391 msgid "Choose plugins"
253 obgr_seneca 3327 msgstr "Escolliu els connectors"
254 dmorgan 391
255 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:60
256     #, c-format
257     msgid ""
258     "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware "
259     "package '%s' to be installed, but it was not available on the enabled "
260     "media.\n"
261     "\n"
262     "The basic non-accelerated '%s' driver will be configured instead.\n"
263     "\n"
264     "To enable full graphics support later, enable the 'nonfree' repository "
265     "section at \"Install and remove software\" and reconfigure the graphics "
266     "driver by going to \"Set up the graphical server\" at Mageia Control Center "
267     "and re-selecting your graphics card."
268     msgstr ""
269 francescpinyol 6923 "El controlador lliure '%s' per a la targeta gràfica requereix la instal·lació "
270     "del paquet '%s' que conté microprogramari de propietat, "
271     "però aquest paquet no es troba disponible als suports habilitats.\n"
272     "\n"
273     "En el seu lloc es configurarà el controlador bàsic i no accelerat '%s'."
274     "\n"
275     "Per a habilitar més endavant totes les característiques de la targeta "
276     "gràfica, "
277     "activeu la secció de dipòsit 'nonfree' a \"Instal·la i desinstal·la "
278     "programari\" i "
279     "reconfigureu el controlador de gràfics anant a \"Configuració del servidor "
280     "gràfic\" al Centre de Control de Mageia i torneu a seleccionar la vostra "
281     "targeta gràfica."
282 anssi 3928
283     #: ../lib/Xconfig/proprietary.pm:67
284     #, c-format
285     msgid ""
286     "The free '%s' driver for your graphics card requires a proprietary firmware "
287     "package '%s' to be installed in order for all features (including 3D "
288     "acceleration) to work properly, but that package was not available in the "
289     "enabled media.\n"
290     "\n"
291     "To enable all graphics card features later, enable the 'nonfree' repository "
292     "section at \"Install and remove software\" and install the firmware package "
293     "manually or reconfigure your graphics card."
294     msgstr ""
295 francescpinyol 6923 "El controlador lliure '%s' per a la targeta gràfica requereix la instal·lació "
296     "del paquet '%s' que conté microprogramari de propietat, per tal que "
297     "totes les característiques (inclosa l'acceleració 3D) funcionin correctament, "
298     "però aquest paquet no es troba disponible als suports habilitats.\n"
299     "\n"
300     "Per a habilitar més endavant totes les característiques de la targeta "
301     "gràfica, "
302     "activeu la secció de dipòsit 'nonfree' a \"Instal·la i desinstal·la "
303     "programari\" i "
304     "instal·leu manualment el paquet de microprogramari o bé reconfigureu la "
305     "targeta gràfica."
306 anssi 3928
307 dmorgan 391 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:10
308     #, c-format
309     msgid "256 colors (8 bits)"
310     msgstr "256 colors (8 bits)"
311    
312     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:11
313     #, c-format
314     msgid "32 thousand colors (15 bits)"
315     msgstr "32.768 colors (15 bits)"
316    
317     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:12
318     #, c-format
319     msgid "65 thousand colors (16 bits)"
320     msgstr "65.536 colors (16 bits)"
321    
322     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:13
323     #, c-format
324     msgid "16 million colors (24 bits)"
325     msgstr "16 milions de colors (24 bits)"
326    
327     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:75
328 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:362 ../lib/mouse.pm:36
329 dmorgan 391 #, c-format
330     msgid "Automatic"
331     msgstr "Automàtic"
332    
333     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:133
334     #, c-format
335     msgid "Resolutions"
336     msgstr "Resolucions"
337    
338 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:394 ../lib/mouse.pm:513
339 dmorgan 391 #, c-format
340     msgid "Other"
341     msgstr "Altres"
342    
343     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:446
344     #, c-format
345     msgid "Choose the resolution and the color depth"
346     msgstr "Escolliu la resolució i la profunditat de color"
347    
348     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:447
349     #, c-format
350     msgid "Graphics card: %s"
351     msgstr "Targeta gràfica: %s"
352    
353     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
354     #, c-format
355     msgid "Ok"
356     msgstr "D'acord"
357    
358     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
359     #, c-format
360     msgid "Cancel"
361     msgstr "Cancel·la"
362    
363     #: ../lib/Xconfig/resolution_and_depth.pm:461
364     #, c-format
365     msgid "Help"
366     msgstr "Ajuda"
367    
368     #: ../lib/Xconfig/test.pm:30
369     #, c-format
370     msgid "Test of the configuration"
371 obgr_seneca 3327 msgstr "Prova la configuració"
372 dmorgan 391
373     #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
374     #, c-format
375     msgid "Do you want to test the configuration?"
376 obgr_seneca 3327 msgstr "Voleu provar la configuració?"
377 dmorgan 391
378     #: ../lib/Xconfig/test.pm:31
379     #, c-format
380     msgid "Warning: testing this graphic card may freeze your computer"
381 obgr_seneca 3327 msgstr "Avís: la prova d'aquesta targeta gràfica pot penjar-vos l'ordinador"
382 dmorgan 391
383     #: ../lib/Xconfig/test.pm:65
384     #, c-format
385     msgid ""
386     "An error occurred:\n"
387     "%s\n"
388     "Try to change some parameters"
389     msgstr ""
390     "S'ha produït un error:\n"
391     "%s\n"
392     "Intenteu canviar alguns paràmetres"
393    
394     #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
395     #, c-format
396     msgid "Leaving in %d seconds"
397     msgstr "Se sortirà en %d segons"
398    
399     #: ../lib/Xconfig/test.pm:126
400     #, c-format
401     msgid "Is this the correct setting?"
402 obgr_seneca 3327 msgstr "Aquesta configuració és correcta?"
403 dmorgan 391
404     #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
405     #, c-format
406     msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace: %s\n"
407 obgr_seneca 3327 msgstr "Deshabilita Ctrl-Alt-Retrocès: %s\n"
408 dmorgan 391
409     #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
410 obgr_seneca 3327 #, c-format
411 dmorgan 391 msgid "no"
412 obgr_seneca 3327 msgstr "no"
413 dmorgan 391
414     #: ../lib/Xconfig/various.pm:26
415     #, c-format
416     msgid "yes"
417 obgr_seneca 3327 msgstr "sí"
418 dmorgan 391
419     #: ../lib/Xconfig/various.pm:27
420     #, c-format
421     msgid "3D hardware acceleration: %s\n"
422 obgr_seneca 3327 msgstr "Acceleració 3D per maquinari: %s\n"
423 dmorgan 391
424     #: ../lib/Xconfig/various.pm:28
425     #, c-format
426     msgid "Keyboard layout: %s\n"
427     msgstr "Disposició del teclat: %s\n"
428    
429     #: ../lib/Xconfig/various.pm:29
430     #, c-format
431     msgid "Mouse type: %s\n"
432     msgstr "Tipus de ratolí: %s\n"
433    
434     #: ../lib/Xconfig/various.pm:31
435     #, c-format
436     msgid "Monitor: %s\n"
437     msgstr "Monitor: %s\n"
438    
439     #: ../lib/Xconfig/various.pm:32
440     #, c-format
441     msgid "Monitor HorizSync: %s\n"
442     msgstr "Sincronització horitzontal del monitor: %s\n"
443    
444     #: ../lib/Xconfig/various.pm:33
445     #, c-format
446     msgid "Monitor VertRefresh: %s\n"
447     msgstr "Refresc vertical del monitor: %s\n"
448    
449     #: ../lib/Xconfig/various.pm:35
450     #, c-format
451     msgid "Graphics card: %s\n"
452     msgstr "Targeta gràfica: %s\n"
453    
454     #: ../lib/Xconfig/various.pm:36
455     #, c-format
456     msgid "Graphics memory: %s kB\n"
457     msgstr "Memòria gràfica: %s kB\n"
458    
459     #: ../lib/Xconfig/various.pm:38
460     #, c-format
461     msgid "Color depth: %s\n"
462     msgstr "Profunditat del color: %s\n"
463    
464     #: ../lib/Xconfig/various.pm:39
465     #, c-format
466     msgid "Resolution: %s\n"
467     msgstr "Resolució: %s\n"
468    
469     #: ../lib/Xconfig/various.pm:41
470     #, c-format
471     msgid "Xorg driver: %s\n"
472     msgstr "Controlador de l'Xorg: %s\n"
473    
474 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:244
475 dmorgan 391 #, c-format
476     msgid "Xorg configuration"
477     msgstr "Configuració de l'Xorg"
478    
479 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:245
480 dmorgan 391 #, c-format
481     msgid "Global options"
482 obgr_seneca 3327 msgstr "Opcions globals"
483 dmorgan 391
484 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:246
485 dmorgan 391 #, c-format
486     msgid "Disable Ctrl-Alt-Backspace"
487 obgr_seneca 3327 msgstr "Deshabilita Ctrl-Alt-Retrocès"
488 dmorgan 391
489 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:248
490 obgr_seneca 3327 #, c-format
491 dmorgan 391 msgid "Graphic card options"
492 obgr_seneca 3327 msgstr "Opcions de la targeta gràfica"
493 dmorgan 391
494 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:249
495 dmorgan 391 #, c-format
496     msgid "Enable Translucency (Composite extension)"
497 obgr_seneca 3327 msgstr "Habilita la translucidesa (extensió de Composite) "
498 dmorgan 391
499 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:252
500 dmorgan 391 #, c-format
501     msgid "Use hardware accelerated mouse pointer"
502 obgr_seneca 3327 msgstr "Utilitza un punter de ratolí accelerat per maquinari"
503 dmorgan 391
504 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:255
505 dmorgan 391 #, c-format
506     msgid "Enable RENDER Acceleration (this may cause bugs displaying text)"
507 obgr_seneca 3327 msgstr "Habilita l'acceleració RENDER (pot causar errors quan es mostra text)"
508 dmorgan 391
509 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:259
510 dmorgan 391 #, c-format
511     msgid "Enable duplicate display on the external monitor"
512 obgr_seneca 3327 msgstr "Habilita la pantalla duplicada en el monitor extern"
513 dmorgan 391
514 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:260
515 dmorgan 391 #, c-format
516     msgid "Enable duplicate display on the second display"
517 obgr_seneca 3327 msgstr "Habilita la pantalla duplicada en el segon monitor"
518 dmorgan 391
519 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:263
520 dmorgan 391 #, c-format
521     msgid "Force display mode of DVI"
522 obgr_seneca 3327 msgstr "Força el mode de visualització de DVI"
523 dmorgan 391
524 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:266
525 dmorgan 391 #, c-format
526     msgid "Enable BIOS hotkey for external monitor switching"
527 obgr_seneca 3327 msgstr "Habilita la tecla de drecera de la BIOS per canviar al monitor extern"
528 dmorgan 391
529 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:269
530 dmorgan 391 #, c-format
531     msgid "Use EXA instead of XAA (better performance for Render and Composite)"
532 obgr_seneca 3327 msgstr "Utilitza EXA en lloc d'XAA (millor rendiment per Render i Composite)"
533 dmorgan 391
534 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:271
535 dmorgan 391 #, c-format
536     msgid "Graphical interface at startup"
537     msgstr "Interfície gràfica a l'inici"
538    
539 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:272
540 obgr_seneca 3327 #, c-format
541 dmorgan 391 msgid "Automatically start the graphical interface (Xorg) upon booting"
542 obgr_seneca 3327 msgstr "Inicia automàticament la interfície gràfica (Xorg) a l'arrencada"
543 dmorgan 391
544 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:284
545 dmorgan 391 #, c-format
546     msgid ""
547     "Your graphic card seems to have a TV-OUT connector.\n"
548     "It can be configured to work using frame-buffer.\n"
549     "\n"
550 anssi 3928 "For this you have to plug your graphic card to your TV before booting your "
551     "computer.\n"
552 dmorgan 391 "Then choose the \"TVout\" entry in the bootloader\n"
553     "\n"
554     "Do you have this feature?"
555     msgstr ""
556     "Sembla que la vostra targeta gràfica té un connector TV-OUT.\n"
557     "Pot configurar-se de manera que faci servir memòria d'imatge.\n"
558     "\n"
559 anssi 3928 "A tal efecte, heu de connectar la targeta gràfica al televisor abans "
560     "d'arrencar l'ordinador.\n"
561 dmorgan 391 "Llavors, escolliu l'opció \"TVout\" en el carregador de l'arrencada\n"
562     "\n"
563     "Teniu aquesta característica?"
564    
565 anssi 3928 #: ../lib/Xconfig/various.pm:296
566 dmorgan 391 #, c-format
567     msgid "What norm is your TV using?"
568     msgstr "Quina norma segueix el vostre televisor?"
569    
570     #: ../lib/Xconfig/xfree.pm:765
571     #, c-format
572     msgid ""
573     "_:weird aspect ratio\n"
574     "other"
575     msgstr "altre"
576    
577 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:187 ../lib/keyboard.pm:220
578 dmorgan 391 #, c-format
579     msgid ""
580     "_: keyboard\n"
581     "Czech (QWERTZ)"
582     msgstr "Txec (QWERTZ)"
583    
584 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:188 ../lib/keyboard.pm:222
585 dmorgan 391 #, c-format
586     msgid ""
587     "_: keyboard\n"
588     "German"
589     msgstr "Alemany"
590    
591 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:189
592 dmorgan 391 #, c-format
593     msgid ""
594     "_: keyboard\n"
595     "Dvorak"
596     msgstr "Dvorak"
597    
598 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:190 ../lib/keyboard.pm:234
599 dmorgan 391 #, c-format
600     msgid ""
601     "_: keyboard\n"
602     "Spanish"
603     msgstr "Espanyol"
604    
605 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:191 ../lib/keyboard.pm:235
606 dmorgan 391 #, c-format
607     msgid ""
608     "_: keyboard\n"
609     "Finnish"
610     msgstr "Finès"
611    
612 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:192 ../lib/keyboard.pm:237
613 dmorgan 391 #, c-format
614     msgid ""
615     "_: keyboard\n"
616     "French"
617     msgstr "Francès"
618    
619 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:193 ../lib/keyboard.pm:238
620 dmorgan 391 #, c-format
621     msgid "UK keyboard"
622     msgstr "Teclat Regne Unit"
623    
624 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:194 ../lib/keyboard.pm:277
625 dmorgan 391 #, c-format
626     msgid ""
627     "_: keyboard\n"
628     "Norwegian"
629     msgstr "Noruec"
630    
631 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:195
632 dmorgan 391 #, c-format
633     msgid ""
634     "_: keyboard\n"
635     "Polish"
636     msgstr "Polonès"
637    
638 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:196 ../lib/keyboard.pm:287
639 dmorgan 391 #, c-format
640     msgid ""
641     "_: keyboard\n"
642     "Russian"
643     msgstr "Rus"
644    
645 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:197 ../lib/keyboard.pm:289
646 dmorgan 391 #, c-format
647     msgid ""
648     "_: keyboard\n"
649     "Swedish"
650     msgstr "Suec"
651    
652 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:198 ../lib/keyboard.pm:324
653 dmorgan 391 #, c-format
654     msgid "US keyboard"
655     msgstr "Teclat Estats Units"
656    
657 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:200
658 dmorgan 391 #, c-format
659     msgid ""
660     "_: keyboard\n"
661     "Albanian"
662     msgstr "Albanès"
663    
664 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:201
665 dmorgan 391 #, c-format
666     msgid ""
667     "_: keyboard\n"
668     "Armenian (old)"
669     msgstr "Armeni (antic)"
670    
671 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:202
672 dmorgan 391 #, c-format
673     msgid ""
674     "_: keyboard\n"
675     "Armenian (typewriter)"
676     msgstr "Armeni (màquina d'escriure)"
677    
678 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:203
679 dmorgan 391 #, c-format
680     msgid ""
681     "_: keyboard\n"
682     "Armenian (phonetic)"
683     msgstr "Armeni (fonètic)"
684    
685 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:204
686 dmorgan 391 #, c-format
687     msgid ""
688     "_: keyboard\n"
689     "Arabic"
690     msgstr "Àrab"
691    
692 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:205
693 francescpinyol 5762 #, c-format
694 anssi 3928 msgid ""
695     "_: keyboard\n"
696     "Asturian"
697 francescpinyol 5762 msgstr "Asturià"
698 anssi 3928
699     #: ../lib/keyboard.pm:206
700 dmorgan 391 #, c-format
701     msgid ""
702     "_: keyboard\n"
703     "Azerbaidjani (latin)"
704     msgstr "Azerbaidjanès (llatí)"
705    
706 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:207
707 dmorgan 391 #, c-format
708     msgid ""
709     "_: keyboard\n"
710     "Belgian"
711     msgstr "Belga"
712    
713 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:208
714 dmorgan 391 #, c-format
715     msgid ""
716     "_: keyboard\n"
717     "Bengali (Inscript-layout)"
718     msgstr "Bengalí (disposició Inscript)"
719    
720 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:209
721 dmorgan 391 #, c-format
722     msgid ""
723     "_: keyboard\n"
724     "Bengali (Probhat)"
725     msgstr "Bengalí (disposició probhat)"
726    
727 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:210
728 dmorgan 391 #, c-format
729     msgid ""
730     "_: keyboard\n"
731     "Bulgarian (phonetic)"
732     msgstr "Búlgar (fonètic)"
733    
734 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:211
735 dmorgan 391 #, c-format
736     msgid ""
737     "_: keyboard\n"
738     "Bulgarian (BDS)"
739     msgstr "Búlgar (BDS)"
740    
741 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:212
742 dmorgan 391 #, c-format
743     msgid ""
744     "_: keyboard\n"
745     "Brazilian (ABNT-2)"
746     msgstr "Brasiler (ABNT-2)"
747    
748 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:213
749 dmorgan 391 #, c-format
750     msgid ""
751     "_: keyboard\n"
752     "Bosnian"
753     msgstr "Bosnià"
754    
755 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:214
756 dmorgan 391 #, c-format
757     msgid ""
758     "_: keyboard\n"
759     "Dzongkha/Tibetan"
760 francescpinyol 5762 msgstr "Dzongkha/Tibetà"
761 dmorgan 391
762 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:215
763 dmorgan 391 #, c-format
764     msgid ""
765     "_: keyboard\n"
766     "Belarusian"
767     msgstr "Bielorrús"
768    
769 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:216
770 dmorgan 391 #, c-format
771     msgid ""
772     "_: keyboard\n"
773     "Swiss (German layout)"
774     msgstr "Suís (disposició alemanya)"
775    
776 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:217
777 dmorgan 391 #, c-format
778     msgid ""
779     "_: keyboard\n"
780     "Swiss (French layout)"
781     msgstr "Suís (disposició francesa)"
782    
783 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:219
784 dmorgan 391 #, c-format
785     msgid ""
786     "_: keyboard\n"
787     "Cherokee syllabics"
788     msgstr ""
789    
790 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:221
791 dmorgan 391 #, c-format
792     msgid ""
793     "_: keyboard\n"
794     "Czech (QWERTY)"
795     msgstr "Txec (QWERTY)"
796    
797 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:223
798 dmorgan 391 #, c-format
799     msgid ""
800     "_: keyboard\n"
801     "German (no dead keys)"
802     msgstr "Alemany (sense tecles inoperatives)"
803    
804 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:224
805 dmorgan 391 #, c-format
806     msgid ""
807     "_: keyboard\n"
808     "Devanagari"
809     msgstr "Devanagari"
810    
811 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:225
812 dmorgan 391 #, c-format
813     msgid ""
814     "_: keyboard\n"
815     "Danish"
816     msgstr "Danès"
817    
818 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:226
819 dmorgan 391 #, c-format
820     msgid ""
821     "_: keyboard\n"
822     "Dvorak (US)"
823     msgstr "Dvorak (Estats Units)"
824    
825 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:227
826 dmorgan 391 #, c-format
827     msgid ""
828     "_: keyboard\n"
829     "Dvorak (Esperanto)"
830     msgstr "Dvorak (Esperanto)"
831    
832 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:228
833 dmorgan 391 #, c-format
834     msgid ""
835     "_: keyboard\n"
836     "Dvorak (French)"
837     msgstr "Dvorak (Francès)"
838    
839 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:229
840 dmorgan 391 #, c-format
841     msgid ""
842     "_: keyboard\n"
843     "Dvorak (UK)"
844     msgstr "Dvorak (Regne Unit)"
845    
846 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:230
847 dmorgan 391 #, c-format
848     msgid ""
849     "_: keyboard\n"
850     "Dvorak (Norwegian)"
851     msgstr "Dvorak (Noruec)"
852    
853 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:231
854 dmorgan 391 #, c-format
855     msgid ""
856     "_: keyboard\n"
857     "Dvorak (Polish)"
858     msgstr "Dvorak (Polonès)"
859    
860 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:232
861 dmorgan 391 #, c-format
862     msgid ""
863     "_: keyboard\n"
864     "Dvorak (Swedish)"
865     msgstr "Dvorak (Suec)"
866    
867 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:233
868 dmorgan 391 #, c-format
869     msgid ""
870     "_: keyboard\n"
871     "Estonian"
872     msgstr "Estonià"
873    
874 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:236
875 dmorgan 391 #, c-format
876     msgid ""
877     "_: keyboard\n"
878     "Faroese"
879 francescpinyol 6381 msgstr "Feroès"
880 dmorgan 391
881 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:239
882 dmorgan 391 #, c-format
883     msgid ""
884     "_: keyboard\n"
885     "Georgian (\"Russian\" layout)"
886     msgstr "Georgià (disposició \"russa\")"
887    
888 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:240
889 dmorgan 391 #, c-format
890     msgid ""
891     "_: keyboard\n"
892     "Georgian (\"Latin\" layout)"
893     msgstr "Georgià (disposició \"llatina\")"
894    
895 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:241
896 dmorgan 391 #, c-format
897     msgid ""
898     "_: keyboard\n"
899     "Greek"
900     msgstr "Grec"
901    
902 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:242
903 dmorgan 391 #, c-format
904     msgid ""
905     "_: keyboard\n"
906     "Greek (polytonic)"
907     msgstr "Grec (politònic)"
908    
909 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:243
910 dmorgan 391 #, c-format
911     msgid ""
912     "_: keyboard\n"
913     "Gujarati"
914     msgstr "Gujarati"
915    
916 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:244
917 dmorgan 391 #, c-format
918     msgid ""
919     "_: keyboard\n"
920     "Gurmukhi"
921     msgstr "Gurmukhi"
922    
923 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:245
924 dmorgan 391 #, c-format
925     msgid ""
926     "_: keyboard\n"
927     "Croatian"
928     msgstr "Croata"
929    
930 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:246
931 dmorgan 391 #, c-format
932     msgid ""
933     "_: keyboard\n"
934     "Hungarian"
935     msgstr "Hongarès"
936    
937 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:247
938 dmorgan 391 #, c-format
939     msgid ""
940     "_: keyboard\n"
941     "Irish"
942     msgstr "Irlandès"
943    
944 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:248
945 dmorgan 391 #, c-format
946     msgid ""
947     "_: keyboard\n"
948     "Inuktitut"
949     msgstr "Inuktitut"
950    
951 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:249
952 dmorgan 391 #, c-format
953     msgid ""
954     "_: keyboard\n"
955     "Israeli"
956     msgstr "Israelià"
957    
958 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:250
959 dmorgan 391 #, c-format
960     msgid ""
961     "_: keyboard\n"
962     "Israeli (phonetic)"
963     msgstr "Israelià (fonètic)"
964    
965 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:251
966 dmorgan 391 #, c-format
967     msgid ""
968     "_: keyboard\n"
969     "Iranian"
970     msgstr "Iranià"
971    
972 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:252
973 dmorgan 391 #, c-format
974     msgid ""
975     "_: keyboard\n"
976     "Icelandic"
977     msgstr "Islandès"
978    
979 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:253
980 dmorgan 391 #, c-format
981     msgid ""
982     "_: keyboard\n"
983     "Italian"
984     msgstr "Italià"
985    
986 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:257
987 dmorgan 391 #, c-format
988     msgid ""
989     "_: keyboard\n"
990     "Japanese 106 keys"
991     msgstr "Japonès de 106 tecles"
992    
993 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:258
994 dmorgan 391 #, c-format
995     msgid ""
996     "_: keyboard\n"
997     "Kannada"
998     msgstr "Kannada"
999    
1000 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:259
1001 dmorgan 391 #, c-format
1002     msgid ""
1003     "_: keyboard\n"
1004     "Kyrgyz"
1005 francescpinyol 6381 msgstr "Kirguís"
1006 dmorgan 391
1007 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:260
1008 dmorgan 391 #, c-format
1009     msgid ""
1010     "_: keyboard\n"
1011     "Korean"
1012 obgr_seneca 3327 msgstr "Coreà"
1013 dmorgan 391
1014 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:262
1015 dmorgan 391 #, c-format
1016     msgid ""
1017     "_: keyboard\n"
1018     "Kurdish (arabic script)"
1019     msgstr ""
1020    
1021 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:263
1022 dmorgan 391 #, c-format
1023     msgid ""
1024     "_: keyboard\n"
1025     "Latin American"
1026     msgstr "Espanyol sud-americà"
1027    
1028 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:265
1029 dmorgan 391 #, c-format
1030     msgid ""
1031     "_: keyboard\n"
1032     "Laotian"
1033     msgstr "Laosià"
1034    
1035 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:266
1036 obgr_seneca 3327 #, c-format
1037 dmorgan 391 msgid ""
1038     "_: keyboard\n"
1039     "Lithuanian"
1040 francescpinyol 6381 msgstr "Lituà"
1041 dmorgan 391
1042 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:267
1043 dmorgan 391 #, c-format
1044     msgid ""
1045     "_: keyboard\n"
1046     "Latvian"
1047     msgstr "Letó"
1048    
1049 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:268
1050 dmorgan 391 #, c-format
1051     msgid ""
1052     "_: keyboard\n"
1053     "Malayalam"
1054     msgstr "Malaialam"
1055    
1056 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:269
1057 dmorgan 391 #, c-format
1058     msgid ""
1059     "_: keyboard\n"
1060     "Maori"
1061 francescpinyol 6381 msgstr "Maori"
1062 dmorgan 391
1063 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:270
1064 dmorgan 391 #, c-format
1065     msgid ""
1066     "_: keyboard\n"
1067     "Macedonian"
1068     msgstr "Macedoni"
1069    
1070 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:271
1071 dmorgan 391 #, c-format
1072     msgid ""
1073     "_: keyboard\n"
1074     "Myanmar (Burmese)"
1075     msgstr "Myanmar (Burmese)"
1076    
1077 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:272
1078 dmorgan 391 #, c-format
1079     msgid ""
1080     "_: keyboard\n"
1081     "Mongolian (cyrillic)"
1082     msgstr "Mongol (ciríl·lic)"
1083    
1084 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:273
1085 dmorgan 391 #, c-format
1086     msgid ""
1087     "_: keyboard\n"
1088     "Maltese (UK)"
1089     msgstr "Maltès (Regne Unit)"
1090    
1091 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:274
1092 dmorgan 391 #, c-format
1093     msgid ""
1094     "_: keyboard\n"
1095     "Maltese (US)"
1096     msgstr "Maltès (Estats Units)"
1097    
1098 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:275
1099 dmorgan 391 #, c-format
1100     msgid ""
1101     "_: keyboard\n"
1102     "Nigerian"
1103 obgr_seneca 3327 msgstr "Nigerià"
1104 dmorgan 391
1105 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:276
1106 dmorgan 391 #, c-format
1107     msgid ""
1108     "_: keyboard\n"
1109     "Dutch"
1110     msgstr "Holandès"
1111    
1112 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:278
1113 dmorgan 391 #, c-format
1114     msgid ""
1115     "_: keyboard\n"
1116     "Oriya"
1117     msgstr "Oriya"
1118    
1119 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:279
1120 dmorgan 391 #, c-format
1121     msgid ""
1122     "_: keyboard\n"
1123     "Polish (qwerty layout)"
1124     msgstr "Polonès (disposició qwerty)"
1125    
1126 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:280
1127 dmorgan 391 #, c-format
1128     msgid ""
1129     "_: keyboard\n"
1130     "Polish (qwertz layout)"
1131     msgstr "Polonès (disposició qwertz)"
1132    
1133 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:282
1134 dmorgan 391 #, c-format
1135     msgid ""
1136     "_: keyboard\n"
1137     "Pashto"
1138 francescpinyol 6381 msgstr "Paixtu"
1139 dmorgan 391
1140 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:283
1141 dmorgan 391 #, c-format
1142     msgid ""
1143     "_: keyboard\n"
1144     "Portuguese"
1145     msgstr "Portuguès"
1146    
1147 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:284
1148 dmorgan 391 #, c-format
1149     msgid ""
1150     "_: keyboard\n"
1151     "Canadian (Quebec)"
1152     msgstr "Canadenc (Quebec)"
1153    
1154 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:285
1155 dmorgan 391 #, c-format
1156     msgid ""
1157     "_: keyboard\n"
1158     "Romanian (qwertz)"
1159     msgstr "Romanès (qwertz)"
1160    
1161 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:286
1162 dmorgan 391 #, c-format
1163     msgid ""
1164     "_: keyboard\n"
1165     "Romanian (qwerty)"
1166     msgstr "Romanès (qwerty)"
1167    
1168 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:288
1169 dmorgan 391 #, c-format
1170     msgid ""
1171     "_: keyboard\n"
1172     "Russian (phonetic)"
1173     msgstr "Rus (fonètic)"
1174    
1175 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:290
1176 dmorgan 391 #, c-format
1177     msgid ""
1178     "_: keyboard\n"
1179     "Slovenian"
1180     msgstr "Eslovè"
1181    
1182 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:292
1183 dmorgan 391 #, c-format
1184     msgid ""
1185     "_: keyboard\n"
1186     "Sinhala"
1187     msgstr ""
1188    
1189 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:293
1190 dmorgan 391 #, c-format
1191     msgid ""
1192     "_: keyboard\n"
1193     "Slovakian (QWERTZ)"
1194     msgstr "Eslovac (QWERTZ)"
1195    
1196 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:294
1197 dmorgan 391 #, c-format
1198     msgid ""
1199     "_: keyboard\n"
1200     "Slovakian (QWERTY)"
1201     msgstr "Eslovac (QWERTY)"
1202    
1203 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:295
1204 dmorgan 391 #, c-format
1205     msgid ""
1206     "_: keyboard\n"
1207     "Saami (norwegian)"
1208     msgstr "Saami (Noruec)"
1209    
1210 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:296
1211 dmorgan 391 #, c-format
1212     msgid ""
1213     "_: keyboard\n"
1214     "Saami (swedish/finnish)"
1215     msgstr "Saami (suec/finès)"
1216    
1217 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:298
1218 dmorgan 391 #, c-format
1219     msgid ""
1220     "_: keyboard\n"
1221     "Sindhi"
1222 francescpinyol 6381 msgstr "Sindhi"
1223 dmorgan 391
1224 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:300
1225 dmorgan 391 #, c-format
1226     msgid ""
1227     "_: keyboard\n"
1228     "Serbian (cyrillic)"
1229     msgstr "Serbi (ciríl·lic)"
1230    
1231 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:301
1232 dmorgan 391 #, c-format
1233     msgid ""
1234     "_: keyboard\n"
1235     "Syriac"
1236     msgstr "Siri"
1237    
1238 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:302
1239 dmorgan 391 #, c-format
1240     msgid ""
1241     "_: keyboard\n"
1242     "Syriac (phonetic)"
1243     msgstr "Siri (fonètic)"
1244    
1245 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:303
1246 dmorgan 391 #, c-format
1247     msgid ""
1248     "_: keyboard\n"
1249     "Telugu"
1250     msgstr "Telugu"
1251    
1252 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:305
1253 dmorgan 391 #, c-format
1254     msgid ""
1255     "_: keyboard\n"
1256     "Tamil (ISCII-layout)"
1257     msgstr "Tàmil (disposició ISCII)"
1258    
1259 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:306
1260 dmorgan 391 #, c-format
1261     msgid ""
1262     "_: keyboard\n"
1263     "Tamil (Typewriter-layout)"
1264     msgstr "Tàmil (disposició de màquina d'escriure)"
1265    
1266 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:307
1267 dmorgan 391 #, c-format
1268     msgid ""
1269     "_: keyboard\n"
1270     "Thai (Kedmanee)"
1271     msgstr ""
1272    
1273 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:308
1274 dmorgan 391 #, c-format
1275     msgid ""
1276     "_: keyboard\n"
1277     "Thai (TIS-820)"
1278     msgstr "Tai (TIS-820)"
1279    
1280 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:310
1281 dmorgan 391 #, c-format
1282     msgid ""
1283     "_: keyboard\n"
1284     "Thai (Pattachote)"
1285     msgstr ""
1286    
1287 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:312
1288 dmorgan 391 #, c-format
1289     msgid ""
1290     "_: keyboard\n"
1291     "Tifinagh (moroccan layout) (+latin/arabic)"
1292     msgstr ""
1293    
1294 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:313
1295 dmorgan 391 #, c-format
1296     msgid ""
1297     "_: keyboard\n"
1298     "Tifinagh (phonetic) (+latin/arabic)"
1299     msgstr ""
1300    
1301 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:315
1302 dmorgan 391 #, c-format
1303     msgid ""
1304     "_: keyboard\n"
1305     "Tajik"
1306 obgr_seneca 3327 msgstr "Tadjik"
1307 dmorgan 391
1308 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:317
1309 dmorgan 391 #, c-format
1310     msgid ""
1311     "_: keyboard\n"
1312     "Turkmen"
1313     msgstr ""
1314    
1315 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:318
1316 dmorgan 391 #, c-format
1317     msgid ""
1318     "_: keyboard\n"
1319     "Turkish (traditional \"F\" model)"
1320     msgstr "Turc (tradicional, model \"F\")"
1321    
1322 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:319
1323 dmorgan 391 #, c-format
1324     msgid ""
1325     "_: keyboard\n"
1326     "Turkish (modern \"Q\" model)"
1327     msgstr "Turc (modern, model \"Q\")"
1328    
1329 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:321
1330 dmorgan 391 #, c-format
1331     msgid ""
1332     "_: keyboard\n"
1333     "Ukrainian"
1334     msgstr "Ucraïnès"
1335    
1336 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:323
1337 dmorgan 391 #, c-format
1338     msgid ""
1339     "_: keyboard\n"
1340     "Urdu keyboard"
1341     msgstr ""
1342    
1343 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:325
1344 dmorgan 391 #, c-format
1345     msgid "US keyboard (international)"
1346     msgstr "Teclat Estats Units (internacional)"
1347    
1348 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:326
1349 dmorgan 391 #, c-format
1350     msgid "ISO9995-3 (US keyboard with 3 levels per key)"
1351 obgr_seneca 3327 msgstr "ISO9995-3 (Teclat Estats Units amb 3 nivells per tecla)"
1352 dmorgan 391
1353 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:327
1354 dmorgan 391 #, c-format
1355     msgid ""
1356     "_: keyboard\n"
1357     "Uzbek (cyrillic)"
1358     msgstr "Uzbek (ciríl·lic)"
1359    
1360 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:329
1361 dmorgan 391 #, c-format
1362     msgid ""
1363     "_: keyboard\n"
1364     "Vietnamese \"numeric row\" QWERTY"
1365     msgstr "Vietnamita \"fila numèrica\" QWERTY"
1366    
1367 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:330
1368 dmorgan 391 #, c-format
1369     msgid ""
1370     "_: keyboard\n"
1371     "Yugoslavian (latin)"
1372     msgstr "Iugoslau (llatí)"
1373    
1374 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:337
1375 dmorgan 391 #, c-format
1376     msgid "Right Alt key"
1377     msgstr "Tecla d'Alternativa Gràfica"
1378    
1379 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:338
1380 dmorgan 391 #, c-format
1381     msgid "Both Shift keys simultaneously"
1382     msgstr "Les dues tecles de Majúscules simultàniament"
1383    
1384 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:339
1385 dmorgan 391 #, c-format
1386     msgid "Control and Shift keys simultaneously"
1387     msgstr "Tecles de Control i de Majúscules simultàniament"
1388    
1389 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:340
1390 dmorgan 391 #, c-format
1391     msgid "CapsLock key"
1392     msgstr "Tecla de Fixació de Majúscules"
1393    
1394 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:341
1395 obgr_seneca 3327 #, c-format
1396 dmorgan 391 msgid "Shift and CapsLock keys simultaneously"
1397 francescpinyol 5762 msgstr "Tecles Majúscula i Fixació de Majúscules simultàniament"
1398 dmorgan 391
1399 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:342
1400 dmorgan 391 #, c-format
1401     msgid "Ctrl and Alt keys simultaneously"
1402     msgstr "Tecles de Control i d'Alternativa simultàniament"
1403    
1404 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:343
1405 dmorgan 391 #, c-format
1406     msgid "Alt and Shift keys simultaneously"
1407     msgstr "Tecles d'Alternativa i de Majúscules simultàniament"
1408    
1409 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:344
1410 dmorgan 391 #, c-format
1411     msgid "\"Menu\" key"
1412     msgstr "tecla de \"Menú\""
1413    
1414 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:345
1415 dmorgan 391 #, c-format
1416     msgid "Left \"Windows\" key"
1417     msgstr "Tecla de \"Windows\" Esquerra"
1418    
1419 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:346
1420 dmorgan 391 #, c-format
1421     msgid "Right \"Windows\" key"
1422     msgstr "Tecla de \"Windows\" Dreta"
1423    
1424 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:347
1425 dmorgan 391 #, c-format
1426     msgid "Both Control keys simultaneously"
1427     msgstr "Les dues tecles Ctrl simultàniament"
1428    
1429 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:348
1430 dmorgan 391 #, c-format
1431     msgid "Both Alt keys simultaneously"
1432     msgstr "Les dues tecles Alt simultàniament"
1433    
1434 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:349
1435 dmorgan 391 #, c-format
1436     msgid "Left Shift key"
1437     msgstr "Tecla Maj Esquerra"
1438    
1439 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:350
1440 dmorgan 391 #, c-format
1441     msgid "Right Shift key"
1442     msgstr "Tecla Maj dreta"
1443    
1444 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:351
1445 dmorgan 391 #, c-format
1446     msgid "Left Alt key"
1447     msgstr "Tecla Alt esquerra"
1448    
1449 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:352
1450 dmorgan 391 #, c-format
1451     msgid "Left Control key"
1452     msgstr "Tecla de control esquerra"
1453    
1454 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:353
1455 dmorgan 391 #, c-format
1456     msgid "Right Control key"
1457     msgstr "Tecla Control dret"
1458    
1459 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:389
1460 dmorgan 391 #, c-format
1461     msgid ""
1462     "Here you can choose the key or key combination that will \n"
1463     "allow switching between the different keyboard layouts\n"
1464     "(eg: latin and non latin)"
1465     msgstr ""
1466     "Aquí podeu triar la tecla o la combinació de tecles que \n"
1467     "permetran canviar entre diferents disposicions de teclat\n"
1468     "(p.ex., llatina i no llatina)"
1469    
1470 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:394
1471 dmorgan 391 #, c-format
1472     msgid "Warning"
1473     msgstr "Advertència"
1474    
1475 anssi 3928 #: ../lib/keyboard.pm:395
1476 dmorgan 391 #, c-format
1477     msgid ""
1478     "This setting will be activated after the installation.\n"
1479     "During installation, you will need to use the Right Control\n"
1480     "key to switch between the different keyboard layouts."
1481     msgstr ""
1482 francescpinyol 5762 "Aquesta configuració s'activarà després de la instal·lació.\n"
1483     "Durant la instal·lació haureu de fer servir la tecla Control Dreta\n"
1484     "per a commutar entre les diverses disposicions de teclat."
1485 dmorgan 391
1486 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:26
1487 dmorgan 391 #, c-format
1488     msgid "Sun - Mouse"
1489     msgstr "Ratolí de Sun"
1490    
1491 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:32
1492 dmorgan 391 #, c-format
1493     msgid "Standard"
1494     msgstr "Estàndard"
1495    
1496 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:33
1497 dmorgan 391 #, c-format
1498     msgid "Logitech MouseMan+"
1499     msgstr "Logitech MouseMan+"
1500    
1501 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:34
1502 dmorgan 391 #, c-format
1503     msgid "Generic PS2 Wheel Mouse"
1504     msgstr "Ratolí PS2 genèric amb rodeta"
1505    
1506 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:35
1507 dmorgan 391 #, c-format
1508     msgid "GlidePoint"
1509     msgstr "GlidePoint"
1510    
1511 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:38 ../lib/mouse.pm:72
1512 dmorgan 391 #, c-format
1513     msgid "Kensington Thinking Mouse"
1514     msgstr "Kensington Thinking Mouse"
1515    
1516 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:39 ../lib/mouse.pm:67
1517 dmorgan 391 #, c-format
1518     msgid "Genius NetMouse"
1519     msgstr "Genius NetMouse"
1520    
1521 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:40
1522 dmorgan 391 #, c-format
1523     msgid "Genius NetScroll"
1524     msgstr "Genius NetScroll"
1525    
1526 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:41 ../lib/mouse.pm:51
1527 dmorgan 391 #, c-format
1528     msgid "Microsoft Explorer"
1529     msgstr "Microsoft Explorer"
1530    
1531 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:46 ../lib/mouse.pm:78
1532 dmorgan 391 #, c-format
1533     msgid "1 button"
1534     msgstr "1 botó"
1535    
1536 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:47 ../lib/mouse.pm:56
1537 dmorgan 391 #, c-format
1538     msgid "Generic 2 Button Mouse"
1539     msgstr "Ratolí genèric de 2 botons"
1540    
1541 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:49 ../lib/mouse.pm:58
1542 dmorgan 391 #, c-format
1543     msgid "Generic 3 Button Mouse with Wheel emulation"
1544     msgstr "Ratolí genèric de 3 botons amb emulació de rodeta"
1545    
1546 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:50
1547 dmorgan 391 #, c-format
1548     msgid "Wheel"
1549     msgstr "Rodeta"
1550    
1551 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:54
1552 dmorgan 391 #, c-format
1553     msgid "serial"
1554     msgstr "sèrie"
1555    
1556 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:57
1557 dmorgan 391 #, c-format
1558     msgid "Generic 3 Button Mouse"
1559     msgstr "Ratolí genèric de 3 botons"
1560    
1561 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:59
1562 dmorgan 391 #, c-format
1563     msgid "Microsoft IntelliMouse"
1564     msgstr "Microsoft IntelliMouse"
1565    
1566 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:60
1567 dmorgan 391 #, c-format
1568     msgid "Logitech MouseMan"
1569     msgstr "Logitech MouseMan"
1570    
1571 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:61
1572 dmorgan 391 #, c-format
1573     msgid "Logitech MouseMan with Wheel emulation"
1574     msgstr "Logitech MouseMan amb emulació de rodeta"
1575    
1576 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:62
1577 dmorgan 391 #, c-format
1578     msgid "Mouse Systems"
1579     msgstr "Mouse Systems"
1580    
1581 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:64
1582 dmorgan 391 #, c-format
1583     msgid "Logitech CC Series"
1584     msgstr "Logitech CC Series"
1585    
1586 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:65
1587 dmorgan 391 #, c-format
1588     msgid "Logitech CC Series with Wheel emulation"
1589     msgstr "Logitech CC Series amb emulació de rodeta"
1590    
1591 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:66
1592 dmorgan 391 #, c-format
1593     msgid "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1594     msgstr "Logitech MouseMan+/FirstMouse+"
1595    
1596 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:68
1597 dmorgan 391 #, c-format
1598     msgid "MM Series"
1599     msgstr "MM Series"
1600    
1601 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:69
1602 dmorgan 391 #, c-format
1603     msgid "MM HitTablet"
1604     msgstr "MM HitTablet"
1605    
1606 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:70
1607 dmorgan 391 #, c-format
1608     msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type)"
1609     msgstr "Logitech Mouse (sèrie, tipus C7 antic)"
1610    
1611 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:71
1612 dmorgan 391 #, c-format
1613     msgid "Logitech Mouse (serial, old C7 type) with Wheel emulation"
1614     msgstr "Logitech Mouse (sèrie, tipus C7 antic) amb emulació de rodeta"
1615    
1616 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:73
1617 dmorgan 391 #, c-format
1618     msgid "Kensington Thinking Mouse with Wheel emulation"
1619     msgstr "Kensington Thinking Mouse amb emulació de rodeta"
1620    
1621 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:76
1622 dmorgan 391 #, c-format
1623     msgid "busmouse"
1624     msgstr "busmouse"
1625    
1626 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:79
1627 dmorgan 391 #, c-format
1628     msgid "2 buttons"
1629     msgstr "2 botons"
1630    
1631 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:80
1632 dmorgan 391 #, c-format
1633     msgid "3 buttons"
1634     msgstr "3 botons"
1635    
1636 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:81
1637 dmorgan 391 #, c-format
1638     msgid "3 buttons with Wheel emulation"
1639     msgstr "3·botons amb emulació de rodeta"
1640    
1641 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:84
1642 dmorgan 391 #, c-format
1643     msgid "Universal"
1644     msgstr "Universal"
1645    
1646 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:86
1647 dmorgan 391 #, c-format
1648     msgid "Any PS/2 & USB mice"
1649     msgstr "Qualsevol ratolí PS/2 o USB"
1650    
1651 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:87
1652 dmorgan 391 #, c-format
1653     msgid "Force evdev"
1654 francescpinyol 5762 msgstr "Força evdev"
1655 dmorgan 391
1656 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:88
1657 dmorgan 391 #, c-format
1658     msgid "Microsoft Xbox Controller S"
1659     msgstr "Microsoft Xbox Controller S"
1660    
1661 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:89
1662 dmorgan 391 #, c-format
1663     msgid "VirtualBox mouse"
1664 francescpinyol 5762 msgstr "Ratolí de VirtualBox"
1665 dmorgan 391
1666 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:90
1667 obgr_seneca 3327 #, c-format
1668 dmorgan 391 msgid "VMware mouse"
1669 francescpinyol 5762 msgstr "Ratolí de VMware"
1670 dmorgan 391
1671 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:93
1672 dmorgan 391 #, c-format
1673     msgid "none"
1674     msgstr "cap"
1675    
1676 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:95
1677 dmorgan 391 #, c-format
1678     msgid "No mouse"
1679     msgstr "Cap ratolí"
1680    
1681 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:488
1682 dmorgan 391 #, c-format
1683     msgid "Testing the mouse"
1684 francescpinyol 5762 msgstr "S'està provant el ratolí"
1685 dmorgan 391
1686 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:525
1687 dmorgan 391 #, c-format
1688     msgid "Please choose your type of mouse."
1689     msgstr "Si us plau, seleccioneu el tipus del vostre ratolí."
1690    
1691 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:526
1692 obgr_seneca 3327 #, c-format
1693 dmorgan 391 msgid "Mouse choice"
1694 francescpinyol 5762 msgstr "Opció de ratolí"
1695 dmorgan 391
1696 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:542
1697 dmorgan 391 #, c-format
1698     msgid "Emulate third button?"
1699     msgstr "Voleu emular el tercer botó?"
1700    
1701 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:546
1702 dmorgan 391 #, c-format
1703     msgid "Mouse Port"
1704     msgstr "Port del ratolí"
1705    
1706 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:547
1707 dmorgan 391 #, c-format
1708     msgid "Please choose which serial port your mouse is connected to."
1709     msgstr "Si us plau, seleccioneu el port sèrie a què està connectat el ratolí."
1710    
1711 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:556
1712 dmorgan 391 #, c-format
1713     msgid "Buttons emulation"
1714     msgstr "Emulació dels botons"
1715    
1716 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:558
1717 dmorgan 391 #, c-format
1718     msgid "Button 2 Emulation"
1719     msgstr "Emulació del botó 2"
1720    
1721 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:559
1722 dmorgan 391 #, c-format
1723     msgid "Button 3 Emulation"
1724     msgstr "Emulació del botó 3"
1725    
1726 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:610
1727 dmorgan 391 #, c-format
1728     msgid "Please test the mouse"
1729     msgstr "Si us plau proveu el ratolí."
1730    
1731 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:612
1732 dmorgan 391 #, c-format
1733     msgid "To activate the mouse,"
1734     msgstr "Per activar el ratolí,"
1735    
1736 anssi 3928 #: ../lib/mouse.pm:613
1737 dmorgan 391 #, c-format
1738     msgid "MOVE YOUR WHEEL!"
1739     msgstr "MOVEU LA RODETA!"
1740    
1741     #: ../tools/XFdrake:71
1742     #, c-format
1743     msgid "You need to reboot for changes to take effect"
1744 anssi 3928 msgstr ""
1745     "Heu de tornar a engegar l'ordinador per tal que els canvis tinguin efecte"
1746 dmorgan 391
1747     #: ../tools/keyboarddrake:37
1748     #, c-format
1749     msgid "Keyboard"
1750     msgstr "Teclat"
1751    
1752     #: ../tools/keyboarddrake:38
1753     #, c-format
1754     msgid "Please, choose your keyboard layout."
1755     msgstr "Si us plau, seleccioneu la disposició del vostre teclat."
1756    
1757     #: ../tools/keyboarddrake:39
1758 obgr_seneca 3327 #, c-format
1759 dmorgan 391 msgid "Keyboard layout"
1760 francescpinyol 5762 msgstr "Disposició del teclat"
1761 dmorgan 391
1762     #: ../tools/keyboarddrake:52
1763 obgr_seneca 3327 #, c-format
1764 dmorgan 391 msgid "Keyboard type"
1765 francescpinyol 5762 msgstr "Tipus de teclat"
1766 dmorgan 391
1767     #: ../tools/keyboarddrake:65
1768     #, c-format
1769     msgid "Do you want the BackSpace to return Delete in console?"
1770     msgstr "Voleu que la tecla Enrere efectuï un Suprimeix en la consola?"
1771 anssi 3928
1772     #~ msgid "3D hardware acceleration"
1773     #~ msgstr "Acceleració 3D per maquinari"

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28